BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Gospodarstwa domowe jako źródło finansowania nieruchomości w Polsce i w Wielkiej Brytanii w latach 2001-2013
Households as a Source of Real Estate Financing in Great Britain in 2001-2013 Years
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 4(37), s. 20-36, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Rynek nieruchomości, Kryzys finansowy, Bańka spekulacyjna
Households, Budgets of households, Real estate market, Financial crisis, Economic bubble
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Gospodarstwa domowe miały do czynienia z problemami, które pojawiły się na rynkach finansowych i rynkach akcji. Konsekwencją kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych były ograniczenia w udzielaniu kredytów przez banki. To także nagły wzrost cen nowych kredytów. Innym widocznym przez gospodarstwa domowe pokłosiem recesji było załamanie rynku akcji i instytucji działających na tym rynku. Recesja, która powstała na rynkach akcji, zmniejszyła możliwości osiągnięcia dochodów inwestycyjnych. Szybkie załamanie rynku obligacji i akcji spowodowało ogromne straty dla osób inwestujących. Gospodarstwa domowe stanowią jedną z grup aktywnych inwestorów indywidualnych, ale z drugiej strony są uczestnikami funduszy inwestycyjnych. Oszczędności gospodarstw domowych były zdeponowane na giełdzie, a w recesji straciły one pieniądze, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Households had to deal with problems that arise from the financial institutions and stock markets problems. A consequence of financial crisis on households was restriction in granting credits by the banks as well as sudden rise in prices of new credits. Another visible by households a consequence of recession was the collapse of stock market and institutions operating on this market. Recession destabilized the stock markets, thus reduced possibilities to achieve investment incomes. Quick collapse of the bond and shares market resulted in a huge losses to investors. Households form one of active groups of individual investors, however from the other side they are participants in investment funds. Household savings were deposited on the stock market, and at the time of stock market collapse the households lost money which were directed to stock market directly or through investment funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec J., P. Russel, Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 2. Biuro Analiz Sejmowych, Kryzys finansowy wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 3. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse Publiczne, PWE Warszawa 2000.
 4. Higgims M., Goverment jobs dessapear as the unemployment rate imprives, Medill Raports, Chicago, Northwestern University, Medill Scholl, 16 August.
 5. Kindleberger Ch., Szaleństwo, panika, krach, WIG Press, Warszawa 1999.
 6. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 7. Kusiak F., Kryzys na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży niezabudowanych działek gruntu we Wrocławiu w latach 2008-2009, "Kultura -Historia -Globalizacja", nr 9/ 2011.
 8. Mazurek S., Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 9. Ministerstwo Gospodarki, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa 2011.
 10. Minsky H.P., Stabilising an Unstable Economy, New York 2008.
 11. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa 2003.
 12. Mynsky H.P., John Maynard Keynes, New York 2008.
 13. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 14. Owsiak S., Finanse Publiczne, PWE, 2015.
 15. Raus D., Materiały i studia. Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego, NBP, Warszawa 2000.
 16. Słowiński A., Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, PWN, Warszawa 2001.
 17. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. 2009 Nr 125 poz. 1035.
 18. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm., Art. 129 ust. 3.
 19. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535.
 20. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, [dostęp 02.02.2014r.].
 21. www.orka.sejm.gov.pl, [dostęp: 28.01.2014r.], Kryzys finansowy wybrane zagadnienia.
 22. www.stat.gov.pl, [dostęp 02.02.2014r.].
 23. Zyżyński J., Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa, 2010.
 24. Żabińska J. (red.), Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu