BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Odpowiedzialność za wdrożenie strategii w świetle badań empirycznych
Responsibility for Strategy Implementation - Research Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 825-836, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Odpowiedzialność, Zaangażowanie pracowników, Badania empiryczne, Wyniki badań
Strategic management, Corporation strategies, Responsibility, Employees' engagement, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł opisuje tematykę podziału odpowiedzialności za realizację strategii, jako jeden z aspektów partycypacji pracowników w procesie zarządzania strategicznego. W szczególności wskazuje się na kwestie związane z podziałem władzy i uprawnień decyzyjnych oraz odpowiednią konstrukcję systemu motywacyjnego. Prezentowane wyniki badań wykazały, iż istnieje dodatnia zależność pomiędzy wielkością zatrudnienia a wyznaczaniem agentów zmiany, odpowiedzialnych za działania wdrożeniowe. Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej przekazywane są więc uprawnienia decyzyjne odpowiednim liderom na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Brak jest jednak powiązania pomiędzy badanym zagadnieniem a branżą czy średnią wielkością osiąganych przychodów, co oznacza iż jest to kwestia uzależniona od specyfiki danej organizacji, a nie warunków w jakich funkcjonuje. Wskazano ponadto na powiązanie obszaru odpowiedzialności za realizację strategii z systemem jej komunikacji, systemem motywowania, partycypacją pracowników na etapie jej formułowania oraz znajomością strategii. (abstrakt oryginalny)

The article describes the aspect of responsibility for the strategy implementation, as one of the aspects of employee participation in the strategic management process. In particular, the author points out the issues related to the sharing of power, decision-making process and designing an appropriate incentive system. Presented research results showed that there is a positive relationship between the size of employment and appointing the change agents that are responsible for implementing actions. The larger the company, the more often the decision-making powers are transferred to the leaders at various levels of the organizational structure. However, there is no association between the described areas and the industry or the average size of revenues. That means that it is an issue connected with the characteristic of specific organization, and not the conditions in which it operates. There is also a link between the area of responsibility for the strategy execution, system of communication, the reward system, employee participation during the strategy formulation and strategy acquaintance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashforth, B., Kreiner, G. (1999). How can you do it? Dirty work and the challenge of constructing a positive identity, Academy of Management Review, 24(3).
 2. Bergeron, C. (2004). Build a talent strategy to achieve your desired business results, Handbook of Business Strategy.
 3. Donaldson, G. (1995). A new tool for boards: The strategic audit, Harvard Business Review, July - August.
 4. Dutton, J., Ashford, S. (1993). Selling issues to top management, Academy of Management Review, 18.
 5. Floyd, S., Wooldridge, B. (1994). Dinosaurs or dynamos? Recognizing middle management's strategic role, Academy of Management Executive, 8.
 6. Getz, G., Lee, J. (2011). Why your strategy isn't working, Business Strategy Series, 12(6).
 7. Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I. (2006). Strategy-Process Research: What Have We Learned and What Is Still to Be Explored, Journal of Management, 32(5).
 8. Kaplan, R., Norton, D. (2005). The Office of Strategy Management, Harvard Business Review, 83(10).
 9. Lane, N. (2005). Strategy implementation: the implications of a gender perspective for change management, Journal of Strategic Marketing, 13, June.
 10. Lehner, J. (2004). Strategy Implementation Tactics as Response to Organizational, Strategic, and Environmental Imperatives, Management Revue, December.
 11. Lorange, P. (1998). Strategy Implementation: the New Realities, Long Range Planning, 31(1).
 12. Mair, J., Thurner, J. (2008). Going global: How middle managers approach the process in medium-sized firms, Strategic Change, 17 (3-4).
 13. Northouse, P. (2004). Leadership Theory and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 14. Ogbeide, G., Harrington, R. (2011). The relationship among participative management style, strategy implementation success, and financial performance in the foodservice industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(6).
 15. Raps, A. (2005). Strategy implementation - an insurmountable obstacle?, Handbook of Business Strategy.
 16. Rylander, A., Peppard, J. (2002). From implementing strategy to embodying strategy. Linking strategy, identity and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, 4(3).
 17. Shi, W., Markoczy, L., Dess, G. (2009). The Role of Middle Management in The Strategy Process: Group Affiliation, Structural Holes and Tertius Lungens, Journal of Management, 35(6).
 18. Thakur, M. (1998). Involving Middle Managers in Strategy Making, Long Range Planning, 31(5).
 19. Vele, C. (2012). Evaluating The Strategy Implementation Process, Managerial Challenges of the Contemporary Society, July.
 20. Wooldridge, B., Schmidt, T., Floyd, S. (2008). The middle management perspective on strategy process: Contributions, synthesis, and future research, Journal of Management, 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu