BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabicka-Włodarczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Big Data jako nowe źródło kreowania wiedzy i wsparcia dla rozwoju organizacyjnego
Big Data as a New Source of the Knowledge Creation and Support for Organizational Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 967-981, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Innowacje, Wiedza w organizacji, Big Data, Rozwój przedsiębiorstwa
Knowledge, Innovations, Knowledge in organization, Big Data, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wykorzystania Big Data w kontekście kreowania wiedzy i wsparcia dla rozwoju organizacyjnego. Szybkość rozwoju i akumulacji wiedzy oraz umiejętność jej szybkiego wykorzystania, jest jednym z warunków efektywnego działania współczesnych organizacji. Wiedza jest również istotnym źródłem innowacji w przedsiębiorstwie, które w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z tym, niezwykle ważna jest dostępność wartościowej wiedzy, szybko pozyskanej, zastosowanej w działaniu i uwzględniającej różnorodne źródła. Konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw w rzeczywistości gospodarczej, charakteryzującej się dużą dynamiką zmian, postępującym procesem cyfryzacji i lawinowego przyrostu danych, wymaga nowych sposobów budowania konkurencyjności organizacji oraz takich modeli zarządzania, które są w stanie poradzić sobie z wyzwaniami obecnych czasów. Przyrost światowych zasobów danych, związany z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i wejściem w erę sieci typu Web 2.0., postawił wyzwania również branży IT, co zaowocowało rozwojem w ostatnich latach nowych technologii, umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych z różnych źródeł. Jest to niewątpliwie szansa dla obszaru zarządzania i potencjał dostrzeżenia w niewykorzystanych dotychczas danych realnej wartości biznesowej. W pracy przedstawiona została rola wiedzy w organizacji oraz rozwój organizacji w kontekście wiedzy i innowacji. Omówiono również potencjał wykorzystania Big Data w organizacji i związanego z tym przejścia na inny poziom analiz, wykonywanych w czasie niemal rzeczywistym i odnoszących się do przewidywania przyszłych zdarzeń. (abstrakt oryginalny)

In this paper the possibility of using Big Data in the context of the knowledge creation and support for organizational development was presented. A speed of the knowledge development and accumulation and the ability to use it fast, is one of the conditions for the effective operation in the present organizations. The knowledge is also an important source of innovation in organizations, which has an important impact on the development of organization. Therefore, it is very important to have an availability of the valuable knowledge, fast acquired, used in the operations and taking into account a variety of sources. The necessity to perform in the economic reality, which is characterized by dynamic changes, a continues process of digitalization and influx of big amounts of data, requires new ways of building the competitiveness of the organization and creating such models of management, which are able to cope with the challenges of the present time. The growth of the world's data resources, which is related to the development of information society and the entry into the era of network Web 2.0., challenged also the IT industry. It resulted in the development of the new technologies, which enable to capture, discover and analyze the data from various sources. This is no doubt the a chance for management and a potential to notice the real business value in the data, which was so far unused. In this paper, the role of the knowledge in organization and the development of the organization in the context of knowledge and innovation was analyzed . The potential to use Big Data in organization as well as transfer to the other level of analysis, conducted almost in the real-time and related to the predictions of the future was also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, J. (2006). Zarządzanie Wiedzą i Innowacją. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Beckman, T. (1999). The current state of Knowledge Management. w: J. Liebowitz (red.). Knowledge Management - Handbook. London - New York - Washington: CRC Press.
 3. Brdulak, J. (2012). Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre Praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa.
 4. Brynjolfsson, E., Hitt, L. i Kim, H.H. (2011). Strength in Numbers: How does data-driven decision-making affect firm performance? ICIS 2011 Proceedings 2011, Dec 6, Paper 13.
 5. Computerworld Polska (2014). Raport Big data +, Systemy analityki wielkich zbiorów danych w polskich organizacjach. Computerworld Polska.
 6. Fazlagić, J. (2014). Innowacyjne zarządzanie wiedzą. Warszawa: Difin S.A.
 7. Gilbert P., Steffen R., Romhardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.
 8. Hopkins, B., Evelson, B., Forrester Research, Inc. (2011). Expand Your Digital Horizon with Big Data, Forrester Research Inc, Cambridge.
 9. Kimberly, C., Research vice-president of Gartner, Inc. (2013), How to derive value from big data for customer relationship managemen. Gartner Inc http://www.fairsquare.it/Media/Default/Whitepapers/BigData/prem_Gartner_May_2013_bigdata_FINAL.pdf (09.02.2015).
 10. Kozyra, T. (2013). Zjawisko Big Data jako nowe światło dla analityki biznesowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 781; Ekonomiczne Problemy Usług, 106, 199-213.
 11. Lutostański, M., Użarowski, T., TNS Polska. (2013). Odyseja Badawcza 2020. Wystąpienie na XIV Kongresie Badaczy Rynku i Opinii. Warszawa.
 12. McKinsey Global Institut (2011). Report Big Data: the next frontier for innovation, competition and productivity. McKinsey&Company.
 13. Mohanty, S., Jagadeesh, M. i Srivatsa, H. (2013). Big Data Imperatives. Enterprise Big Data Warehouse, BI Implementations and Analytics, Apress Media, LLC.
 14. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 15. Olofson, C., Vesset, D. (2012). Big Data: Trends, Strategies, and SAP Technology. Technical Report No. 236135, IDC, 1-16.
 16. Parthasarathy, S., Principal Consultant, Financle, Infosys (2013). CRM with Big Data. Infosys Financle. http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-papers/Documents/CRM-with-big-data.pdf (09.02.105).
 17. Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin S.A.
 18. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 19. Prudzienica, M. (2011). Innowacje. Podstawowe zagadnienia. w: M. Morawski, M. Prudzienica (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych (22-48). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Stańczyk-Hugiet, W. (2007). Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 21. Tabakow, M., Korczak, J. i Franczyk, B. (2014). Big Data - definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 138-153.
 22. Trends E-Magazine. (2011). Trend # 1 The "Big Data" Revolution.
 23. Żabicka-Włodarczyk, M., Tabakow, M. (2015). Technologia Big Data jako nowe narzędzie wsparcia w obszarze zarządzania strategicznego. W: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.). Informatyka 2 przyszłości. XXX lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Monografia pokonferencyjna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu