BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekściński Bogdan
Tytuł
Metody kolektywizacji rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1950-1951 w egzemplifikacji powiatu włodawskiego
Methods of Collectivization of Agriculture in the Lublin Region in the Years 1950-1951 in the Exemplification of the Włodawa District
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 245-273
Słowa kluczowe
Kolektywizacja wsi, Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Rolnictwo, Spółdzielczość rolnicza
Collectivization of the rural areas, Agricultural production space, Agriculture, Agricultural cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Akcja kolektywizacji rolnictwa miała charakter ogólnokrajowy. Zostały objęte nią wszystkie województwa, również lubelskie. Omówiono utworzenie na Lubelszczyźnie RSP (Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych), prześladowanie ludności oraz metody przymuszania ludności wiejskiej opierającej się akcji kolektywizacji.

In the Lublin region, just as in the entire People's Republic of Poland, between 1948 and 1956 the campaign of forced collectivization of individual agriculture was carried out. Its main advocates and organizers: Jakub Berman, Hilary Minc and Roman Zambrowski. The main purpose of this undertaking was to incapacitate and nationalize the peasant class, prior to Poland's joining the structure of The Union of Soviet Socialist Republics. The campaign to make farmers form production cooperatives was conducted by means of terror and belligerence. Farmers, who refused to join production cooperatives were intimidated in different ways; they were put under arrest or to prison. Finally, the campaign of forced collectivization of the Polish countryside by the emissaries from Moscow failed in October 1956 after Władysław Gomułka came into power. The number of farmers' cooperatives in Poland organized and maintained between 1949 and 1956 under, in fact, economic and physical compulsion, dropped from 9,975 in June 1956 to 1,534 in December in the same year, and in the Lublin region from 440 to 140.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Jedlicki, Mistrzyni, "Polityka" 2006, nr 21, s. 79.
 2. D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000, s. 6;
 3. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej 1945-1989, Poznań 1998, s. 256-350;
 4. A. Garlicki, Stalinizm, Warszawa 1993, s. 24-26;
 5. A. Werblan, Stalinizm w Polsce, Warszawa 1991, s. 8-9.
 6. D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi, Warszawa 1998, s. 7-307;
 7. A. Dobieszewski, Kolektywizacja wsi polskiej 1948-1956, Warszawa 1993;
 8. Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. F. Gryciuk, Siedlce 1997;
 9. K. Kozłowski, Gryfickie metody skupu zboża i kolektywizacji wsi [w:] Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. F. Gryciuk, Siedlce 1997, s. 63-74;
 10. T. Skonieczny, Postawy chłopów wobec koncepcji i poczynań PPR (PZPR) w początkowej fazie kolektywizacji polskiego rolnictwa (1948-1949), Słupsk 2009.
 11. J. Gołaski, J. Miłosz, A. Ponikiewski, T. Rabska, M. Ziółkowski, Reforma rolna 1944-1945 czy komunistyczna zbrodnia? Dokumenty i materiały. Świadectwa. Wnioski, Warszawa 2009, s. 2-32.
 12. Z. A. Ziemba, Prawo przeciwko społeczeństwu. Polskie prawo karne w latach 1944-1956, Warszawa 1997, s. 226-232;
 13. P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954. Studium historycznoprawne, Białystok 2002, np. s. 137;
 14. A. Zaćmiński, Bydgoska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1954), [w:] Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański, W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2001, s. 339-340;
 15. R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995, s. 6, 94;
 16. B. Sekściński, Represjonowanie chłopów w czasie egzekucji świadczeń rzeczowych na Lubelszczyźnie w latach 1946-1947, "Prace Historyczno-Archiwalne" 2009, t. 21, s. 135-155;
 17. B. Sekściński, Represyjna polityka władz komunistycznych wobec ludności wiejskiej na Lubelszczyźnie w 1946 roku, "Zeszyty Społeczne KIK" 2011, nr 19, s. 95-117.
 18. J. W. Gołębiowski, Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warszawa 1965, s. 48, 74, 86, 167, 305-308, 323-324;
 19. Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948). Materiały źródłowe t. 1, (oprac. H. Jędruszczak), Warszawa 1967, s. 9.
 20. A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 206-208.
 21. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, s. 49-53;
 22. B. Więcławski, Z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954, "Kronika Miasta Poznania" 1995, nr 3, s. 193-222;
 23. J. Kaliński, Bitwa o handel 1947-1948, Warszawa 1970;
 24. B. Sekściński, Ogniwo terroru. Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie, Warszawa 2012, s. 271-295;
 25. B. Sekściński, Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1950), "Dzieje Najnowsze" 2010, nr 2, s. 159-160, 169-170.
 26. J. Poksiński, Przeciw Kościołowi, "Karta" 1992, nr 9, s. 138;
 27. L. Popek, Represje wobec Kościoła katolickiego na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Z. Zieliński, M. Peret, Lublin 2000, s. 117;
 28. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004;
 29. B. Sekściński, Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec antykościelnej polityki PRL-u (1944-1961), "Saeculum Christianum" [SC] 2010, nr 1, s. 107-158;
 30. B. Sekściński, Akcja antykatolicka w Polsce i jej autorzy (1947-1956), "Studia Ełckie" 2012, s. 247-271.
 31. A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL, Kraków 1999, s. 33-75;
 32. A. Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa- Bielsko-Biała 2008, s. 74-89, 103-111;
 33. A. Werblan, Stalinizm w Polsce, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 63-80;
 34. T. Żenczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990, s. 81-87;
 35. A. Kemp-Welch, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2008, s. 47-59;
 36. K. Sidorkiewicz, Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, Toruń 2005;
 37. Szeptane procesy. Z działalności Komisji Specjalnej 1945-1954 (oprac. M. Chłopek), Warszawa 2005;
 38. B. Musiał, Moskwa wybiera Bermana, "Rzeczpospolita" 2009, nr 91, s. A26-A27.
 39. L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim, Łódź 2003, s. 13;
 40. T. Torańska, Oni, Warszawa 2004, s. 321-322.
 41. H. Pająk, S. Żochowski, Rządy zbirów 1940-1990, Lublin 1997, s. 103.
 42. T. Torańska, Oni, wyd. 2, Warszawa 1989, s. 112.
 43. M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948-1956, Białystok 2010, s. 311.
 44. A Topol, Rola Bieruta w procesie stalinizacji życia w Polsce na przykładzie wydarzeń 1948 roku, [w:] Rok 1948. Nadzieje i złudzenia polskich socjalistów, red. M. E. Ożóg, Rzeszów 2000, s. 169-172.
 45. M. D. Bednarski, Początki kolektywizacji rolnictwa na Lubelszczyźnie i Podlasiu, "Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego" 2002, nr 18, s. 34.
 46. R. Nazarewicz, Spór o przyszłość Polski, [w:] Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005; s. 7;
 47. M. Dobrosielski, O miejsce Polski w Europie (1956-1970), [w:] Władysław Gomułka i jego epoka, red. E. Salwa-Syzdek, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, s. 50-51;
 48. M.E. Ożóg, Władysław Gomułka. Biografia polityczna, t. 1, Warszawa 1989, s. 207-232.
 49. Statuty spółdzielni produkcyjnych, oprac. Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej, Warszawa 1951, s. 5 i n (§ 1-2).
 50. K. Kozłowski, Kolektywizacja wsi województwa lubelskiego w 1953 roku, Warszawa 1999, s. 96.
 51. D. Piątkowska-Hus, Kolektywizacja rolnictwa w powiecie chełmskim w latach 1948-1956, cz. I, "Rocznik Chełmski" 2000, s. 155-171;
 52. D. Piątkowska-Hus, Kolektywizacja rolnictwa w powiecie chełmskim w latach 1948-1956, cz. II, "Rocznik Chełmski" 2002, s. 291-310.
 53. H. Minc, Odbudowa gospodarcza nowej Polski, Warszawa 1946, s. 6, cyt. za: M. Zieliński, Wojna chłopska w Polsce (I), "Res Publica" 1989, nr 5, s. 112.
 54. R. Turkowski, Chłopi wobec kolektywizacji wsi 1944-1957, [w:] Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. F. Gryciuk, Siedlce 1997, s. 41.
 55. J. Kaliński, Forsowna kolektywizacja rolnictwa (1948-1956), "Kwartalnik Historyczny" 1984, nr 1, s. 112;
 56. E. Mildner, Osadnictwo spółdzielcze na Ziemiach Odzyskanych, "Spółdzielczy Przegląd Naukowy" 1948, s. 135.
 57. K. Robakowski, Społeczno-polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1944-1956, Poznań 1986, s. 102;
 58. Twarze lubelskiej bezpieki (oprac. M. Choma-Jusińska, M. Durakiewicz, S. Poleszak, R. Surmacz), Lublin 2007, s. 14, 39
 59. D. Jarosz, Chłopi polscy a cywilizacja stalinizmu (s. 207-222), [w:] Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX wiek), t. 1, red. M. Przeniosło, S. Wiecha, Kielce 2005, s. 214;, s. 153;
 60. D. Jarosz, Polska wieś i rolnictwo w świetle radzieckich materiałów archiwalnych z lat 1949-1956 (s. 151-163), [w:] Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX wiek), t. 2, red. M. Przeniosło, S. Wiecha, Kielce 2005, s. 153.
 61. B. Fengler, Fałszywe oskarżenia chłopów w ramach procesu socjalizacji wsi polskiej w latach 1945-1956, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2001, s. 349.
 62. J. Gmitruk, Polskie Stronnictwo Ludowe na uchodźstwie wobec problemu kolektywizacji wsi polskiej, [w:] Opór chłopów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. F. Gryciuk, Siedlce 1997, s. 115-123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.245
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu