BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadulski Rafał (University of Life Sciences in Lublin), Kobus Zbigniew (University of Life Sciences in Lublin), Guz Tomasz (University of Life Sciences in Lublin), Strzałkowska Karolina (University of Life Sciences in Lublin), Kosik Dariusz (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Usefulness of the selected apple cultivars for pressing in farm conditions
Przydatności wybranych odmian jabłek do tłoczenia w warunkach gospodarskich
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 147-154, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Przetwory owocowe, Przemysł spożywczy
Fruit, Processed fruits, Food industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu cech odmianowych jabłek na wydajność tłoczenia soku. Badania wykonano na ośmiu odmianach jabłek ze zbioru w 2011 i 2012 roku po trzymiesięcznym przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą. Tłoczenie prowadzono w jednym cyklu przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Najwyższą wydajność uzyskano w przypadku odmiany Idared a najniższą odmian Elise i Boiken. Ponadto wykazano, że zawartość ekstraktu, wartość pH soku, lepkość dynamiczna i gęstość soku zależą od cech odmianowych jabłek. Otrzymane soki charakteryzowały się zawartością ekstraktu powyżej 10oBrix'a, co wskazuje na przydatność wszystkich badanych odmian do produkcji soków mętnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results concerning the impact of varietal properties of apples on the efficiency of pressing juice. The research was carried out on eight apple cultivars from the crop of 2011 and 2012 after three month storing in a cold store with a controlled atmosphere. Pressing was carried out in one cycle with the use of a laboratory bucket press. It was reported that varietal properties significantly influence the pressing efficiency. The highest efficiency was obtained in case of Idared cultivar and the lowest for Elise and Boiken variety. Moreover, it was proved that the content of essence, pH value of juice, dynamic viscosity and the juice thickness depend on the varietal properties of apples. The obtained juice was characterised with the content of essence exceeding Brix 10o, which indicated usefulness of all the investigated cultivars for production of cloudy juices.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk, J. (2006). Wpływ terminu zbioru nawłaściwości przechowalnicze jabłek odmiany "Topaz". Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 14, 87-93.
 2. Gasik, A.; Mitek, M.; Ginalski, Z.; Krysztoforski, M.A.; Lesisz, J.T; Sałata, B.; Sazońska, B.; Śliwa, A. (2012). Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-60185-98-8.
 3. Gerard, K.A.; Roberts, J.S. (2004). Microwave heating of apple mash to improve juice yield and quality. Lebensm.-Wiss. u.-Technol., 37, 551-557.
 4. Guillermin, P.; Dupont, N.; Le Morvan, C.; Le Que´re, J.-M.; Langlais, C.; Mauget, J.C. (2006). Rheological and technological properties of two cider apple cultivars. Lebensm.-Wiss. u.-Technol., 39, 995-1000.
 5. Kalinowska, M. (2012). Prozdrowotne właściwości jabłek oraz metody izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych z jabłek. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 17(3), 37-44.
 6. Kowalczyk, R. (2004) Wydajność tłoczenia i wskaźnik zużycia jabłek w procesie wytwarzania zagęszczonego soku jabłkowego. Problemy Inżynierii Spożywczej, 12(20), 20-30.
 7. Lewicki, P.P.; Lenart A.; Mazur, M. (1989). Energochłonność pozyskiwania moszczu jabłkowego w prasach koszowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 355, 95-99.
 8. Lewicki, P.P.; Lenart, A.; Mazur, M. (1984). Analiza warunków pracy prasy koszowej HP-5000 firmy Bucher-Guyer przy pozyskiwaniu moszczu jabłkowego. Przem. Ferm. i Owoc., Warzyw., 11, 20-22.
 9. Nadulski, R. (2006). Ocena przydatności laboratoryjnej prasy koszowej do badań procesu tłoczenia soku z surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 6(81), 73-80.
 10. Nadulski, R.; Strzałkowska, K.; Kobus, Z. (2012). Wpływ czasu i warunków przechowywania wybranych odmian jabłek na wydajność tłoczenia. Inżynieria Rolnicza, 3(138), 157-164
 11. Rembiałkowska, E.; Hallmann, E.; Rusaczonek, A. (2006). Wpływ procesu pasteryzacji na zawartość związków bioaktywnych oraz potencjał antyoksydacyjny kremogenów jabłkowych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(2), 144-149.
 12. PN-EN 1132:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH.
 13. PN-90/A-75101/02. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.
 14. AgroTydzień. Bank BGŻ. Nr 279 - 25.02.2013. Warszawa. (on-line). Obtained from: http://www.kpodr.pl/attachments/article/1016/Agro_Tydzien_ 2013-02-25.pdf.
 15. E-sadownictwo. Portal sadowniczy. 2013. (on-line). Obtained from: http://www.esadownictwo.pl/wiadomosci/ekonomia/1964-zapasy-jablek-a-wzrost-cen.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu