BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczno-finansowa a poziom stóp zwrotu spółek giełdowych z wybranego sektora
Economic and Financial Situation of the Firms Noted on Warsaw Stock Exchange Versus Their Rate of Return
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Model logitowy, Stopa zwrotu, Wskaźniki ekonomiczne, Szeregi czasowe, Wskaźniki finansowe, Spółki giełdowe
Logit model, Rate of return, Economic indicators, Time-series, Financial indicators, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
We wcześniejszych pracach autorki wyznaczały prognozy pozycji spółek giełdowych na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem modeli zmiennych jakościowych. Zmienna zależna została zdefiniowana na podstawie rozkładów kwartalnych stóp zwrotu. Celem niniejszego artykułu jest porównanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych w wybranych latach: 2010 oraz 2013. Zastosowano trzy podejścia: w pierwszym podstawą oceny była analiza zmian stóp zwrotu, w drugim analiza zmian poziomu wybranych wskaźników, a w trzecim wyniki oszacowania modeli wielomianowych dla kwartalnych stóp zwrotu w badanych okresach, gdy zmiennymi objaśniającymi były te same wskaźniki ekonomiczno-finansowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the comparison of performance of the firms noted on Warsaw Stock Exchange in the chosen periods: 2010 and 2013. The paper consists of three parts. In the first one the analysis of economic and financial indices is presented, in the second one analysis of rates of return and in the third one the results of estimation of ordinal logit models with the rate of return transformed to qualitative variable as the dependent variable and economic and financial indices as the independent variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batóg B., Wawrzyniak K. (2004), Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Batóg B., Wawrzyniak K. (2005), Modele probitowe i logitowe jako podstawa systemu diagnoz na przykładzie sektorów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Batóg B., Wawrzyniak K. (2007), Efektywność prognoz pozytywnej diagnozy łącznej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Batóg B., Wawrzyniak K. (2008), Wielomianowe modele zmiennych jakościowych w diagnozie i prognozie sektorowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, J. Szanduła, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 5. Batóg B., Wawrzyniak K. (2008), Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Batóg B., Wawrzyniak K. (2010), Dywersyfikacja spółek giełdowych z wykorzystaniem modeli wielomianowych, Zeszyty Naukowe nr 612, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Batóg B., Wawrzyniak K. (2013), Funkcja diagnostyczno-prognostyczna porządkowych modeli logitowych kwartalnej stopy zwrotu dla spółek z sektora Budownictwo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Cramer J.S. (2003), Logit Models from Economics and Other Fields, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Gruszczyński M. (2001), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J. (1997), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Kleinbaum D.G., Klein M. (2002), Logistic Regression, Springer, New York.
 12. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa, www.nbp.pl/ aktualnosci/wiadomosci_ 2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf (26.06.2014).
 14. Sierpińska M., Jachna T. (1995), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem StatisticaPL na przykładach z medycyny, t. 2: Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.
 16. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 17. www.bossa.pl (2.03.2014).
 18. www.notoria.pl (2.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu