BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych w eksporcie strefy euro
Increasing Importance of the United States in Exports of the Euro Zone
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 3 (232), s. 3-6, wykr.
Słowa kluczowe
Handel, Strefa euro, Stosunki gospodarcze, Eksport, Struktura handlu zagranicznego, Import
Trade, Eurozone, Economic relations, Export, Structure of foreign trade, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W drugim kwartale 2015 r. Stany Zjednoczone stały się największym rynkiem eksportowym strefy euro, wyprzedzając Wielką Brytanię. Wzrost eksportu strefy euro do USA wspierała powiększająca się skala deprecjacji euro wobec dolara amerykańskiego oraz rosnące znaczenie największej gospodarki świata w kształtowaniu dynamiki międzynarodowych obrotów handlowych. W tych warunkach w I kw. 2015 r. Stany Zjednoczone stały się najważniejszym kierunkiem eksportu dla niemieckich przedsiębiorstw -wartość eksportu Niemiec do USA przekroczyła wartość ich eksportu do Francji, która dotychczas była największym odbiorcą towarów pochodzących z Niemiec. Od czwartego kwartału 2013 r. eksport towarów strefy euro do USA rośnie szybciej niż do pozostałych krajów trzecich, przy czym dysproporcja ta systematycznie powiększa się na korzyść rynku amerykańskiego. Nastąpiło zatem odwrócenie wyraźnej spadkowej tendencji udziału rynku amerykańskiego w eksporcie strefy euro obserwowanej w okresie od 2002 r. do światowego kryzysu finansowego w 2008 r., na co w dużej mierze złożył się szybszy wzrost popytu w gospodarkach rozwijających się oraz zwiększenie się obrotów handlowych realizowanych wewnątrz międzynarodowych łańcuchów wartości dodanej. Uwagę zwraca także dość wyraźna korelacja między udziałem USA w eksporcie strefy euro a kursem euro wobec dolara amerykańskiego. W latach 2002-2008 aprecjacja kursu euro była jednym z czynników wpływających na spadek znaczenia eksportu do USA. Po kryzysie w latach 2008-2009, udział USA ustabilizował się na stosunkowo niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)

In the second quarter of 2015, the United States became the largest export market of the euro zone, ahead of the United Kingdom. The increase in euro zone exports of goods to the United States was supported by the growing scale of the depreciation of the euro against the US dollar and the growing importance of the world's largest economy in shaping the dynamics of the international trade. Under these conditions, in the first quarter of 2015, the United States became the most important export destination for German companies - the value of German exports to the US exceeded the value of exports to France, which had so far been the biggest recipient of goods coming from Germany. Euro zone exports to the US have been growing faster than to other third countries from the fourth quarter of 2013. The disproportion has been steadily growing in favour of the US market. The clear downward trend in the share of the US market in euro zone exports observed since 2002 till the global 2008 financial crisis reversed. It was largely driven by the faster growth in demand in developing economies and the increasing trade turnover realised within the global value chains. A fairly clear correlation between the US share in exports of the euro zone and the euro against the dollar is worth stressing. In 2002-2008, the appreciation of the euro exchange rate was one of the factors influencing the decline in the importance of exports to the US. After the crisis of 2008-2009, the US share has stabilised at a relatively low level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu