BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karczmarska Dorota
Tytuł
Sądowa ocena opinii biegłego w procesie karnym
Judicial Evaluation of Expert Opinion in Criminal Proceedings
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2009/2010, vol. 56/57, s. 49-62
Słowa kluczowe
Prawo karne, Postępowanie sądowe, Sądownictwo, Postępowanie karne
Criminal Law, Legal proceedings, Judicature, Criminal procedure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opinia biegłego stwarza organowi procesowemu możliwość pełnego wykorzystania właściwości informacyjnych rzeczy lub ujawnionych i utrwalonych na miejscu zdarzenia śladów kryminalistycznych. W artykule omówiono jakie czynniki wpływają na ocenę biegłego, jej jakość oraz przedstawiono możliwość kontroli biegłego.

Judicial evaluation of expert opinion evidence covers both the formal logical correctness of the opinion and its substantive accuracy. If the opinion is vague, incomplete or internally inconsistent, thus being formally defective, the court will request the expert to supplement his/her opinion or will seek another expert's opinion. It is also admissible to appoint another expert even when the previous opinion is formally indefective but the court assesses it as substantively fallacious. The motion of a party to the proceedings to seek an expert opinion can be refused on general principles provided for in the Code of Criminal Procedure (CCP), i.e. when one of the circumstances occurs which are indicated in Article 170 par. 1 CCP. But it cannot be refused on the grounds that the existing opinion has demonstrated the opposite of what a party wants to prove (Article 170 par. 2 CCP). The prohibition of anticipation applies to the expert opinion. The expert opinion can be read at a trial, which, however, does not exclude direct hearing of an expert before the court. A confrontation of experts is also admissible in order to explain contradictions between their opinions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Nowak, Dowód opinii biegłego w polskim procesie karnym, Poznań 1966, s. 35;
 2. S. Śliwiński, Polski proces kamy przed sądem powszechnym, Warszawa 1959, s. 327.
 3. K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, s. 197.
 4. J. Widacki, J. Konieczny, Ekspertyza w procesie jako czynność poznawcza, [w:] J. Widacki (red.), Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki, Katowice 1983, s. 96.
 5. R. Kmiecik [w:] R. Kmiecik (red.) Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 164.
 6. R. Kmiecik, Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983, s. 140.
 7. Z. Doda, Kontrola dowodu z opinii biegłego w trybie art. 182 k.p.k., "Palestra" 1977 nr 6, s. 75-77;
 8. T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998, s. 81-85.
 9. T. Tomaszewski, Biegły i jego opinia w nowym kodeksie postępowania karnego, "Państwo i Prawo" 1998, z. 5, s. 41.
 10. T. T oma szewski, Uwagi na temat konfrontacji biegłych w procesie karnym, "Państwo i Prawo" 1986, z. 10, s. 78-79.
 11. G. Kopczyński, Konfrontacja biegłych w procesie karnym, Warszawa 2008, s. 112.
 12. R. Kmiecik, Dwie kwestie z problematyki konfrontacji w postępowaniu karnym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Szwarca, Wrocław 2001, s. 113-115.
 13. S. Kalinowski, Opinia biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1972, s. 206.
 14. S. Śliwiński, Polski proces kamy przed sądem powszechnym, Warszawa 1959, s. 79.
 15. M. Skwarcow, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 lipca 2006 r., III KK 456/05, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2007, nr 2, s. 148-151.
 16. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym, Kraków 2005, s. 524;
 17. L. K. Paprzycki, Glosa do wyroku SN z 7 grudnia 2001 r., III KKN147/2000, "Palestra" 2002, nr 7-8, s. 216 i n.;
 18. K. T. Boratyńska, [w:] K. T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 405;
 19. A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s. 237-238.
 20. J. Widacki, Detektywi na tropach zagadek historii, Kraków 1992, s. 149-163.
 21. T. Widia, Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice 1992, s. 91-93.
 22. M. Cieślak, Rola stron w zakresie dowodu z biegłego w postępowaniu karnym, "Palestra" 1987, nr 1, s. 39-40.
 23. R. Kmiecik, Kryminalistyka sądowa jako dyscyplina dydaktyczna w programie studiów prawniczych, [w:] lure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowania doktorowi Józefowi Gurgulowi, red. J. Wójcikiewicz, Kraków 2006, s. 73-78.
 24. S. Kalinowski, [w:] J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa 1971, s. 201-202;
 25. K. Woźniewski, Inicjatywa dowodowa w polskim prawie karnym procesowym, Gdynia 2001, s. 193.
 26. K. Zgryzek, Oddalenie wniosku dowodowego w nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2003 r., "Gdańskie Studia Prawnicze" 2003, tom XI, s. 175.
 27. T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1997, s. 151.
 28. S. Wiewiórka, Opinia biegłego uczestniczącego w przesłuchaniu świadka w warunkach niedopuszczalności badań lekarskich lub psychologicznych (art. 192 § 2 k.p.k.), [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin 2007, s. 505.
 29. Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 22.
 30. R. Kmiecik, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Karnej w zakresie zagadnień kryminalistyczno-dowodowych w postępowaniu karnym (w latach 1997-2001), "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 7-8, s. 31-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu