BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motowidlak Urszula (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The Rationality of Energy Management in the Transport Sector in EU
Racjonalność gospodarowania energią w sektorze transportu w UE
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 3(36), s. 63-73, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport drogowy, Transport samochodowy, Zużycie paliwa, Gospodarka paliwowa
Transport, Road transport, Motor transport, Fuel consumption, Fuel economy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Mając dane ilościowe i jakościowe, podjęto próbę zbadania zależności i związków zachodzących między rozwojem transportu a efektywnością wykorzystania zasobów paliwowych, co stanowiło zasadniczy cel artykułu. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że transport drogowy zyskał obecnie szczególny status w życiu codziennym społeczeństwa. Wzrost mobilności mieszkańców Europy spowodował, że samochody osobowe są aktualnie w największym stopniu odpowiedzialne za potrzeby energetyczne transportu drogowego. Stało się tak mimo poprawy efektywności energetycznej tych samochodów oraz wzrostu przewozów towarowych. Prognozowany dalszy wzrost przewozów towarowych spowoduje dalsze zmiany w strukturze zużycia energii przez transport samochodowy. Mimo wysokiej dynamiki poprawy efektywności energetycznej napędów samochodów ciężarowych, udział zapotrzebowania na paliwo przez te samochody będzie wzrastał w całkowitym zapotrzebowaniu na paliwo sektora transportu drogowego. Jednocześnie zużycie energii przez samochody osobowe zmniejszy swój udział w całkowitych potrzebach paliwowych transportu samochodowego. Poprawa efektywności energetycznej transportu osobowego i ciężarowego nie zrównoważy wzrostu zapotrzebowania na energię w transporcie drogowym. Przedstawione powyżej prawidłowości wyznaczają kluczowe wyzwanie stojące przed systemem transportowym - sprostanie ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na energię. Istotną kwestią w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu nie jest tylko rozwój technologii, lecz ludzka świadomość kształtująca właściwe preferencje konsumentów. Od przewoźników i klientów zależny będzie kształt transportu w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article was to make a quantitative and qualitative attempt to examine the relationship and the correlations between the development of transport and fuel efficiency of resource use. The analysis has shown that road transport has now gained a special status in people's daily lives. The increased mobility of European citizens has caused cars to currently have the greatest share of the energy needs of road transport. This happened in despite improvements in the energy efficiency of these cars and freight transport growth. The projected continued growth of freight transport will contribute to the further changes in the structure of energy consumption by road transport. Despite the high growth rate of energy efficiency and improvement in trucks, the share of demand for fuel by these vehicles will increase the total fuel demand for the road transport sector. At the same time the energy consumption of cars will reduce their share in the total fuel needs of transport. The improvements of energy efficiency of passenger cars and trucks will not offset the increase in demand for energy in road transport. The above regularities create a key challenge facing the transport system - how to meet the constantly growing demand for energy? An important issue in achieving the objectives of sustainable transport is not only the development of technology, but also human awareness shaping proper consumer preferences. The future of transport will depend on both the carriers and the customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM (2011) 112, Brussels 2011.
 2. Accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, SEC(2011) 391 final, Brussels 2011.
 3. Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy, COM(2013) 17 final, Brussels 2013.
 4. Energy Efficiency Plan 2011, COM (2011) 109, Brussels 2011.
 5. Energy Efficiency Trends in the transport sector in the EU. (2012). Lessons from the ODYSSEE MURE.
 6. Expertise. Improving energy efficiency of transport in Poland - analysis of available resources and proposals for action, made for the Ministry of Transport, Construction and Maritime Transport Policy and the Department of International Cooperation, ECORYS Poland, Warsaw 2012.
 7. http://ec.europa.eu/health/data_collection/policy/index_pl.htm.
 8. http://www.odyssee-indicators.org/online-indicators/.
 9. Lapillonne B., Pollier K. (2014), Energy Efficiency Trends in Transport in the EU, Enerdata.
 10. Motowidlak U., Trends in the Transport Sector as a Manifestation of Paradox Jevons'a, SDS 2014 - Sustainable Development Symposium. 4th Annual European Postgraduate Symposium - Pan European University of Bratislava, Bratislava 2014.
 11. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure, COM(2013) 18, Brussels 2013.
 12. White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, COM(2011) 144, Brussels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu