BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Koncepcje zarządzania podmiotami sektora publicznego w świetle badań własnych
Management Concepts use by National Public Entities : Results of Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 885-900, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Administracja publiczna, Wyniki badań
Public governance, Public administration, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny zakresu wykorzystania różnych koncepcji zarządzania publicznego w praktyce krajowych podmiotów sektora publicznego. Ocena dotyczyła tradycyjnej administracji publicznej, nowego zarządzania publicznego oraz współzarządzania publicznego. W ocenie wykorzystano informacje uzyskane na podstawie wywiadów w wybranych podmiotach sektora publicznego oraz dane z raportów instytucji wspomagających funkcjonowanie tego sektora w Polsce. Wyniki badań poddano agregacji. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the extent of the use of public management concepts in practice of national public sector entities. Evaluation has focused on the traditional public administration, New Public Management and Public Governance. The evaluation was based on the information obtained through the interviews in selected public sector entities and data from the reports of institutions supporting the public sector in Poland. The results of the research were aggregated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, A. (1998). A comparative analysis: New public management-the way ahead, Australian Journal of Public Administration, Nr 57 (2), 12-24.
 2. Batley, R., Larbi, G.A. (2004). The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries, New York: Palgrave Macmillan.
 3. Bosacki, A. (2010). Strategiczne zarządzanie w sferze publicznej a zagadnienia teorii prawa: cele i kierunki ewolucji. W: red. A. Bosacki, H. Izdebski, A. Nielicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie, Warszawa: Liber.
 4. Common, R. (1998). The New Public Management and Policy Transfer: The Role of International Organisations. W: M. Minogue, C. Polidano, D. Hulme (red.), Beyond the New Public Management, Netherlands: Edward Elgar Publishing.
 5. Crozier, M. (1967). Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa: PWE.
 6. Denhardt, R., Denhardt J. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering, Armonk: M.E. Sharpe.
 7. European Governance. A White Paper, Commission of the European Communities, Brussels, (2001), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf, (12.01.2015).
 8. Flynn, N. (2002). Explaining New Public Management: The Importance of Context. W: K. McLaughlin, O. Osborne, E. Ferlie (red.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, London: Routledge.
 9. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 10. Hood, Ch. (1991). A Public Management for All Seasons?, Public Administration, Nr 69 (1), 3-19.
 11. Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie Publiczne, Nr 1, 7-20.
 12. Izdebski, H. (2010). Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej. W: A. Bosacki, H. Izdebski, A. Nielicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie, Warszawa: Liber.
 13. Kickert, W.J.M. (1997). Public governance in the Netherlands: an alternative to Anglo-American managerialism, Public Administration, Nr 75 (4), 731-752.
 14. Koncepcja Good Governance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, (2008), https://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/koncepcja_good_governance.pdf, (12.01.2015).
 15. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 16. Kożuch, B. (2010). Innowacyjność w zarządzaniu publicznym. W: A. Bosacki, H. Izdebski, A. Nielicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie, Warszawa: Liber.
 17. Kurnal, J. (red.), (1972). Twórcy naukowych podstaw organizacji, Warszawa: PWE.
 18. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011). Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 19. Martyniak, Z. (2002). Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 20. Painter, M. (1997). Public Management: Fad or Fallacy. W: M. Considine, M. Painter (red.), Managerialism: The Great Debate, Considine, Carlton South: Melbourne University Press.
 21. Peters, G.B., Pierre, J. (1998). Governance Without Government? Rethinking Public Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, Nr 8 (2), 223-243.
 22. Pollitt, Ch. (1990). Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, Oxford: Blackwell.
 23. Stabryła, A. (2013). Metodyka oceny osiągnieć przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, Nr 4 (1), 317-332.
 24. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu