BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraba Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Ogólnoświatowa rola Unii Europejskiej - próba wyjaśnienia jej znaczenia
The Global Role of the European Union - an Attempt to Clarify its Meaning
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 170-181, przypisy
Słowa kluczowe
Historia integracji europejskiej, Globalizacja, Historia myśli politycznej
History of European integration, Globalization, History of political thought
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnota Europejska
European Union (EU), European Community
Abstrakt
Integracja europejska jest złożonym procesem, który w miarę upływu czasu i coraz to nowych podejmowanych działań, przyczynia się do pogłębiania i poszerzania wspólnoty między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Stanowi ona jeden z najistotniejszych procesów, jakie dokonały się w Europie w drugiej połowie XX wieku. Sześć państw, które ten proces zapoczątkowały, zdołały stworzyć strukturę, która przyczyniła się do powstania nowej jakości w sferze ekonomicznej, a w następnej kolejności również politycznej, społecznej i kulturalnej, a tym samym stawała się coraz bardziej atrakcyjna dla krajów będących poza jej granicami. Powołanie do życia trzech Wspólnot Europejskich dawało obraz coraz lepiej kształtującej się integracji wśród ich państw założycieli, a co za tym idzie pociągało to za sobą chęć zjednoczenia się z nimi wśród innych krajów. W konsekwencji nastąpiło nie tylko pogłębianie wzajemnej integracji i jej stopniowe rozciąganie na nowe obszary współpracy, ale także rozprzestrzenianie się geograficzne Wspólnot, czyli rozszerzanie jej na nowe, dobrowolnie przystępujące do niej państwa Europy.(abstrakt oryginalny)

European integration is a complex process , which as time goes on and more and more actions are being taken, contributes to deepening and broadening community among member countries of the European Union. It is one of the most important processes that took place in Europe in the second half of the twentieth century. Six countries that initiated the process , managed to create a structure, which has contributed to the emergence of a new quality in the economic sphere, followed by the political, social and cultural, and thus become more and more attractive to countries beyond its borders. The establishment of the three European Communities gave the image forming better integration among their countries founders, and thus entail a desire to unite with them, among other countries . As a result, there has been not only to deepen mutual integration and its gradual extension to new areas of cooperation, but also the geographical spread of the Communities , or spread it on a new, voluntarily acceding to the European countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Milczarek, Unia Europejska a globalizacja [w:] Studia Europejskie, nr 3/2004, s. 9-10.
  2. Cz. Mojsiewicz, Rozwój procesów o charakterze globalnym [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, pod red. J. Sobczaka, R. Bäckera, Łódź 2005, s.9.
  3. Grosse T. G., Unia Europejska wobec procesów globalizacji [w:] Polska w Europie nr 3 (47)/2004.s. 56.
  4. Waldon-Kałuża A., Konstytucja Europejska - nowa wizja integracji [w:] R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Globalizacja. Integracja. Transformacja, Toruń 2005. s. 109.
  5. M. Keens-Soper, Europe in the World. The Persistance of Power Politics, London - New York 1999, s. 55, za: D. Milczarek, Unia Europejska a globalizacja [w:] Studia Europejskie, nr 3/2004, s. 20.
  6. J. E. Ziółkowska, Integracja europejska jako odpowiedź na globalne wyzwania XX wieku [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, pod red. J. Sobczaka, R. Bäckera, Łódź 2005, s. 138.
  7. W. Zieliński, Tradycja i racjonalizm - nieglobalne wartości myśli europejskiej [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, pod red. J. Sobczaka, R. Bäckera, Łódź 2005, s. 224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu