BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej
Directions of Changes in Policy Innovation in Poland and the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 214, s. 216-227, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Polityka innowacyjna, Wolność gospodarcza
Innovations, Innovation policy, Economic freedom
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule dokonano analizy i oceny najważniejszych kierunków zmian w polskiej i europejskiej polityce innowacji, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Realizacji celu posłużyły metody analizy deskryptywnej oraz krytycznej analizy literatury przedmiotu. Pomimo licznych inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską, ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, nie osiągnięto w tej sferze znaczących sukcesów. Przyjęte w strategii lizbońskiej założenie o stworzeniu z europejskiej gospodarki najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata okazało się jak dotąd nierealne, podobnie jak znaczące zmniejszenie luki innowacyjnej dzielącej UE od liderów światowej innowacyjności. Do istotnych słabości dotychczasowej europejskiej polityki w dziedzinie innowacji zaliczyć należy zbyt szerokie i ogólne ujęcie priorytetów w sferze B+R, istnienie znacznych dysproporcji pomiędzy badaniami a rozwojem oraz niedostateczne przełożenie strategii na konkretne sektory i regiony, jak również nadmiernie skomplikowaną strukturę zarządzania. Z kolei słabą stroną polskiej innowacyjności jest odtworzeniowy charakter innowacji, relatywnie niski poziom świadomości innowacyjnej, słaba kooperacja między podmiotami rozwijającymi i wprowadzającymi innowacje oraz niedostateczne wsparcie finansowe innowacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis and evaluation of the most important directions of changes in the Polish and European innovation policy that have occurred in recent years. Implementation of the method of analysis was done using descriptive and critical analysis of the literature. Despite several initiatives by the European Commission aimed at improving innovation and competitiveness of the European economy, has not been achieved in this area of significant successes. Adopted by the Lisbon Strategy assumption about the creation of the European economy the most competitive economy in the world so far proved to be unrealistic, as well as a significant reduction in the EU's innovation gap separating from the world leaders in innovation. Significant weaknesses current European innovation policy should include too broad and general recognition of the priorities in the field of R & D, there are significant disparities between research and development and insufficient to translate strategy into specific sectors and regions, as well as overly complex management structure. The weakness of Polish innovation is odtworzeniowy nature of innovation, the relatively low level of awareness of innovation, poor cooperation between the actors developing and introducing innovations, and inadequate financial support innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anvret M., Granieri M., Renda A., A New Approach to Innovation Policy in the European Union, The Centre for European Policy Studies Task Force Report, Brussels 2010.
  2. Bukowski M., A Szpor., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
  3. Deloitte, Badania i rozwój w Polsce, raport 2013, Warszawa, czerwiec 2013.
  4. Plawgo B., Kornecki J.: Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.
  5. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD, Eurostat 2005.
  6. Podsumowanie realizacji Strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającemu włączeniu społecznemu, Załączniki do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 5.03.2014.
  7. Rynek B+R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, PAIiIZ, Warszawa 2012.
  8. Średnia skuteczność administracji (2000-2010), [w:] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, DG ds. Badań Naukowych i Innowacji - dział analizy ekonomicznej, 2013.
  9. Wach K., Wokół pojęcia europeizacji, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 2010, No. 31754.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu