BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusińska Elżbieta (University of Life Sciences in Lublin), Starek Agnieszka (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Assessment of variability of the maximum cutting force depending on the structure of the beetroot pulp
Ocena zmienności maksymalnej siły tnącej w zależności od budowy miąższu korzenia buraka ćwikłowego
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 91-100, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Badania właściwości fizycznych
Vegetables, Fruit and vegetables processing, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki pomiaru badań procesu cięcia buraka ćwikłowego Beta vulgaris L. w warunkach laboratoryjnych, gdzie analizowano wartości maksymalnej siły cięcia tkanek korzenia buraka ćwikłowego pobranych z określonych warstw (warstwa górna, warstwa środkowa, dolna). Parametrami zmiennymi w doświadczeniu były: kąt zaostrzenia noża (2,5°; 7,5º; 12,5° i 17,5°) oraz prędkość jego przemieszczania (0,83 mm•s-1, 1,66 mm•s-1, 2,49 mm•s-1, 4,15 mm•s-1 i 10 mm•s-1). Uzyskane dane poddano analizie matematycznej korzystając z programu Excel i Statistica 6.0. Analiza statystyczna wyników wykazała istotną zależność wartości maksymalnej siły cięcia od zmian cech mechanicznych tkanek zależnie od miejsca pobrania próbek, kąta zaostrzenia noża i jego przemieszczenia. Największą wartość siły uzyskano podczas cięcia nożem o kącie zaostrzenia ɸ=17,5°, a najmniejszą podczas użycia noża o ɸ=2,5°. Wraz ze wzrostem prędkości przemieszczenia noża siła cięcia malała. Najlepszą jakość przeciętych próbek otrzymano przy zastosowaniu prędkości wynoszących 2,49 mm•s-1 i 4,15 mm•s-1 nożami o kącie zaostrzenia 2,5° i 7,5°.(abstrakt oryginalny)

The paper presents methodology and results of the measurement of the research on the process of cutting a beetroot Beta vulgaris L in laboratory conditions, where values of the maximum cutting force of beetroot tissues collected from specific layers (upper layer, central layer, lower layer) were analysed. Variable parameters in the experiment were: angle of knife sharpening (2.5°; 7.5°; 12.5° and 17.5°) and velocity of its relocation (0.83 mm•s-1, 1.66 mm•s-1, 2.49 mm•s-1, 4.15 mm•-1 and 10 mm•s-1). The obtained data were subject to mathematical analysis with the use of Excel and Statistica 6.0 software. Statistical analysis of results proved significant dependence of the value of the maximum cutting force on the changes of mechanical properties of tissues in relation to the place of collecting samples, angle of knife sharpening and its relocation. The highest value of force was obtained during cutting with a knife of the sharpening angle ɸ=17.5° and the lowest during the use of a knife with ɸ=2.5°. Along with the increase of the velocity of knife relocation, the cutting force decreased. The best quality of samples was obtained with the use of the velocity which was 2.49 mm•s-1 and 4.15 mm•s-1 with knives with a cutting angle 2.5° and 7.5°.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohdziewicz, J.; Czachor, G. (2010). Wpływ obciążenia na przebieg odkształcenia warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 85-91.
  2. Czapki, J.; Gościnna; K.; Kidoń, M.; Cegiełka, A.; Rawicki, T. (2011). Sok z buraka ćwikłowego. Wpływ masy i części korzenia buraka na wyróżniki soku. Przemysł Spożywczy, 11(65), 50-52.
  3. Kazimierczak, R.; Hallmann, E.; Treščinska, V.; Rembiałkowska, E. (2011). Estimation of the nutritive value of two red beet (beta vulgaris) varieties from organic and conventional cultivation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 3(56), 206-210.
  4. Kidoń, M.; Czapki, J. (2007). Wpływ obróbki termicznej na zawartość barwników betalainowych i zdolność przeciwutleniającą buraka ćwikłowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(50), 124-131.
  5. Kowalik, K.; Sykut, B.; Opielak, M. (2013). Sposób zmniejszania energochłonności procesu cięcia wybranych produktów spożywczych. Inżynieria Rolnicza, 1(141), 105-114.
  6. Kusińska, E.; Starek, A. (2012). Effect of knife wedge angle on the force and work of cutting peppers. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 12(1), 127-130.
  7. Nadulski, R.; Zawiślak, K.; Panasiewicz, M.; Skwarz, J.; Starek, A. (2013). Charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów roślinnych o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 52(3), 208-209.
  8. Rekowska, E.; Jurga-Szlempo, B. (2011). Content of mineral components in roots of selected cultivars of beetroot. Journal of Elementology, 16(2), 255-260.
  9. Sykut, B.; Kowalik, K.; Opielak, M. (2005): Badanie wpływu kątów ostrza i przystawienia na opory krojenia produktów spożywczych. Inżynieria Rolnicza, 9(69), 339-344.
  10. Ślaska-Grzywna, B. (2008): Wpływ parametrów obróbki cieplnej selera na siłę cięcia. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 175-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu