BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korporowicz Violetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Badanie regionalnych zróżnicowań stanu zdrowia społeczeństwa i infrastruktury sektora ochrony zdrowia w Polsce w świetle założeń polityki zdrowotnej
Regional differences in the public health and in the health care system in Poland in the context of health care policy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 220-237, rys., tab.
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Ochrona zdrowia, Polityka zdrowotna, Struktura ludności
Spearman's rank correlation coefficient, Health care protection, Health care policy, Population composition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zadaniem polityki zdrowotnej wynikającym m. in. ze zmian struktury ludności, w tym postępującego szybko procesu starzenia się ludności Polski, jest troska o harmonijny rozwój społeczny, który wymaga zmniejszania licznych dysproporcji między regionami, zwłaszcza dysproporcji dotyczących stanu zdrowia społeczności. Chodzi tu również o minimalizowanie różnic w dostępie do usług sektora ochrony zdrowia w regionach, tzn. nie tylko o tworzenie nowych placówek medycznych i ich wyposażanie, ale też o podnoszenie liczby i wykształcenia personelu medycznego, który jest podstawowym ogniwem całego systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie częścią infrastruktury społecznej sektora ochrony zdrowia.(fragment tekstu)

In this study of the relationship between the state of health of the population and the level of infrastructure in the regional perspective Spearman coe!cient was used. Factors analyzed included mortality rates due to diseases of civilization, average life expectancy in relation to, for example, the number of employed medical sta" and the number of outpatient counseling. The highest correlation is observed in case of (a) infant mortality and the number of employed medical sta", (b) mortality due to external causes (including accidents) and the number of rescue teams to one resident. #us it can be concluded that there are correlations between health and certain aspects of physical and social infrastructure.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowling A., Research methods in health. Investigating health and health services, Open University Press, Buckingham, Philadelphia 2001, s. 32-33.
 2. Badura B., What is and what determinants health, w: Scientific foundations for public health policy in Europe, red. U. Leaser, E. Leeuw, Ch. Stock, Juventa Verlag, Munchen 1995, s. 82.
 3. Cochrane A. L., Skuteczność i sprawność: uwagi na temat służby zdrowia, PZWL, Warszawa 1974, s. 60-63.
 4. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2012, dostęp 19.03.2013.
 5. Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 49.
 6. Kurzynowski A., Błędowski P., Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna, w: Polityka społeczna. Globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 300-301.
 7. Patric D. L., Ericson P., Health status and health policy, Oxford University Press, Oxford and New York 1993, s. 418-419.
 8. Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2013, s. 514-515.
 9. Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2012, s. 380, 401, 403.
 10. Rocznik Statystyczny Województw 2011, GUS, Warszawa 2012, s. 100, 102, 104.
 11. Rocznik Statystyczny Województw 2012, GUS, Warszawa 2013, s. 445.
 12. Słońska Z., Promocja zdrowia - zarys problematyki, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 1996, nr 1-2.
 13. World Health Statistics 2011, WHO 2012, s. 117-119.
 14. Włodarczyk C. W., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 25-26.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU nr 210, poz. 2135.
 16. Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 185, 238.
 17. Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 185.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu