BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolak Konrad
Tytuł
Klastry a konkurencyjność na przykładzie lwowskiego klastra turystycznego
Business Clusters and Competitiveness on an Example of the Lvov Tourism Cluster
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 163-175, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Klastry, Turystyka, Globalizacja
Competitiveness, Business cluster, Tourism, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Globalizacja procesów gospodarczych stymulowana m.in. gwałtownym postępem naukowo-technicznym, narastającą presją konkurencyjną oraz liberalną polityką ekonomiczną w znacznym stopniu wpływa na rozwój miast i obszarów metropolitalnych. Tym samym kluczowego znaczenia nabiera jakość i konkurencyjność lokalnego otoczenia. Konkurencyjność ta determinowana jest w dużym stopniu przez specyficzne dla danej lokalizacji uwarunkowania zewnętrzne (np. warunki naturalne). Jednakże może i powinna być aktywnie kształtowana przez władze lokalne, np. poprzez tworzenie klastrów gospodarczych. Idea klastra polega na wykorzystaniu efektów synergii wynikających ze współpracy firm zlokalizowanych na danym terenie, jak również instytucji otoczenia biznesu oraz zaplecza naukowo-badawczego. Jakość oraz charakter relacji pomiędzy współdziałającymi w ramach klastra jednostkami przekłada się na podnoszenie zarówno konkurencyjności ich samych, jak i całego regionu.(abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of business clusters. The analysis was based on the example of the Lvov Tourism Cluster (LTC). Firstly, there are presented theoretical issues related to the both business and tourism clusters. Secondly, the cause of the LTC's founding is shown - Lvov has been chosen to host the final tournament of the European Football Championships EURO 2012, and the high tourist attractions of the city. There are also discussedthe circumstances for its functioning and the development directions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T. et al., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 11, IBnGR, Gdańsk 2004.
 2. European Commission, Working Together for the Future of European Tourism, Bruksela, 2005.
 3. Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
 4. Godziszewski B., Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń 2008.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
 6. http://niss.lviv.ua/analytics/100.htm
 7. http://www.feg.org.ua/docs/Lviv_Round-table_Event_ukr.pdf
 8. http://globaleconomy.pl/content/view/2392/47/
 9. http://www.cultureandtourism.lviv.ua/
 10. Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych, A. Peszko, R. Kusa, http://www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/ZZ_P20_06 %20 %27Klastry- JakoStymulatoryKonkurencyjnosciWTurystyce.pdf.
 11. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 12. Konkurencyjność polskiej gospodarki a rozwój klastrów, J. Cichoń, S. Figiel, http:// januszcichon.pl/uploads/2009/11/Kongres_Referat_JC-SF.pdf
 13. Monitor Company Group, Wzrost gospodarczy we Lwowie poprzez skuteczny rozwój klastrów branżowych, Cambridge 2009.
 14. OECD, Cities and Regions in New Learning Economy, Paris 2001.
 15. Plawgo B., Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, PWSIiP w Łomży, Łomża 2008.
 16. Porter M. E., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001.
 17. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 18. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 19. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 20. Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu