BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musioł Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Transformacja przemysłu na Górnym Śląsku po 1989 r. na łamach prasy i w mediach elektronicznych - typologia i założenia analityczne
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Porządkowanie wolności: 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego), 2014, s. 20-35, tab., wykr., bibliogr. 119 poz.
Słowa kluczowe
Transformacja przedsiębiorstw, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Środki masowego przekazu, Prasa
Transformation of enterprises, Systemic transformations in the economy, Mass media, Press
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
Dwadzieścia pięć lat przekształceń w przemyśle na Górnym Śląsku doprowadziło do głębokiej zmiany sytuacji gospodarczej, społecznej, kulturalnej regionu. Zmiany są wyraźnie dostrzegalne w infrastrukturze, zagospodarowaniu przestrzeni, w stylu i jakości życia mieszkańców, strukturze dochodów. Na wszystkie te sfery wpływa bezpośrednio lub pośrednio przemysł, przez ponad stulecie determinujący rozwój regionu. W XXI w. jednak utracił on dominującą rolę. Środowisko naturalne - zdegradowane w wyniku działań przemysłu ciężkiego, wydobywczego i przetwórczego - stopniowo jest rekultywowane, a wiele miejsc - szczególnie obszarów postindustrialnych - zmienia swój charakter, przeznaczenie i funkcję społeczną. Te obiektywne przeobrażenia odbywają się na różnych poziomach, dotykają wszystkich sfer życia społecznego i jednostkowego, otoczenia człowieka, środowiska geograficznego, fizycznego, a nawet przestrzeni symbolicznej, psychicznej, duchowej i mentalnej. Media masowe są obszarem szczególnych procesów - częściowo towarzyszących, a bywa, że kreujących przemiany gospodarcze. Na Górnym Śląsku media odgrywają rolę aktywnego uczestnika i moderatora debaty publicznej, nadając ton i kierunek dyskursu w sprawach regionalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nehring A., Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, Kraków 1995.
 2. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Toruń 2008.
 3. Baczko T., Drugi etap transformacji gospodarki Polski. Raport, Warszawa 1995.
 4. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa 1997.
 5. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków 1995.
 6. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, Warszawa 1998.
 7. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2007.
 8. Bednarek M., Przemiany własności w Polsce - podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994.
 9. Belka M., Hausner J., Jasiński L. J., Marody M., Zirk-Sadowski M., Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa 1996.
 10. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych, Warszawa-Kraków 1994.
 11. Błachut J., Specjalne strefy ekonomiczne w obszarach metropolitalnych - Górny Śląsk, "Czasopismo Techniczne" 2008, z. 5-A.
 12. Błaszczyk B., Prywatyzacja w Polsce po sześciu latach: osiągnięcia, opóźnienia i pożądane kierunki dalszych działań, Warszawa 1997.
 13. Brozi E., Drogi i bariery prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Łódź 1993.
 14. Chałubiński M., Kilka uwag o dylematach badawczych transformacji postkomunistycznej, "Rocznik Lubuski" 2010, tom 36, cz. 2.
 15. Czerniawski R., Prywatyzacja - ustawy z komentarzem, Warszawa 1990.
 16. Czwartyńska M., Obszary pogórnicze w postindustrialnej transformacji Górnego Śląska, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" nr 10, Warszawa-Kraków 2008.
 17. Dąbrowski J., Federowicz M., Levitas A., Przedsiębiorstwa państwowe w procesie transformacji gospodarczej 1992-93 - wyniki badań, "Transformacja Gospodarki" nr 38, Warszawa 1993.
 18. Domański B., Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwie śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG" nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001.
 19. Duży spadek sprzedaży "Polityki" i " Wprost", zyskuje "Newsweek" i "Przekrój", Wirtualnemedia.pl (19.06.2008).
 20. . Duży spadek sprzedaży "Przekroju" i " Wprost", zyskuje "Gość Niedzielny", Wirtualnemedia.pl (17.07.2009).
 21. Dynamika przekształceń własnościowych, nr 59, grudzień 2004.
 22. Dyskurs jako struktura i proces, red. T. van Dijk, Warszawa 2004.
 23. Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku, red. L. Olszewski, Wrocław 2008.
 24. Gierańczyk W., Stańczyk A., Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG" nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001.
 25. Gierczycka J., Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska, "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2009, nr 1(50).
 26. Gilowska Z., Drugi etap transformacji gospodarczej i politycznej w Polsce: regionalizacja, Warszawa 1996.
 27. Golik D., Kątnik J., Funkcjonowanie specjalnych sfref ekonomicznych w Polsce [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, red. Barteczek A., Rączaszek A., Katowice 2014.
 28. Gomułka S., Kowalik T., Transformacja polska: dokumenty i analizy 1990, Warszawa 2011.
 29. "Gość Niedzielny" wyprzedził "Politykę", "Wprost" w dół o 28 proc., Wirtualnemedia.pl (21.05.2010).
 30. Góralczyk W., Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1991.
 31. Gwosdz K,, Jak kształtowała się konurbacja, "Fabryka Silesia" 1(2013).
 32. Gwosdz K., Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: przypadek Górnego Śląska, "Czasopismo Geograficzne PTG", nr 72 (3-4), Wrocław 2001.
 33. http://mlodygornik.natemat.p1/l 13283, program-restrukturyzacyjny-juz-na-finiszu-sosnica-do-zamkniecia (23.08.2014).
 34. http://prywatyzacja.msp.gov.pl/pr/ocena-przebiegu-piywat (23.08.2014).
 35. http://www.bs.katowice.pl/pl/glowna/wiecej/622 (23.08.2014).
 36. http://www.promachine.pl/index.php/fotografie/item/227-ludzie-z-wegla-arkadiusz-gola/22.
 37. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/do-rzeczy-ostro-w-dol-w-i-polroczu-tylko-tygodnik- powszechny-na-plusie (21.08.2014).
 38. http://www.zpaf.katowice.pl/news/ (23.08.2014).
 39. Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. W. Kasperkiewicz, Łódź 2009.
 40. Jachimowski M., współpr. Guzek C., Raszka M., Media periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego, Raport CEON, Katowice 2010.
 41. Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa 2011.
 42. Jakóbik W., Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, "Polityka Ekonomiczna i Społeczna" 1993, z. 31.
 43. Janicka I., Obraz transformacji polskiej i relacji polsko-niemieckich w prasie niemieckiej w latach 1989/90-1998, Toruń 2002.
 44. Jasiński L.J., Logika procesów dezindustrializacji, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2012, nr 4 (58).
 45. Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.
 46. Kanash T., Perspektywa dyskursywna w badaniach mediów: relacje wiedza-władza [w:] Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego, red. T. Kanash, Mińsk Mazowiecki 2009.
 47. Kieżun W., Patologia transformacji, Warszawa 2013.
 48. Kloch Z., Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 2006.
 49. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2012.
 50. Kosikowski C., Opinia w sprawie "Oceny przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa" przedstawiona w ramach sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 1998 r., Informacja Biura Studiów i Ekspertyz (BSE) nr 689 (IP-89G).
 51. Kowalik T., www.PolskaTransformacja.pl, Warszawa 2009.0.
 52. Krytyczna analiza dyskursu, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.
 53. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2005.
 54. Krzysztofik R., Uciec ze Śląska, "Fabryka Silesia" 1(2013).
 55. Kuniński M., Szlachta B., Nędzyński K., Kapitalizm po polsku: państwo - prawo - gospodarka, Kraków 2003.
 56. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006.
 57. Malara J., Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego? "Czasopismo Techniczne" 2009, nr 140 (7-9).
 58. Matysiak A., Złotówkowa prywatyzacja [w:] Transformacja systemu gospodarczego Polski - mikroekonomiczne studia przypadków, Wrocław 1994.
 59. Mierzwiak M., Jak gasło śląskie hutnictwo, "Śląsk" 2(2012), s. 8-10.
 60. Miszewski M., Instytucje infrastruktury rynkowej i ich dotychczasowy rozwój. Wprowadzenie [w:] Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej: wybrane aspekty, red. M. Miszewski, Katowice 2008.
 61. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Warszawa-Kraków 1999.
 62. Nettelmann L., Polska droga ku wolności: spojrzenie niemieckiego publicysty, Poznań 2001.
 63. "Newsweek" liderem, tracą "Uważam Rze", "Wprost" i "Gazeta Polska", Wirtualnemedia.pl (21.10.2013).
 64. Nowa gospodarka a transformacja, red. M. Piątkowski, Warszawa 2003.
 65. Oblicza polskiej modernizacji: próba bilansu transformacji systemowej 111 Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011.
 66. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2000 roku, opracowana w Departamencie Strategii i Instrumentów Polityki Majątkowej Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa kwiecień 2001, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/pr/ocena-przebiegu-prywat (23.08.2014).
 67. Olesiński Z., Proces prywatyzacji w Polsce, Warszawa 2000.
 68. Pająk K., Mazurkiewicz J., Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, red. A. Barteczek, A. Rączaszek, Katowice 2014.
 69. Pakuła L., Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu przemysłowego w dobie transformacji, Prace Komisji Geografa Przemysłu, nr 6, Warszawa-Kraków 2006.
 70. Perspektywy rozwoju Górnego Śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczna, red. A.S. Barczak, Katowice 2013.
 71. Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006.
 72. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, red. A. Barteczek, A. Rączaszek, Katowice 2014.
 73. "Polityka" liderem, słaby 2006 rok tygodników opinii, Wirtualnemedia.pl (08.03.2007).
 74. "Polityka" numerem jeden, Wirtualnemedia.pl (18.10.2007).
 75. Polska transformacja - między teorią a praktyką, red. M. Ratajczak, Poznań 2009.
 76. Prandecki K., Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, red. A. Barteczek, A. Rączaszek, Katowice 2014.
 77. Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, red. J. Czekaj i S. Owsiak, Warszawa 1999.
 78. Pudlik M., Garus C., Jak Feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (85) 2009.
 79. Restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych a doświadczenia zachodnie a sytuacja w Polsce, red. J. Szlachta, K. Stangierski, W. Sartorius, Warszawa 1991.
 80. Rewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, raport "Greenpeace", Warszawa 2013.
 81. Rostowski J., Investment in Post-Communist Economies: Real Facts and Keynesian Myths, Warszawa 1995.
 82. Rożek T.,I po Kompanii? "Gość Niedzielny" 30(2014).
 83. Rynek kolektorów słonecznych w Polsce. Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, red. G. Wiśniewski, A. Więcka, Warszawa 2012.
 84. Schnotale-Bednarek B., Analiza wykorzystania przychodów z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 85. Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski, Raport Polskiego Lobby Przemysłowego, Warszawa 2012.
 86. Synowiec A., W stronę analizy tekstu - wprowadzenie do teorii dyskursu, "Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2013, z. 65.
 87. Szczebiot-Knoblauch L., Lizińska W., Kisiel R., Intensywność technologiczna inwestycji i efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, red. Barteczek A., Rączaszek A., Katowice 2014.
 88. Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W., Polska transformacja 1989-2009; aktorzy i przestrzenie, Rocznik Lubuski, tom 36, cz. 2, Zielona Góra 2010.
 89. Szlachta J., Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa 1993.
 90. Szulc W., Grabarz B., Paduch J., Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce, "Prace Instytutu Metalurgii Żelaza" 4(2011).
 91. Śląskie diamenty bez węgla, http://rn.panoramasilesia.pl/news/19198/slaskie-diamenty-bez-wegla (23.08.2014).
 92. Śląskie po 25 latach: górnictwo i ciężki przemysł to już nie wszystko, http://www.samorzad.lex.pl/ czytaj/-/artykul/slaskie-po-25-latach-gornictwo-i-ciezki-przemysl-to-juz-nie-wszystko (23.08.2014).
 93. Tittenburn J., Ekonomiczny sens prywatyzacji, Poznań 1995.
 94. Tkocz M., Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 9, Warszawa-Kraków 2006.
 95. Tomczyk Z., Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, "Novator" 1997, nr 9.
 96. Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, współpr. M. Olszówka, Warszawa 2011.
 97. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r" "Monitor Polski" z 24 listopada 1990, nr 43, poz. 332.
 98. Ustawa z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dziennik Ustaw z 1990 r" nr 51, poz. 298.
 99. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dziennik Ustaw z 1991 r., nr 107, poz. 464.
 100. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, Dziennik Ustaw z 1993 r., nr 16, poz. 69.
 101. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dziennik Ustaw z 1993 r., nr 44, poz. 202.
 102. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki, Dziennik Ustaw z 1996 r., nr 106, poz. 490.
 103. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa, Dziennik Ustaw z 1996 r., nr 106, poz. 493.
 104. Ustawa z dnia 30 sierpnia l996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dziennik Ustaw z 1996 r., nr 118, poz. 561.
 105. Ustawa z dnia 10 kwietna 1997 r. Prawo energetyczne, Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 54, poz. 348.
 106. "Uważam Rze" liderem, wyprzedził "Politykę" i " Gościa", Wirtualnemedia.pl (19.08.2011).
 107. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych - zarys problemu, Olsztyn 2005.
 108. Wiedermann K., Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" nr 10, Warszawa-Kraków 2008.
 109. Wiedermann K., Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 1.111, Kraków 2007.
 110. Wiedermann K., Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 7, Warszawa-Kraków 2004.
 111. Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005: ekonomia epoki transformacji, Poznań 2005.
 112. Winiecki J" Transformacja postkomunistyczna: studium przypadku zmian instytucjonalnych, Warszawa 2012.
 113. Tygodniki opinii w dół, najwięcej stracił " Wprost", Wirtualnemedia.pl (20.11.2008).
 114. Woźniak M.G., Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa 2013.
 115. Wójcik A., Rozwój podregionów województwa śląskiego [w:] Perspektywy rozwoju Górnego Śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczna, red. A.S. Barczak, Katowice 2013.
 116. Wyżnikiewicz B., Umiński S., Ossowski J., Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995, "Transformacja Gospodarki" 1996, nr 81.
 117. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, red. M. Rzętala, Sosnowiec 2007.
 118. Zarycki T., Wybrane kategorie analizy dyskursu w badaniu tożsamości peryferyjnej [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Toruń 2008.
 119. Żydzik J., Współczesny układ sieci drogowej województwa śląskiego a dostępność komunikacyjna regionu [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, red. M. Rzętala, Sosnowiec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu