BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hącia Ewa (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Programowanie rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce
Programming Development of Tourism in Coastal Regions in Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 33-44, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Turystyka, Region turystyczny
Tourism development, Social economic development programming, Tourism, Tourist region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia programowania rozwoju turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionów nadmorskich. Została zaprezentowana istota programowania w regionach oraz znaczenie podejścia strategicznego w kształtowaniu rozwoju turystyki. Dokonano analizy stanu obecnego w zakresie dokumentów strategicznych, mogących kształtować turystykę w polskich regionach nadmorskich.

The main aim of this article is to present programming issues about development of tourism in Poland, with a particular focus on coastal regions. The essence of programming in the regions and the importance of a strategic approach in formation of tourism development was presented. The current status in terms of strategic documents connected with tourism in coastal regions was analysed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. 2003. Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Red. G. Gołembski. Warszawa, PWN, 241.
 2. Christowa C. 2011. Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich (ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu). Szczecin, Wydaw. Nauk. Akad. Mor., 69-70.
 3. Gaworecki W.W. 2010. Turystyka. Warszawa, PWE, 291-292.
 4. Godlewska-Majkowska H. 2009. Regiony turystyczne, w: Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych. Red. H. Godlewska-Majkowska. Warszawa, Oficyna Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej, 158-163.
 5. Gołembski G. 2009. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionach, w: Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski, Warszawa, PWN, 396.
 6. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r. 2008. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystki.
 7. Kozak M.W. 2009 a. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa, Scholar, 203.
 8. Kozak M.W. 2009 b. Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia. Kraków, Folia Turist. 21, 190-194.
 9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. 2010. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Kudłacz T. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa, PWN, 11-112.
 11. Kudłacz T. 2007. Wybrane problemy programowania rozwoju jednostek terytorialnych, w: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Red. K. Górka. Kraków, Wydaw. AE, 112.
 12. Kudłacz T. 2008. Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Warszawa, PWN, 129-147.
 13. Kruczek Z. 2009. Region turystyczny jako przedmiot edukacji. Kraków, Folia Turist. 21, 59-61.
 14. Kruczek Z., Zmyślony P. 2010. Regiony turystyczne. Kraków, Wydaw. PROKSENIA, 155.
 15. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 1985. Geografia turystyki Polski. Warszawa, PWE, 193.
 16. Marciszewska B. 2008. Oferta turystyki morskiej a konkurencyjność regionu na przykładzie województwa pomorskiego, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Red. G. Gołembski. Poznań, Wydaw. Akad. Ekon., 93-99.
 17. Markowski T. 2001. Zasady polityki i finansowania rozwoju regionalnego, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski i D. Stawasz. Łódź, Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 71-72.
 18. Milewski D. 2005. Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin, Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 90-156.
 19. Panasiuk A. 2009. Polityka turystyczna, w: Strategie rozwoju turystyki w regionie. Red. B. Meyer i D. Milewski, Warszawa, PWN, 140.
 20. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r. 2013. Projekt dokumentu rządowego. Warszawa, Międzyresortowy zespół ds. polityki morskiej RP.
 21. Potoczek A. 2003. Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń, Wydaw. Agencja TNOiK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, 27.
 22. Strahl D. 1990. Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa, PWE, 14-24.
 23. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 2013. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów. Warszawa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 24. Strojny J. 2010. Region - polityka regionalna. Rzeszów, Oficyna Wydaw. Politech. Rzeszowskiej, 80.
 25. Szostak D. 2007. Polityka turystyczna, w: Ekonomika turystyki. Red. A. Panasiuk. Warszawa, PWN, 159.
 26. Szymla Z. 2000. Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław, Wydaw. Ossolineum, 86.
 27. Szwichtenberg A. 2006. Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża. Koszalin, Wydaw. Politech. Koszalińskiej, 189-252.
 28. Wodejko S. 1997. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, 170.
 29. Zmyślony P. 2008. Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań, Wydaw. AE, 12-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu