BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawarska -Rippel Anna
Tytuł
Elementy publiczne w procesie cywilnym. Ewolucja a rewolucja
Public Elements in the Civil Procedural Law. Evolution and Revolution
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 297-307
Słowa kluczowe
Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo cywilne, Historia prawa
Civil Code, Code of Civil Procedure, Civil law, Legal history
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wszystkie pomysły dotyczące postępowania cywilnego od czasów Napoleona aż do teraźniejszości zmierzają w kierunku uproszczenia formalności oraz zmniejszenia kosztów postępowania. W artykule omówiono ewolucję postępowania cywilnego - porównano przykłady Francji, Węgier, Niemiec, Włoch. Na koniec omówiono prace nad pierwszym polskim kodeksem postępowania cywilnego.

The demands to simplify formalities and prevent the delay of procedure and reduce litigation costs accompany all reformist ideas about civil procedure, from the Napoleonic Code to the present. The movement of socialization of the private law, mitigating the conflict between capital and labor resulted in the recognition that civil litigation should not be treated merely as a means of resolving private disputes between the parties but as a phenomenon that affects society as a whole. As a result, it was concluded that public interest in civil proceedings is also important. Starting from Austria, where the ideas of Franz Klein started a new stage in the evolution of civil procedure, and then in Germany, Hungary, Poland, the Netherlands, and the Scandinavian countries, Liechtenstein, Switzerland and Italy, began to leave the so-called formal truth in civil proceedings. A broad consideration of a public element in civil litigation characterized the extending of the powers of the court, to improving the impact on the course of the proceeding and the gathering of evidence, but not eliminating principles which express the essence of civil procedure, so as to safeguard the interests of the private in accordance with the principles ne procedat iudex ex officio and ne eat iudex ultra petita partium. Unlike in totalitarian states where private rights were only relatively private. Elimination of those principles meant a greater change to extend private law than private procedural law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Sójka-Zielińska, Idee kodyfikacji napoleońskich. Od utopii do realizmu, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2005, t. LVII, z. 2, s. 32.
 2. M. Sawczuk, Tradycja a postęp w nowelizacji cywilnego prawa sądowego (in statu nascendi), Teka Komisji Prawniczej - OL PAN, Lublin 2008, s. 167.
 3. F. X. Fierich, Współczesne zadania sędziego cywilnego a kwestia organizacji sądów ze szczególnym uwzględnieniem stosunków austriackich, Themis Polska 1913, s. 5.
 4. A. Engelmann, A History of Continental Civil Procedure. The Continental Legal History Series, vol. 7, translat. and ed. R. W. Millar, Boston 1927, s. 750.
 5. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012, s. 422.
 6. A. Wijffels, French Civil Procedure (1806-1975), [w:] European Traditions in civil Procedure, ed. C. H. Van Rhee, Antwerpen-Oxford 2005, s. 40.
 7. J. Klich-Rump, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, Warszawa 1977, s. 63.
 8. K. Lutostański, Z badań nad pierwiastkiem prywatnym i publicznym w procesie cywilnym, Warszawa 1907, s. 31.
 9. C. H. Van Rhee, Introduction, [w:] European Traditions in civil Procedure, ed. C. H. Van Rhee, Antwerpen - Oxford 2005, s. 11-12.
 10. I. Varga, Foreign Influences on Hungarian Civil Procedural Law. The Reception and Transmission of Civil Procedural Law in the Global Society. Legislative and Legal Educational Assistance to Other Countries in Procedural Law. Editors: M. Deguchi, M. Strom. Antwerpen-Apeldoorn 2008, s. 275.
 11. A. Stawarska-Rippel, Węgierska procedura cywilna z 1911 r. w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie projektu Tytułu o dowodach J. J. Litauera, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej, komitet red. M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, Katowice-Kraków 2009, s. 645-661.
 12. Polska procedura cywilna. Projekty referentów wraz z uzasadnieniem. Przedruk wyczerpanych druków z r. 1921 i 1923, t. I. Warszawa 1928, s. 195-196, 198-199.
 13. P. Rylski, Działanie sądu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego, Warszawa 2009, s. 135-136;
 14. P. Oberhammer, T. Domej, Germany, Switzerland and Austria: Power of the judge. [w:] European Traditions in civil Procedure, ed. C. H. Van Rhee, Antwerpen-Oxford 2005, s. 299-300.
 15. S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001, s. 485-486;
 16. P. Oberhammer, T. Domej, Germany, Switzerland and Austria (ca.1800-2005), [w:] European Traditions in civil Procedure, ed. C. H. Van Rhee, Antwerpen-Oxford 2005, s.114.
 17. M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947, s. 26-27;
 18. M. Cappelletti, J. H. Merryman, J. M. Perillo, The Italian Legal System, Stanford University Press 1967, s. 50-51.
 19. C. Calisse, History of Italian Law, vol. II, Washington 2001, 791-792.
 20. M. Ciocchetti, "Emilio Betti"-Giureconsulto e umanista, Belforte del Chienti 1998;
 21. E. Betti, Teoria generale della interpretazione, Instituto di Teoria della Interpretazione, Millano 1955.
 22. J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku. Kraków 1998, s. 122, 126-127.
 23. T. Pietrzykowski, B. Wojciechowski, Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji k.p.c., "Palestra" 2004, nr 9-10, s. 11 i n.
 24. L. Cadiet, The International Sources of French Civil Procedure, [w:] The Reception and Transmission of Civil Procedural Law in the Global Society. Legislative and Legal Educational Assistance to Other Countries in Procedural Law, ed. M. Deguchi, M. Strom, Antwerpen-Apeldoorn 2008, s. 267.
 25. K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2007, s. 247.
 26. F. K. Fierich, Postępowanie przed sądami okręgowymi. Uwagi ogólne. Rzut oka na strukturę najważniejszych procedur cywilnych, [w:] Polska Procedura Cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem. Przedruk wyczerpanych druków z r. 1921 i 1923, t. II, Warszawa 1928, s. 187.
 27. A. Stawarska-Rippel, Poznanie prawdy w procedurze cywilnej w świetle prac sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP, "Z Dziejów Prawa" (Katowice) 2009, t. 2 (10), s. 127 i n.
 28. S. Gołąb, Projekty polskiej procedury cywilnej. Powstanie - uzasadnienie - zdania odrębne, Kraków 1930, s. 41.
 29. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2010, s. 34.
 30. E. Wengerek [w:] Encyclopedia of Comparative Law, vol. XVI Civil Procedure, chapt. 1 Introduction - Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, ed. M. Cappelletti, B. G. Garth, Tübingen- Dordrecht-Boston-Lancaster 1988, s. 141-151.
 31. Cz. Tabęcki, Dowody i dowodzenie według socjalistycznych procedur cywilnych, "Nowe Prawo" 1955, nr 7-8, s. 18, 30.
 32. A. Lityński, O kodyfikacji procedury cywilnej w Polsce Ludowej, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 537;
 33. A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 2010, s. 15, 198 i n.
 34. K. Piasecki, Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa 1975, s. 12.
 35. J. Stalin, Wyniki pierwszej pięciolatki, [w:] Dzieła, t. 13, s. 216.
 36. Z. Resich, Środki odwoławcze w kodeksie postępowania cywilnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, przewod. kom. red. J. Jodłowski, Warszawa-Wrocław 1967, s. 277.
 37. A. Machnikowska, Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981, Gdańsk 2010, s. 87-98.
 38. A. Mączyński, Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego, "Państwo i Prawo" 2011, nr 6, s. 6-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.297
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu