BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkiewicz Edyta (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zachowania stadne i konkurencja na rynku OFE : badanie empiryczne z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej
Herding Behavior and Competition on the OPF Market : an Empirical Study with the Application of Multivariate Statistical Analysis
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1067-1080, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze otwarte, Fundusze emerytalne, Zachowania stadne, Analiza skupień, Badania empiryczne
Open Pension Funds (OPF), Open-ended investment companies, Pension funds, Herding behaviour, Cluster analysis, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest pomiar i ocena podobieństwa polskich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) ze względu na wyniki inwestycyjne, strukturę portfeli oraz opłaty pobierane od członków funduszu. Motywacją do przeprowadzenia takiej analizy były zmiany legislacyjne, jakie wprowadzono w 2014 r., dotyczące funkcjonowania OFE. Najważniejsze z nich to zniesienie obowiązkowości członkostwa w OFE oraz istotna modyfikacja limitów inwestycyjnych w poszczególne kategorie aktywów. W artykule weryfikowana jest hipoteza badawcza, że zmiany te przyczyniły się do większego zróżnicowania OFE w wymienionych obszarach, czyli do wzmocnienia konkurencji wynikami i pobieranymi opłatami. Przeprowadzone badanie, ze względu na złożoność zjawiska, opiera się na jednej z metod wielowymiarowej analizy statystycznej, jaką jest analiza skupień. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. Przeprowadzone analizy wskazują, że w okresie po wprowadzeniu przepisów zmieniających zasady funkcjonowania II filaru systemu emerytalnego OFE stały się bardziej homogeniczną grupą pod względem badanych zmiennych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to measure and evaluate the similarity of the Polish open pension funds (OPFs) due to their investment performance, portfolio structure and fees charged. The legislative changes that took place in 2014, concerning the operation of pension funds, were the direct motivation for this study. The most important ones are: the abolition of mandatory membership in the OPF and the substantial modification of the OPF investment limits in different categories of assets. The article verifies the research hypothesis, that these changes have contributed to a greater variety of OPFs in these areas, that is, they have strengthened the competition due to investment performance and fees. The study, due to the complexity of the phenomenon, is based on one of the methods of multivariate statistical analysis, which is the cluster analysis. However, the obtained results do not allow for a positive verification of the hypothesis. The analyzes show that in the period after the introduction of new regulations modifying the second pillar of the pension system, OPFs have become more homogeneous as a group in terms of tested variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreu, L., Ortiz, C., Sarto J. (2014). Herding in the strategic allocations of Spanish pension plan managers, Journal of Economics & Finance, Nr 38(4), 658-671.
 2. Blake D., Sarno L., Zinna G. (2014). The Market for Lemmings: Is the Investment Behavior of Pension Funds Stabilizing or Destabilizing?, Discussion Paper PI-1408, The Pensions Institute, Cass Business School.
 3. Chybalski, F. (2009). Analiza podobieństwa struktur portfeli inwestycyjnych OFE. W: F. Chybalski (red.), Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Chybalski, F. (2012). Uwarunkowania konkurencji na rynku Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Wyd. specjalne, 243-254.
 5. Kominek, Z. (2012). Regulatory induced herding? Evidence from Polish pension funds, Economic Change & Restructuring, Nr 45(1/2), 97-119.
 6. Lakonishok, J., Shleifer, A., Vishny, R. (1992). The impact of institutional trading on stock prices, Journal of Financial Economics, Nr 32, 23-43.
 7. Marcinkiewicz, E. (2009). Analiza stóp zwrotu OFE. W: F. Chybalski (red.), Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Marcinkiewicz, E. (2013). Efektywność finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych. W: F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 9. Raddatz, C., Schmukler, S. (2013). Deconstructing Herding: Evidence from Pension Fund Investment Behavior, Journal of Financial Services Research, Nr 43(1), 99-126.
 10. Sharpe, W.F. (1992). Asset allocation: management style and performance measurement, The Journal of Portfolio Management, Nr 18, 7-19.
 11. Sias, R. (2004). Institutional herding, Review of Financial Studies , Nr 17, 165-206.
 12. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki. Tom 3: Analizy wielowymiarowe, Kraków: Statsoft Polska.
 13. Stein, R., Miranda, P., Risco, R. (2011). Herding in Chile: the case of equity trading in the Chilean pension fund market, Estudios de Administracion, Nr 18(1), 23-44.
 14. Voronkova, S., Bohl, M. T. (2005). Institutional Traders' Behavior in an Emerging Stock Market: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors, Journal of Business Finance & Accounting, Nr 32, 1537-1560.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu