BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Szczecińska Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie województw Polski pod względem jakości środowiska naturalnego
Spatial Diversity of Voivodeships in Poland in Terms of Quality of Natural Environment
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 5-14, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Środowisko przyrodnicze, Zróżnicowanie przestrzenne, Jakość
Environmental protection, Natural environment, Spatial differentiation, Quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania jakości środowiska naturalnego w województwach Polski w 2012 roku. Jakość środowiska naturalnego jest punktem wyjścia diagnozy stanu, ponieważ warunkuje możliwość korzystania z zasobów oraz często stanowi problem dla ochrony walorów przyrodniczych. Aby zrealizować postawiony cel, przeprowadzono porządkowanie i grupowanie województw z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju zarówno w podejściu klasycznym, jak i pozycyjnym. Ponadto zweryfikowano skuteczność grupowań, obliczając wskaźniki homogeniczności, heterogeniczności i poprawności skupień według koncepcji uwzględniającej medianę Webera. (fragment tekstu)

The main goal of the article was to analyze the spatial diversity of the quality of natural environment of the polish voivodships in 2012. In the study were used indicators of the attractiveness of the environment and its pollution. In selection of diagnostic variables was used Hellwig parametric method, based on the matrix of correlation coefficients. On the basis of a set of diagnostic variables, was made linear ordering of voivodships, using classical taxonomic and positional meters. In addition, the effectiveness of groupings was verified by calculation of the ratios of homogeneity, heterogeneity and clustering accuracy using Weber's median.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A. 2009. Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Gdańsk UG, 319.
  2. Bąk I., Sompolska-Rzechuła A. 2005. Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości środowiska naturalnego w ujęciu wojewódzkim. Wiad. Stat. 9, Warszawa, GUS, 51-61.
  3. Kolenda M. 2006. Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, 110.
  4. Korol J. 2007. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, 31-32.
  5. Majerska-Pałubicka B. 2010. Jakość środowiska mieszkaniowego w aspekcie jakości środowiska naturalnego na przykładach ekoosiedli, Architec. Artib. (3) 1/2010 Białystok, Wydaw. Politechnika Białostocka, 57.
  6. Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa, Difin, 136-141.
  7. Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państ. Wydaw. Ekon., Warszawa, 8, 28-30, 88-93.
  8. Panek T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH w Warszawie - Oficyna Wydaw., 18-19, 21-22.
  9. Roczniki Statystyczne Województw. Podregiony, Powiaty, Gminy 2013. US.
  10. Stanisz A. 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statystyki podstawowe, Kraków, Wydaw. StatSoft Polska, 313-314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu