BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczycka Deta (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Szewczyk Antonii (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Cieniawska Beata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Unevenness of spraying objects with selected one and double-stream nozzles
Nierównomierność pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami jedno- i dwustrumieniowymi
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 101-110, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Physical properties research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań nierównomierności pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy jedno- i dwustrumieniowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nośnik rozpylaczy. Dla ułatwienia interpretacji wyników badań nierównomierności pokrycia i wykazania istniejących zależności autorzy posłużyli się wskaźnikiem średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów, który jest stosunkiem sumarycznego pokrycia poszczególnych opryskiwanych obiektów do ilości tych obiektów. Mimo zastosowania takich samych warunków eksperymentu dla wszystkich badanych rozpylaczy uzyskane wyniki średniego stopnia pokrycia i nierównomierności pokrycia charakteryzowały się dużymi różnicami dla poszczególnych rozpylaczy. Analiza wyników badań nie wykazała istnienia bezpośredniej zależności między średnim stopniem pokrycia opryskiwanych obiektów a współczynnikiem nierównomierności pokrycia. Zarówno w przypadku rozpylaczy jedno-, jak i dwustrumieniowych te, dla których stwierdzono najmniejsze i największe średnie pokrycie, charakteryzowały się podobnym współczynnikiem nierównomierności pokrycia.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the studies on the unevenness of covering the sprayed objects with the use of one and double-stream nozzles. Tests were carried out in laboratory conditions with the use of sprayer carrier. In order to facilitate interpretation of the results of studies on unevenness of covering and showing the existing relations, authors used an index of mean degree of the sprayed objects, which is a relation of a total covering of particular sprayed objects with the amount of these objects. Despite the use of the same conditions of experiment for all researched sprayers the obtained results of mean covering and unevenness of covering were characterised with high differences for particular nozzles. Analysis of the research results did not show any direct relation between mean degree of coverage of the sprayed objects and a ratio unevenness of the coverage. Both in case of one and double-stream nozzles, for which the smallest and the biggest coverage was determined, were characterized with a similar ratio unevenness of coverage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaczyk, Z. (2013). Jakość rozpylenia cieczy jako element doradczy decydujący o efektywności i bezpieczeństwa ochrony roślin. Zagadnienia doradztwa rolnictwa, 1, 30-42.
 2. Derksen, R.C.; Zhu, H.; Ozkan, H.E.; Dorrance, A.E.; Krause, C.R. (2006). Effects of air-assisted and conventional spray delivery systems on management of soybean diseases. International advances in pesticide application. Aspects of Applied Biology, 77, 415-422.
 3. Gajtkowski, A. (2000). Technika Ochrony Roślin. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-208-1.
 4. Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski W. (2008). Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodnoczułego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 299-305.
 5. Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W.; Jaeken, P. (2002). Methods of evaluation of spray deposit and coverage on artificial targets. Electronic Journal of Polish Agriculture Universities, 5(1), 22.
 6. Kierzek, R.; Wachowiak, M. (2009). Wpływ nowych typów nozzles na jakość pokrycia roślin ziemniaków cieczą użytkową. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49(3), 1145-1149.
 7. Koszel, M.; Sawa, J. (2006). Wpływ parametrów pracy nozzles płaskostrumieniowych na spektrum śladu kropel. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 313-319.
 8. Koszel, M.; Hanusz, Z. (2008). Porównawcza analiza natężenia wypływu cieczy z nozzles płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 195-200.
 9. Koszel, M. (2009). Ocena jakości oprysku w sytuacji różnego stopnia zużycia i różnych eksploatacyjnych parametrów nozzles płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 55-60.
 10. Lipiński, A. J.; Choszcz, D. J.; Konopka, S. (2007). Ocena nozzles do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 135-141.
 11. Lodwik, D.; Pietrzyk, J. (2013a). Zautomatyzowane stanowisko do badań nierównomierności poprzecznej oprysku. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(2), 103-106.
 12. Lodwik, D.; Pietrzyk, J. (2013b). Wykorzystanie fotografii i komputerowej analizy obrazu do oceny poprzecznego opadu rozpylonej cieczy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(2), 107-111.
 13. Szewczyk, A., Wilczok, G. (2008). Teoretyczny opis rozkładu rozpylanej cieczy w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 292-299.
 14. Szewczyk A. (2010). Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy nozzlea w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-837717-003-8.
 15. Szewczyk, A.; Łuczycka, D. (2010). Rozkład opadu rozpylonej cieczy wybranymi nozzleami dwustrumieniowymi w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 4(122) 213-220.
 16. Szewczyk, A.; Łuczycka, D.; Cieniawska, B.; Rojek, G. (2012). Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi nozzleami eżektorowymi - jedno i dwustrumieniowym. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 325-334.
 17. Rozporządzenie MRiRW z dnia 05.03.2013
 18. Wachowiak, M.; Kierzek, R. (2007). Wpływ nowoczesnych systemów opryskiwania na jakość pokrycia cieczą użytkową roślin ziemniaków. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 47(1), 150-154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu