BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Konopka Stanisław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Cieślak Małgorzata (Instytut Włókiennictwa w Łodzi)
Tytuł
Determination of the possibility of selecting pea seeds designated for sowing with the use of differences in external friction coefficients
Określenie możliwości wydzielania nasion grochu przeznaczonych na materiał siewny przy wykorzystaniu różnic we współczynnikach tarcia zewnętrznego
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 111-118, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Badania właściwości fizycznych, Warzywnictwo
Vegetables, Physical properties research, Vegetable farming
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia różnic w podstawowych cechach rozdzielczych partii nasion grochu siewnego, umożliwiających skuteczne wydzielenie frakcji materiału o wysokiej zdolności kiełkowania. Stwierdzono, że na podstawie różnic w takich cechach, jak: wymiary, masa oraz krytyczna prędkość unoszenia nasion nie można skutecznie zrealizować tej operacji technologicznej. W celu rozwiązania praktycznego problemu, podjęto próbę określenia potencjalnych różnic we współczynnikach tarcia zewnętrznego nasion po podłożach ze: stali, gumy oraz płótna (bawełnianego, lnianego, polarowego i bawełniano-lnianego). Ustalono, że istotne statystycznie różnice w tej cesze występują tylko dla stali. Zaproponowano, by w praktyce do wydzielenia nasion grochu o wysokiej zdolności kiełkowania zastosować żmijkę.(abstrakt oryginalny)

The paper presents research results concerning differences in basic separating features of batches of pea, which enable efficient separation of material fractions of high germination ability. It was found out that based on differences in such properties, such as: dimensions, mass and critical velocity of lifting seeds, this technological operation may not be sufficiently carried out. In order to solve a practical problem, an attempt was made to determine possible differences in external friction coefficients of seeds on bases made of; steel, gum and linen, polar and cotton-linen). It was determined that statistically significant differences for this feature occur only for steel. It was suggested that in practice for selection of pea seeds of high germination ability, a sailor's whipping should be used.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Choszcz, D. J.; Jadwisieńczak K.; Konopka S.; Majkowska-Gadomska J. (2011). Próba odseparowania z materiału siewnego nasion grochu o niskiej zdolności kiełkowania. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 39-45.
 2. Doré, T.; Meynard, J.M.; Sebillotte, M. (1998). The role of drain number, nitrogen nutrition and stem number in limiting pea crop (Pisum sativum) yields under agricultural conditions. European Journal of Agronomy, 8(3), 29-37.
 3. Grela, E.R.; Rybiński; W.; Nalewajko, B.; Kowalczuk, E. (2005). Zawartość składników mineralnych w nasionach nowych odmian roślin strączkowych stosowanych w żywieniu ludzi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 32 (Suplement 1 - Cz. I), 244-248.
 4. Greń, J. (1984). Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, ISBN 83-01-03699-0.
 5. Grochowicz, J. (1994). Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. Lublin, Wyd. AR w Lublinie, ISBN: 83-901612-9-X.
 6. Grudnik, P. (2005). Technologia uprawy grochu. Hasło Ogrodnicze, 4, 155-158.
 7. Gumienna, M.; Czarnecka, M.; Czarnecki, Z. (2006). Wpływ warunków przechowywania produktów otrzymanych z nasion roślin strączkowych na zmiany aktywności antyoksydacyjnej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 38(6), 183-188.
 8. Kaliniewicz, Z.; Rawa, T. (2000). Laboratorium z maszyn rolniczych. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 83-88343-18-1.
 9. Kram, B.B. (2008). Badania współczynnika tarcia zewnętrznego i kąta naturalnego usypu nasion łubinu odmian Bar i Radames. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 423-430.
 10. Lee, Y.P.; Pudey, I.; Hodgson, J. (2008). Protein, fibre and blood pressure: potential benefit of legumes. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 35, 473-476.
 11. Michalik, B.; Weiner W. (red.). (2004). Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Kraków, Wyd. Sekcja Hodowli Roślin i Nasiennictwa PTNO, ISBN 83-905196-3-1.
 12. Niehues, M.; Euler, M.; Georgi, G.; Mank, M.; Stahl, B.; Hensel, A. (2010). Peptides from Pisum sativum L. enzymatic protein digest with anti-adhesive activity against Helicobacter pylori: Structure-activity and inhibitory activity against BabA, SabA, HpaA and a fibronectin-binding adhesin. Molecular Nutrition and Food Research, 54(12), 1851-1861.
 13. PN-91/A-74010:1991. Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności.
 14. Rabiej; M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Gliwice, Wyd. Helion, ISBN: 978-83-246-4110-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu