BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Wojciech
Tytuł
Romuald Hube wobec prac ustawodawczych nad narodowym prawem cywilnym w Królestwie Polskim (1828-1830)
Romuald Hube's Views on the Legislation Works on the National Civil Law in the Polish Kingdom (1828-1830)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2013, t. 19, s. 349-359
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Historia prawa, Prawodawstwo, Źródła prawa
Civil law, Legal history, Legislation, Sources of law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stanowisko Romualda Hube w związku z prowadzeniem prac legislacyjnych nad narodowym prawem cywilnym. Był on autorem dwóch prac, w których wyraził poglądy na zagadnienie ustawodawstwa "narodowego" i zmian w prawie cywilnym Królestwa Polskiego, które omówiono w niniejszym artykule. Uważał on również, że Kodeks Napoleona nie mógł być dłużej źródłem prawa cywilnego w Królestwie Polskim.

The paper deals with Romuald Hube's views on the legislation works conducted in the years 1828-1830 on book II (property law) of the Napoleon's Code. Romuald Hube was one of the leading Polish lawyers of the 19th century. He believed that the Napoleon's Code should have been removed and replaced with a national legal document. The same view was represented by a special Legal Boty while the Government Legal Committee wanted to keep the Napoleon's Code. R. Hube showed weaknesses of the Code in Polish reality and was for the national law based on Polish tradition and Polish judicial rulings. His views are presented on a wider background of the adoption of foreign laws and the importance of the French law in Europe in the 19th century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Wilhelm, Bemerkungen zur Rezeption ausländischen Rechts, "Ius Commune", Band V, (Frankfurt a. M.), 1975, s. 122.
 2. K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2007, s. 195-203.
 3. W. Sobociński, Prawo francuskie w Niemczech a w Polsce (nowe opracowania niemieckie recepcji i refleksje porównawcze), "Annales UMCS" 1982, sec. F, vol. 37, s. 175.
 4. J. Bardach, Recepcja w historii państwa i prawa, [w:] J. Bardach, Themis a Clio, czyli prawo a historia, Warszawa 2001, s. 85-89.
 5. F. Ranieri, Rezeption und Assimilation ausländischer Rechtsprechung, dargestellt am Beispiel des europäischen Einflusses der französischen Judikatur im 19. Jahrhundert, "Ius Commune", Band VI, (Frankfurt a.M.), 1977, s. 202-233.
 6. A. Korobowicz, Polskie sądy najwyższe w XIX stuleciu, [w:] Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2007, s. 100.
 7. A. Zarzycka, Rola organów władzy Królestwa Polskiego w pracach legislacyjnych nad narodowym prawem rzeczowym w latach 1815-1830, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", (Lublin-Łódź) 2003, t. VIII, s. 124-146.
 8. Przyczynek do dziejów nieurzeczywistnionego projektu księgi II kodeksu cywilnego polskiego (Z księgi protokołów Rady Stanu Królestwa Polskiego przepisał J. J. Litauer), "Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego", Rok II, (Warszawa) 1917, s. 288.
 9. W. Sobociński, Prokuratura sądu kasacyjnego w Księstwie Warszawskim, Toruń 1993, s. 3-14.
 10. W. Witkowski, Dyskusja o jurysprudencji wśród prawników Królestwa Polskiego, [w:] Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, pod red. S. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 383-395.
 11. W. Witkowski, "Themis Polska" - die erste polnische Rechtszeitschrift (1828-1830), [w:] Juristische Zeitschriften in Europa. Herausgegeben Michael Stolleis und Thomas Simon, wyd. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2006, s. 162.
 12. P. Z. Pomianowski, Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza "Themis Polskiej" (1828-1830), praca doktorska napisana w UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Wąsowicza, Warszawa 2011, s. 290-294.
 13. W. Sobociński, Z dziejów prac kodyfikacyjnych dla Królestwa Polskiego i Rosji. Romuald Hube wobec kwestii chłopskiej, [w:] Wiek XIX, Warszawa 1967, s. 178;
 14. J. Bardach, Nauka historii państwa i prawa w Królestwie Polskim doby Szkoły Głównej, [w:] J. Bardach, Themis a Clio, czyli prawo a historia, Warszawa 2001, s. 258.
 15. K. Dunin, Romuald Hube (1803-1890). Studium biograficzno-bibliograficzne, Warszawa 1904, s. 81-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.349
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu