BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Somai Miklós (Institute for World Economics), Hegedüs Zsuzsanna (Institute for World Economics)
Tytuł
Agri-Food Sector : the Speed of Development in the New EU Member States
Sektor rolno-spożywczy : tempo rozwoju w nowych państwach członkowskich UE
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 3 (232), s. 6-22, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Rozwój rolnictwa, Gospodarka rolna, Państwa członkowskie, Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Rural development, Agriculture economy, Member states, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W swym artykule próbowaliśmy zmierzyć - wykorzystując 15-22 wskaźników oraz używając wskaźnika syntetycznego - i dokonać analizy wyników sektora rolno-spożywczego UE-10 (nowe państwa członkowskie z pominięciem Cypru, Malty i Chorwacji) w okresie ostatnich mniej więcej 15 lat. Skoncentrowaliśmy nasze badania na tempie rozwoju zarówno pod względem wielkości bezwzględnych, jak i względnych. Jeżeli chodzi o te drugie, wzięliśmy pod uwagę początkowy (tzn. sprzed integracji) poziom rozwoju dla każdego nowego państwa, żeby ustalić, czy - z punktu widzenia porównań międzynarodowych - dobrze wykorzystały swój potencjał i podążały ścieżką rozwoju stosownie do swych względnych warunków rozwoju. Stwierdziliśmy, że stosując dowolną metodę Polska i kraje bałtyckie (zwłaszcza Estonia i Litwa) należały do krajów o najlepszych wynikach, rozwijając się wyraźnie szybciej niż pozostałe kraje. Na koniec spróbowaliśmy wskazać pewne możliwe przyczyny kryjące się za różnicami w wynikach i stwierdziliśmy, że wiek, kwalifikacje i skłonność do podejmowania ryzyka przez rolników, jak również warunki makroekonomiczne dominujące w ich kraju rodzinnym (popyt wewnętrzny, otoczenie biznesowe) mogą być skorelowane z tymi różnicami. (abstrakt oryginalny)

In this article, we tried to measure - through 15 to 22 indicators and by using a synthetic index - and analyse the EU10 (the new member states minus Cyprus, Malta and Croatia) agri-food performance during the last circa one and a half decades. We have focused our research onto the speed of development both in absolute and relative terms. As for the latter, we took into account the initial (i.e. preintegration) development level for each new member state, in order to ascertain whether, in international comparison, they could make good use of their potential and follow the development path according to their relative development status. We found that by using any method Poland and the Baltics (especially Estonia and Lithuania) were the best performers, developing clearly faster than the other countries. Finally, we tried to put forward some possible reasons behind the differences in performances and found that the age, qualification and risk-taking propensity of farmers, as well as the macro conditions prevailing in their homeland (internal demand, business environment) may correlate with these differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Nallet, A. Van Stoik, Report on relations between the European Union and the Central and Eastern European countries in matters concerning agriculture and food-production, I P/94/535, 15/06/1994, Report
 2. S. Tangermann, T.E. Josling, Preaccession agricultural policies for Central Europe and the EU, 12 December 1994, Study commissioned by Directorate-General I. of the Commission.
 3. S. Tarditi, Agricultural strategies for the enlargement of the European Union to Central and Eastern European countries, 19 December 1994, Study commissioned by Directorate-General I. of the Commission.
 4. A. Buckwell, S. Haynes, S. Davidova, A. Kwiecynski, Feasability of an agricultural strategy to prepare the countries of Central and Eastern Europe for EU accession, Study commissioned by Directorate-General I. of the Commission, 1994.
 5. L. Mahe, Uagriculture et Telargissement de TUnion Europeenne aux pays d'Europe Centrale et Orientale: transition en vue de Tintegration ou Tintegration pour la transition", 5 January 1995, Study commissioned by Directorate-General I. of the Commission.
 6. A. Pouliquen, Competitiveness and Farm Incomes in the CEEC Agri-food Sectors, 2001, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/ reports/ceeccomp/index_en.htm [1.8.2015].
 7. S. Bojnec, I. Fertó, European enlargement and agri-food trade, "Canadian Journal of Agricultural Economics", 2008, Vol. 56(4): s. 563-579.
 8. J. Möllers, G. Buchenrieder, Cs. Csaki (eds.), Structural change in agriculture and rural livelihoods: policy implications for the new member states of the European Union, "IAMO Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe", 2011, Vol. 61, Halle (Saale), Germany.
 9. Cs. Csaki, A. Jambor, The impact ofEU accession: lessons from the agriculture of the new member states, "Post-Communist Economies", 2013, Vol. 25(3), s. 325-342.
 10. A. Jambor, 10 years of EU accession: Winners in the agriculture of the New Member States, 2014, http://napok.georgikon.hu/cikkadatbazis/cikkek-2012/cat_view/3-cikkadatbazis/24-2014/34-ii-szekcio-az-agrargazdasag-10-eve-az-europai-unioban [31.7.2015]
 11. Agricultural trade statistics 2004-2013 Annex 4: Definitions of Agricultural Commodities, Intermediate, Final and Other products as defined in the Combined Nomenclature, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/trade/2013/annex4_en.pdf
 12. A. Dreher, F. Schneider, Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis - IZA, "Discussion Paper", 2006, No. 1936, http://ftp.iza.org/dp1936.pdf [31.7.2015].
 13. AJ. Fernandez, R. Martinez-Pardo del Valle, La economfa sumergida en Espana - FEF, "Documentos de Trabajo", 2013, No. 4, p. 29, http://www.fef.es/new/images/IEAF/pdf/DOCUMENTO%20 DE%20TRABAJO%20N%C2%BA%204%202as.pdf [31.7.2015].
 14. N. Potori, Implementation of the CAP and its impacts in Hungary, Paper presented at the conference Experiences of the first 10 years of our membership in the EU: Agriculture and rural development held in Budapest on 10 April 2014 in AKI, http://www.gazdalkodas.hu/files/Konferencia_pdf/Potori_Norbert.pdf [31.7.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu