BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mazurkiewicz-Pizło Anna (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty rynku pracy na obszarach wiejskich Polski w latach 2003-2010
Selected Aspects of Labour Market in Polish Rural Areas in the Period 2003-2010
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 217-229, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie, Obszary wiejskie, Ludność wiejska
Labour market, Employment, Unemployment, Rural areas, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek pracy to miejsce, gdzie dokonuje się alokacja siły roboczej, podejmowane są decyzje o zatrudnieniu, ujawniają się ekonomiczne i społeczne konsekwencje funkcjonowania gospodarki. Poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego wpływają zarówno na popyt na pracę, jak i na podaż pracy. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień rynku pracy na obszarach wiejskich. Badania dotyczą lat 2003-2010. Analizowany przedział czasowy przyjęto celowo ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Na specyfikę pracy rolniczej składa się jej wieloaspektowość, w tym aspekt ekonomiczny, społeczny, nie sposób nie wspomnieć o aspekcie jednostkowym i zbiorowym. Praca rolnicza oparta jest na efektywności, rosnącej wydajności i produkcyjności. (abstrakt oryginalny)

The labour market is a place of the labour force allocation, making decisions on employment, and revealing the economic and social consequences of economic growth. Particular areas of socio-economic life impact on both labour demand and labour supply. The aim of the paper is to present selected labour market issues in rural areas. The study relates to the period 2003-2010. The analyzed period was adopted deliberately because of the Polish accession to the European Union in 2004.The specificity of farm work is determined by its multifacetedness, especially by economic and social aspects as well as individual and collective dimensions. Farm work is based on effectiveness, increasing efficiency, and productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski: II kwartał, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, T. 2, PWE, Warszawa 1995.
 3. Bezrobocie rejestrowane: I-II kwartał 2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 4. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, GUS, Olsztyn 2010.
 5. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Frenkiel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2003.
 7. Jak się żyje rolnikom, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008 [BS/89/2008].
 8. Kotowska I.E., Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Wyd. IPISS GUS, Warszawa 2005, s. 115-138.
 9. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Kwiatkowski E., Neoklasyczne teorie zatrudnienia: tradycja i współczesność, PWN, Warszawa 1998.
 11. Morawski W., Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata pracy, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Wyd. IPISS GUS, Warszawa 2005.
 12. Mossakowska E., Rynek pracy na terenach wiejskich, mikro.uniw.szczecin.pl, 10.01.2011.
 13. Raport - 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 14. Rosner A., Stanny M., Ile nas do pieczenia chleba?, www.academia.pan.pl, 5.01.2011.
 15. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pracy, www.mpips.gov.pl, 5.01.2011.
 17. Sytuacja na rynku pracy w 2011, www.mpips.gov.pl, 12.02.2011.
 18. Wilkin J., Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Maroda, Scholar, Warszawa 2004.
 19. Witkowski J., Wiejski rynek pracy w Polsce - deregulacja a zatrudnienie, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Wyd. IPISS GUS, Warszawa 2005.
 20. Woś A., Polityka strukturalna, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998.
 21. Woś A., Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa, Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 22. Woźniak B., Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 23. Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacja sygnalna, GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu