BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klejnowska Monika
Tytuł
Prawnodowodowe skutki przekroczenia ram kontroli operacyjnej
Evidence Law Effects of Transgressing the Scope of Operational Control
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2009/2010, vol. 56/57, s. 63-91
Słowa kluczowe
Prawo karne, Kodeks karny, Postępowanie dowodowe
Criminal Law, Criminal Code, Evidence proceeding
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono skutki podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli operacyjnej w kontekście problemu, jakim jest dopuszczalność dowodu w postępowaniu karnym. Omówiono nowelizację Kodeksu postępowania karnego i przepisów regulujących działalność operacyjną.

The issue of the effects of the subjective and objective scope of ' 'operational control' ' was presented in the context of a more general problem, which is the admissibility of evidence in criminal proceedings. As part of operational control, actions are taken that seriously interfere in citizens' privacy (especially eavesdropping of conversations, visual monitoring, and interception of correspondence). When resolving the question of admissibility of operational information obtained with the infringement of the law one should have in mind legal guarantees of the persons under surveillance in light of constitutional standards and international, including European, law. The paper takes into consideration the draft amendment of the Code of Criminal Procedure and provisions regulating operational activities. The draft explicitly admits, after obtaining the so-called posterior approval by the court, the use for evidential purposes in criminal proceedings of information recorded during administered operational control, pertaining to offences not covered by operational control and obtained from persons not covered by this control. However, this amendment raises doubts in light of the earlier decision of the Constitutional Tribunal on the unconstitutionality of the previously binding provisions regulating operational control. Nor did the legislator decide to resolve the controversial problem of the admissibility of surveillance of conversations of persons obligated to maintain secrecy protected by law (in particular by lawyers, journalist, and doctors).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s. 220.
 2. P. Wierzchołowski, Utrwalanie rozmów w ramach podsłuchu w postępowaniu operacyjnym i wykorzystywanie ich w procesie karnym, [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 4, E. Gruza, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2001, s. 303-320.
 3. T. Hanausek, Wybrane zagadnienia prawa policyjnego, [w:] Prawo policyjne. Komentarz, S. Smuga (red.), Katowice 1992, s. 11.
 4. I. Kornak, Dopuszczalność stosowania podsłuchu telefonicznego i innych form kontroli środków komunikowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] H. Machińska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa 2009, s. 375-387;
 5. R. Zakrzewski, W. Jarocha, Dopuszczalność stosowania kontroli korespondencji i podsłuchu, "Kontrola Państwowa" 1997, nr 1, s. 115.
 6. B. Kurzępa, Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 18.05. II AKz 288/07, OSP 2009, z. 2, s. 161-162.
 7. A. Tarach a, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 280-282, 286).
 8. A. Taracha, Działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w ramach uprawnień jako kontratyp - wybrane zagadnienia, [w:] Z. Cwiąkalski,G. Artymiak(red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009, s. 459-473.
 9. A. Taracha, Wykorzystywanie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym, [w:] Nowa kodyfikacja kama. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1997, s. 139-140;
 10. A. Taracha, Glosa do wyroku TK z 20.04.2004 r., K 45/02, "Przegląd Sejmowy" 2004, nr 6, s. 200.
 11. W. Daszkiewicz, Taktyka kryminalistyczna a procesowe gwarancje praw jednostki i prawa obywatelskie, [w:] J. Widacki (red.), Problematyka etyczna w kryminalistyce. Materiały V Sympozjum Metodologii Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Katowice 1984, s. 53 i n.
 12. R. Kmiecik, Prawnodowodowe aspekty ochrony programów komputerowych w postępowaniu karnym, "Prokuratura i Prawo" 1997 nr 6, s. 16;
 13. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces kamy. Część ogólna, Kraków 2002, s. 37;
 14. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997, s. 50-51;
 15. J. Gołębiewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2009, s. 18 i 21.
 16. R. Kmiecik, Dokumenty prywatne i ich "prywatne gromadzenie" w sprawach karnych, "Państwo i Prawo" 2004, nr 5, s. 14.
 17. T. Grzegorczyk, Wykorzystywanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w postępowaniu karnym, [w:] E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, Kraków 2005, s. 231;
 18. A. Herzog, Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 2, s. 91-92.
 19. R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 218.
 20. T. Tomaszewski, Problemy dopuszczalności dowodów naukowych w procesie amerykańskim - ciąg dalszy, "Przegląd Sądowy" 1995, nr 6, s. 92.
 21. E. Gruza, Przyczynek do zagadnienia dopuszczalności i wykorzystywania "dowodów naukowych" w procesie karnym, "Przegląd Sądowy" 1995, nr 7-8, s. 86.
 22. K. Dudka, Dopuszczalność tak zwanych dowodów prywatnych a realizacja zasady prawdy, [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji Krasiczyn 15-16października 2005 r., Kraków 2006, s. 350.
 23. A. Bojańczyk, Jeszcze w sprawie konstytucyjnej dopuszczalności dowodów prywatnych w postępowaniu karnym, "Palestra" 2005, nr 3-4, s. 128.
 24. P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006, s. 139.
 25. A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 38-39.
 26. R. Kmiecik, Konwalidacja i konwersja wadliwych dowodów procesie karnym, "Państwo i Prawo" 1989, z. 5,s. 93-99.
 27. B. Kurzępa .Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003, s. 90.
 28. A. T ara cha, Jeszcze raz w sprawie tzw. "prywatne go gromadzenia" dowodów, "Państwo i Prawo" 2005, z. 1, s. 90-92.
 29. A. Taracha, O dowodach prywatnych w świetle Konstytucji - uwagi polemiczne, "Palestra" 2005, nr 1-2, s. 96.
 30. A. Taracha, O tzw. "dowodach prywatnych" w procesie karnym, "Annales UMCS" 2007/2008, nr 54/55, s. 159-160.
 31. A. Kaftal, System środków odwoławczych w polskim procesie karnym, Warszawa 1972, s. 168 i n.
 32. A. Laskowska, Dowody w postępowaniu cywilnym uzyskane w sposób sprzeczny z prawem, "Państwo i Prawo" 2003, z. 12, s. 89, 93-101;
 33. D. Strzelec, Dowody sprzeczne z prawem w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 1, s. 42-44.
 34. A. M. Ludwikowska, System prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1998, s. 268 i 284.
 35. T. Tomaszewski, Problemy dopuszczalności dowodów naukowych w procesie amerykańskim - ciąg dalszy, "Przegląd Sądowy" 1995, nr 6, s. 80.
 36. W. A. Azarow, Ugołowno-procesualnyje i opieratiwno-rozysknyje sriedstwa dostiżenia celi raskrytia prestuplienij, "Gosudarstwo i Prawo" 1997, nr 10, s. 49-55;
 37. A. Czurkin, Opieratiwno-rozysknyje mieroprijatija w sudiebnom sliedstwii, "Rossyjskaja Justicija" 1999, nr 4, s. 21;
 38. W. Zażycki, Opieratiwno-rozysknaja diejstielnost i ugolownoje sudoproizwodztwo, "Rossijskaja Justicija" 2001, nr 3, s. 45-47.
 39. W. Popow, Tipicznyje oszybkipri opriedielienii sudom dopustimosti dokazatielstw, "Rossijskaja Justicija" 2001, nr 1, s. 52-53.
 40. K. T. Boratyńska, Uwagi dotyczące kontroli operacyjnej w świetle nowelizacji art. 19 ustawy o Policji, "Prokurator" 2001, nr 4, s. 44-53.
 41. R. Połeć, Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w zakresie kontroli operacyjnej, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2005, nr 4, s. 74-75.
 42. D. Wysocki, Glosa do wyroku SN zl0.06.2008 r., III KK 30/08, OSP 2009, z. 4, s. 273-276.
 43. J. Kudła, Wykorzystanie wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym - problematyka wybrana, [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Olsztyn 2009, s. 330, 338 i 344.
 44. A. Kiedrowicz, Zagadnienie kontroli przekazów informacji w ramach telefonii internetowej, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 10, s. 133.
 45. M. Bogalecka, Wybrane zagadnienia problematyki stosowania podsłuchu operacyjnego na tle ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ujęcie procesowe, [w:] K. Lankosz, M. Chorośnicki, P. Czubik, Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała 2005, s. 226.
 46. A. Lach, B. Sitkiewicz, Glosa do postanowienia SN z 26.04. 2007 r., IKZP 6/07, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 10, s. 146-152.
 47. M. G. Węglowski, Glosa do postanowienia SN z 26.04. 2007 r., IKZP 6/07, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 2, s. 156-164.
 48. A. Herzog, Glosa do postanowienia SN z 26.04.2007 r., I KZP 6/07, "Diariusz Prawniczy" 2007, nr 3, s. 106-118.
 49. D. Drajewicz, Zgoda następcza sądu na stosowanie kontroli operacyjnej, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 1, s. 94-95.
 50. A. Herzog, Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 2, s. 90-93.
 51. D. Szumiło-Kulczycka, Glosa do postanowienia SN z 26.04.2007 r., I KZP 6/07, "Palestra" 2008, nr 9-10, s. 304-307. 
 52. J. Kudła, D. Kaszubowski, Wykorzystanie dowodu uzyskanego z podsłuchu operacyjnego w świetle najnowszego orzecznictwa, "Przegląd Policyjny" 2009, nr 1, s. 108.
 53. J. Kudła, D. Kaszubowski, Wykorzystanie dowodu uzyskanego z podsłuchu operacyjnego w świetle najnowszego orzecznictwa, "Przegląd Policyjny" 2009, nr 1, s. 108.
 54. G. Musialik-Dudzińska, Podsłuch pozaprocesowy (operacyjny) na gruncie znowelizowanej ustawy dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 4, s. 62.
 55. K. Dudka, Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998, s. 113-114.
 56. M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004, s. 161.
 57. G. Musialik-Dudzińska, Ograniczenia możliwości dowodowego wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania podsłuchu elektronicznego na gruncie prawa niemieckiego, "Problemy Prawa Karnego" 2004, nr 25, s. 126-127, 129-130.
 58. R. Kmiecik, Kontrola rozmów telefonicznych jako czynność procesowa i operacyjno-rozpoznawcza, [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, Lublin 1986, s. 224-225;
 59. S. Hoc, Refleksje na marginesie art. 10 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1992, nr 3-4, s. 32.
 60. K. Skowroński, Operacyjna kontrola rozmów telefonicznych. Ustawowa treść a praktyczne oblicze "legalnej inwigilacji", [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, Toruń 2003, s. 162.
 61. T. T oma szewski, Uwagi do artykułu na temat Refleksje na marginesie art. 10 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1992, nr 3-4, s. 39.
 62. K. Eichstaedt, Zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej w ujęciu procesowym, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 9, 45.
 63. R. Zakrzewski, W. Jarocha, Rozszerzenie czy ograniczenie operacyjnych możliwości policji, "Rzeczypospolita" 1995, nr 146, s. 16;
 64. H. Pracki, Nowe instytucje w ustawach policyjnych, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 2-3, s. 40-42.
 65. M. Chrabkowski, Kontrola operacyjna w projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, "Przegląd Policyjny" 2008, nr 3, s. 99 i 103.
 66. E. Gruza, A. Rasz, Procesowo-kryminalistyczne aspekty podsłuchu, "Studia Iuridica" 2006, nr 46, s. 117.
 67. M. Chrabkowski, Kontrola operacyjna, "Przegląd Policyjny" 2005, nr 1, s. 71, 83.
 68. A. Taracha, Funkcja dowodowa a funkcja wykrywacza czynności procesowych i operacyjno- -rozpoznawczych, "Przegląd Policyjny" 2004, nr 1-2, s. 5-18.
 69. Uzasadnienie postanowienia z 12 maja 2008 r. II APKzPF-19/08, [w:] J. Kudła, D. Kaszubowski, Wykorzystanie dowodu uzyskanego z podsłuchu operacyjnego w świetle najnowszego orzecznictwa, "Przegląd Policyjny" 2009, nr 1, s. 96.
 70. A. Rzepliński, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 25.08.1997 r. sprawa Przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (cz. 1), "Prokuratura i Prawo" 1998, nr 11-12, s. 140-141;
 71. G. Musialik, Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., "Palestra" 1998, nr 11, s. 89.
 72. G. Musialik, Problem kontroli i utrwalania rozmów zatrzymanego z adwokatem, "Przegląd Prawa Karnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994, nr 20, s. 57-63.
 73. D. Gajdus, B. Gronowska, Stosowanie podsłuchu telefonicznego w ocenie Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. (Refleksje na tle rozwiązań polskich), "Palestra" 1994, nr 11, s. 115;
 74. A. Gaberle, RP - Rzeczpospolita Policyjna?, "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 63, s. 14-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu