BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych
The Impact of Weather Risk on the Value of Ecosystem Services
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 4(37), s. 37-54, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Warunki meteorologiczne, Ryzyko pogodowe, Ekosystem, Zasoby naturalne, Gospodarowanie zasobami naturalnymi
Meteorological conditions, Weather risk, Ecosystem, Natural resources, Natural resources management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zasoby naturalne i ekosystemy, które ich dostarczają, stanowią podstawę naszych działań gospodarczych, decydują o jakości naszego życia oraz spójności społecznej. Jednak sposób, w jaki organizujemy nasze systemy gospodarcze nie uwzględnia w dostatecznym stopniu następującej zależności - gospodarka nie może istnieć bez środowiska, natomiast środowisko doskonale radzi sobie bez gospodarki. Koncepcja usług ekosystemowych jest jednym z narzędzi do prowadzenia dyskusji na temat zależności społeczeństwa od przyrody. Umożliwia w sposób syntetyczny przedstawienie powiązań między podstawowymi koncepcjami ekologicznymi i ekonomicznymi oraz łączną analizę tych dwóch podsystemów. Jednym z najgroźniejszych skutków postępujących zmian klimatycznych jest nasilenie się ilości i siły ekstremalnych zjawisk pogodowych, które powodują straty nie tylko czystko ekonomiczne i społeczne, ale i przyrodnicze. Ponadto, efektem zmian klimatycznych są anomalia pogodowe, lecz także zmiany charakteru aury, co również istotnie wpływa na wartość usług ekosystemowych. Pytanie, które się pojawia, brzmi - W jakim stopniu warunki meteorologiczne wpływają na wartość usług ekosystemowych? Czy analiza taka jest możliwa do przeprowadzenia? Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych. Niestety, brak odpowiednich narzędzi gromadzenia danych na temat strat przyrodniczych wywołanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi uniemożliwia przeprowadzanie analiz wpływu ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych. Na ten moment możliwa jest jedynie teoretyczna polemika. Podane przykłady strat w rolnictwie wywołanych zdarzeniami pogodowymi o charakterze katastroficznym i niekatastroficznym wskazują na konieczność konstrukcji odpowiednich instrumentów wspomagających raportowanie powstałych strat. (abstrakt oryginalny)

Natural resources provide by ecosystems are the basis of our economic activities and determine the quality of life and social cohesion. However, the way in which we organize our economies, not sufficiently taken into account the following relationship - the economy can not exist without the environment and the environment copes well without the economy. The concept of ecosystem services is one of the tools to conduct a discussion on the relationship of society from nature. It allows a concise representation of the relationship between the basic concepts of ecological and economical and the total analysis of these two subsystems. The question is: how do weather conditions affect the value of ecosystem services? Does such an analysis is feasible? The purpose of this article is a polemic on the impact of weather risk on the value of ecosystem services. What is worth emphasizing one of the most dangerous effects of climate change is progressive worsening of the quantity and strength of extreme weather events that cause losses not only purely a social and economic but also natural. In addition, the effect of climate change are not only weather anomalies but also changes the nature of the weather, which also significantly affect the value of ecosystem services. Unfortunately, becouse of the lack of appropriate tools to collect data on natural losses caused by extreme weather makes it is impossible to carry out analyzes of the impact of weather risk on the value of ecosystem services. At the moment is only possible theoretical polemice. The examples are given in agriculture losses caused by weather events of catastrophic and not catastrophic indicate the need to design appropriate instruments to support reporting of losses incurred. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrieu P., A primer on weather derivatives, HEC, London 2008.
 2. Barrieu P., Scaillet O., A primer on weather derivatives, Springer, London 2008.
 3. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 4. Brink P., Rayment M., Bräuer I., Braat L.,Bassi S., Chiabai A., Markandya A., Nunes P., Brink B., Kettunen, M., Further Developing Assumptions on Monetary Valuation of Biodiversity Cost Of Policy Inaction (COPI), Contract 07.0307/2008/514422/ETU/G1, Institute for European Environmental Policy (IEEP), London/Brussels 2009.
 5. Cogen J.,What is Weather Risk, 1998, http://retailenergy.com/articles/weather.htm.
 6. Gral J., Stoła. H., Dorzecze Wisły. Monografia Powodzi lipiec 1997, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PAN, Warszawa 2009.
 7. GUS, Mały rocznik statystyczny, Warszawa 2005.
 8. Hanzel A., Metody identyfikacji ryzyka [w:] Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katowice 2008.
 9. Hurduzen G., Constantin L., Several aspects regarding weather and weather derivatives, "The Romanian Economic Journal ", no (1) 2008.
 10. Jankowski P., Wojciechowska K., Specyfika ryzyka katastroficznego w działalności rolniczej [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, PTE, Toruń 2010.
 11. Kremen C., Managing ecosystem services: what do we need to know about their ecology? Ecology Letters 2005.
 12. Ku A., Betting on the weather, "Global Energy Business ", no. 7-8/2001.
 13. Mader A., Patrickson S., Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej, Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, Fundacja Sendzimira, Kraków 2011.
 14. McWilliams D., Does the Weather Affect the European Economy?, Paper presented at 2004 WRMA Conference, London 2004.
 15. Milenijna Ocena Ekosystemów, Ecosystems and Human Well-being: a Framework for Assessment, 2005 www.millenniumassessment.org/en/Framework.aspx, [dostęp 08.05.2014].
 16. Preś J.(2004), Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka pogodowego, "Rynek Terminowy", Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z. o. o., nr 3/2004.
 17. Rapkiewicz M., Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź, "Gazeta Ubezpieczeniowa", nr 29 czerwiec 2010.
 18. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, PWE, Kraków 2004.
 19. Sukhdev P. (2008), Ekonomia systemów i bioróżnorodności- raport wstępny, Wspólnoty Europejskie, 2008.
 20. Szymańska, A.I., Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich., "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", 2007.
 21. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2003.
 22. www.consus.eu/pl/derywaty_pogodowe [dostęp 12.01.2014].
 23. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Warszawa 2010.
 24. Zuberek W., Przewidywanie geologicznych zagrożeń i katastrof naturalnych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 2-3 (2008).
 25. Zwierna K., Discrete Choince Experiments In Marketing, Physica-Verlag, Heidelberg-New York, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu