BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Milena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Tytuł
Obszary chronione Natura 2000 a poziom lokalnej przedsiębiorczości w wybranych gminach Polski północno-wschodniej
Protected Areas Natura 2000 and the Level of Local Entrepreneurship in Selected Communes in Northeastern Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 15-22, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Program Natura 2000, Przedsiębiorczość lokalna
Environmental protection, Natura 2000 Networking Programme, Local entrepreneurship
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Północno-Wschodnia
North-East Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie Polski północno- -wschodniej. Celem pracy było przestawienie poziomu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych oraz zbadanie zależności pomiędzy odsetkiem obszarów chronionych a wskaźnikiem lokalnej przedsiębiorczości, obrazującym liczbę podmiotów gospodarczych danej jednostki terytorialnej na 1000 osób w wieku produkcyjnym. W celu porównania przedsiębiorczości w poszczególnych gminach wyliczono wskaźnik przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę ogółem podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON w 2011 roku. (...)Badania zostały wykonane w latach 2010-2012 w wyniku realizacji projektu badawczego sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W analizie wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki ankiety skierowanej do 83 przedstawicieli samorządów terytorialnych, wyłonionych do badania gmin i 100 przedsiębiorców funkcjonujących na rynku lokalnym.(fragment tekstu)

Northeas Poland stands out from the rest of the country and Europe a very good state of environment. A large share of land with high environmental values and resulting regulations leads to the conflicts between different users of the space. Often communities living in protected areas postulate restriction of protected areas as a barrier in development of the region. An important stimulating factor in socio-economic development is the level of local entrepreneurship. The paper presents a study conducted in communes Warmia-Mazury and Podlaskie voivodeship, which is in a national park / landscaped park or area in which at least 50% was included in the Nature 2000 program. The study found no correlation between share of protected areas in the communes and the level of entrepreneurship in the area. Communes covered in 100% by protected areas have equally as good results as the communes with a lower percentage. It can therefore be concluded that the protected areas are not a barrier in the development of business, if there is a cooperation between entrepreneurs, local authorities and managing of these areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J. 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydaw. AE, Kraków, 48.
  2. Bołtromiuk A. 2010. Możliwości i problemy rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000 - podsumowanie i rekomendacje, w: Bołtromiuk A., Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, 254-282.
  3. Bołtromiuk A. 2012. raport: Ekspertyza przekrojowa dotycząca ekonomicznych uwarunkowań gospodarowania na Obszarach Natura 2000, Białystok.
  4. Dobrzański G. 2000. Rozważania na temat pojęcia obszarów przyrodniczo cennych, Maszynopis, Politechnika Białostocka, Białystok, 45.
  5. Krzymkowska K. 2007. Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa, 102.
  6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (DzU nr 92,art. 27a ust. 3 z póz. zm.).
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw, 2011, Warszawa, 27-42.
  8. Rosner A. 2007. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Wydaw. IRWIR, Warszawa, 56-58.
  9. Tederko Z. 2010. Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich, Wieś Rol. 1(146), 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu