BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszka Michał (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Makroostrożnościowy nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej
Macro-Prudential Oversight of the Financial Market within the European Union
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 3 (232), s. 22-30, rys.
Słowa kluczowe
Nadzór nad rynkiem finansowym, Nadzór bankowy, Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)
Financial market supervision, Bank supervision, European System of Financial Supervision (ESFS)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ostatni kryzys ujawnił istotne ułomności nadzoru finansowego zarówno w wymiarze mikroostrożnościowym, jak też w odniesieniu do systemu finansowego jako całości. Model nadzoru bazujący na działaniach poszczególnych państw okazał się niewydolny w obliczu transgranicznej integracji poszczególnych sektorów europejskiego rynku finansowego. Zjawiska kryzysowe obnażyły niedostateczną współpracę, koordynację i niespójne stosowanie prawa europejskiego. W celu przezwyciężenia tych niedoskonałości w 2011 r. ustanowiono Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF). Jego istotnym składnikiem jest Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), która sprawuje nadzór makroostrożnościowy. Nadrzędnym celem tego forum jest zapewnienie stabilności całościowo ujmowanemu rynkowi finansowemu oraz zapobieganie negatywnym reperkusjom w sferze realnej. Mimo niewiążącego charakteru decyzji podejmowanych przez ERRS oraz nadmiernej koncentracji na sektorze bankowym, aktywność Rady zasługuje na pozytywną ocenę. Rozszerzenie mandatu ESNF o kwestie globalnej stabilności poprawiło jakość sprawowanego nadzoru. Wyzwaniem stojącym przed ERRS jest jednak zbudowanie nowej formuły współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym po ustanowieniu Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego nad bankami z krajów strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The last crisis revealed important shortcomings in financial supervision, both in microprudential cases and in relation to the financial system as a whole. Nationally based supervisory models have lagged behind cross-border integration of European financial markets, so the crisis exposed weaknesses in the areas of cooperation, coordination, and consistent application of EU legal framework. Therefore, in order to address previous shortcomings, the European System of Financial Supervision (ESFS) was developed in 2011. Its important component is the European Systemic Risk Board (ESRB), which holds the macro-prudential oversight of the entire financial system. The main objective of this body is to ensure the stability of the financial market as a whole and prevent negative spill-over in the real economy. Despite the non-binding nature of the decisions taken by the ESRB and excessive concentration on the banking sector, the activity of the Board deserves a positive assessment. The extension of the mandate of the ESFS towards overall stability issues improved the quality of supervision. The current challenge faced by the ESRB, however, is to build a new form of cooperation with the European Central Bank after the establishment of the Single Supervisory Mechanism for banks in the euro zone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. de Larosiere, The High-Level Group on Financial Supervision in the EU - Report, Brussels, 25 February 2009.
 2. R. M. Lastra, Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford University Press, New York 2006, s. 85-88.
 3. P. Clement, The term "macroprudential": origins and evolution, "BIS Quarterly Review", March 2010, s. 59-60.
 4. C. Borio, Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?, "CESifo Economic Studies", 2003, vol. 49, s. 183-185.
 5. T. Nieborak, Europejski zintegrowany nadzór finansowy - aspekty instytucjonalno-prawne, [w:] Bezpieczeństwo rynku finansowego, red. E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Prace Naukowe WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, E-Monografie, nr 6, Wrocław 2010, s. 57-61
 6. M. Andenas, I. H.-Y.Chiu, Financial Stability and Legal Integration in Financial Regulation, "European Law Review", 2013, vol. 38, s. 341-342.
 7. P. J. Szpunar, Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Materiały i Studia NBP, nr 278, Warszawa 2012; P. Smaga, Wpływ Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego na stabilność finansową w UE, "Gospodarka Narodowa", 2013, nr 3(259), s. 27.
 8. A.S. Horn by, A.P. Co wie, Oxford advanced learner's dictionary of current English, Oxford University Press, London 1974.
 9. E.T. Patrikis, Supervision and Regulation, Remarks by First Vice President FRBNY before the PSA 1997 Annual Meeting, http://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/1997/ep970303.html
 10. M. Brzozowski, CRDIVf CRR - instrumenty makroostrożnościowe, NBP, Warszawa 2014.
 11. Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ESRB, Frankfurt am Main 2014.
 12. The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ESRB, Frankfurt am Main 2014.
 13. A review of macro-prudential policy in the EU one year after the introduction of the CRD/CRR, ESRB, Frankfurt am Main 2015.
 14. Financial Stability Board: An Effective Fourth Pillar of Global Economic Governance?, red. S. Griffith-Jones, E. Helleiner, N. Woods, CIGI, Ontario 2010.
 15. D. Wojtczak, Soft law i mechanizmy nielegislacyjne jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej, "Monitor Prawa Bankowego", 2012, nr 1, s. 58-71.
 16. Handbook on the follow-up to ESRB recommendations, ESRB, Frankfurt am Main 2013.
 17. A. Nadolska, Miejsce i rola organu nadzoru makroostrożnościowego w europejskim i krajowym systemie nadzoru nad rynkiem finansowym, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych", 2014, vol. XI, s. 16.
 18. R. Grzeszczak, M. Słok-Wódkowska, Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru - wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2015, nr 1, s. 81-95.
 19. R. Woreta, Uczestnictwo polskich banków w edycji 2014 ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, "Unia Europejska.pl", 2014, nr 5 (228), s. 28-36.
 20. EIOPA Insurance stress test 2014, EIOPA, Frankfurt am Main 2014.
 21. M. Collin, M. Druant, S. Ferrari, Macroprudential policy in the banking sector: framework and instruments, NBB Financial Stability Review, NBB, Brussels, 2014, s. 81, 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu