BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawczuk Mieczysław, Sawczuk Piotr, Konarski Marcin, Borkowski Grzegorz, Pietrusiński Eryk
Tytuł
O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego
On Professor Marian Lech Klementowski's ethos
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 239-244
Słowa kluczowe
Ocena dorobku naukowego, Biografie, Pracownicy naukowi
Scholarly achievements estimating, Biography, Academic staff
Uwagi
summ.
Klementowski Marian Lech
Abstrakt
W artykule przedstawiono sylwetkę Profesora Mariana Lecha Klementowskego. Na szczególną uwagę zasługuje również uznanie, jakim cieszył się Profesor nie tylko wśród pracowników naukowych, ale i wśród studentów. Omówiono wyniki Jego badań naukowych, dotyczących ewolucji gwarancji ochrony wolności osobistej.

Professor Marian Lech Klementowski, an acclaimed law historian from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, has extensive expertise in the field of mediaeval law, in particular the mediaeval Germanic law. His scientific research focuses on the evolution of concepts behind the guarantee of personal freedom in the Germanic cultural environment, the guarantees of law and order, and the guaranteed personal freedom, also with regard to case law. Central importance in Professor's studies is attached to the notion of subjective law which has undergone significant changes over the centuries. The analyses of legal sources, carried out by Professor Klementowski, from the early-mediaeval Germanic tribal laws to the French Revolution, show that the development of the concept of guaranteed personal freedom should be chiefly associated with the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789, and amendments to the U.S. Constitution. Both his academic achievements and personality - kindness, modesty and the sense of decorum in professional and private life - should serve as role models to every young lawyer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2002, s. 65.
 2. J. Filipek, Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" (Kraków) 1974, z. 65, s. 17.
 3. J.S. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925, s. 192.
 4. R. von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, Warszawa 1993.
 5. A. Dziadzio, Koncepcja państwa prawa w XIX wieku - idea i rzeczywistość, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2005, z. 1, s. 181.
 6. A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, s. 190-192.
 7. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998.
 8. L. Garlicki (red.), Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1990;
 9. Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Warszawa 2010;
 10. Polskie sądownictwo administracyjne, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2006;
 11. P. Osowy, Kontrola administracji publicznej w sądowym postępowaniu cywilnym (zarys problematyki), [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Suwała, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 265-287;
 12. A. Wróbel, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel , t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 306-307.
 13. K. Opałek, Prawo podmiotowe, Warszawa 1957, s. 72.
 14. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994, s. 338-339.
 15. J. Rafacz, Historia ustroju dawnej Polski, Warszawa 1935;
 16. W. Maisel, Ortyle sądów wyższych miast Wielkopolskich z XV i XVI w., Wrocław 1959;
 17. W. Meisel, Kodyfikacje statutów miejskich w dawnej Polsce, Warszawa 1977;
 18. Z. Kaczmarczyk, Początki miast polskich. Zagadnienia prawne, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1961, z. 2, s. 9 i n.;
 19. A. Wędzki, Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku, Warszawa-Poznań 1974;
 20. J. Baszkiewicz, A. Wójtowicz, Z zagadnień ideologii ustawodawczej wieków średnich, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1974, z. 1, s. 21 i n.;
 21. T. Maciejewski, Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim, Gdańsk 1989.
 22. Z. Ziembiński, Praworządność, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 278 i n.
 23. M. Sawczuk, Teoria prawdy w prawie cywilnym (procesowym i materialnym), [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa, 1985, s. 259-269;
 24. M. Sawczuk, Naruszenie praw człowieka ( na podstawie naruszenia prawa do wysłuchania), [w:] Prawa i wolności obywatelskie w procesie transformacji ustrojowej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Sieniawa, 22-23 IV 1996 r., pod red. H. Zięby-Załuckiej, Rzeszów 1997, s. 39-54.
 25. M. Sawczuk, Naruszenie prawa do wysłuchania podstawą skargi konstytucyjnej: ubi remedium ibi ius, "Annales UMCS" 1997, sec. G, vol. 44, s. 97-112.
 26. M. Sawczuk, O przyzwoitość w nauce "Kamena", 1981, nr 10.
 27. M. Sawczuk, M. Konarski, B. Nowaczyński, W poszukiwaniu mocy wiążącej prawa, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 317-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.239
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu