BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulrych Wojciech (Uniwersytet Łódzki), Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie w chmurze : jeden z kierunków przyszłości HR
Cloud Management : One of the Directions of the HR Future
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 7, s. 39-47, tab., bibliogr. 25 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność rynku pracy, Rzeczywistość wirtualna
Labour market, Human Resources Management (HRM), Labour market flexibility, Virtual reality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono czynniki kształtujące współczesne rynki pracy, a także podjęto próbę scharakteryzowania środowisk pracy w chmurze oraz wyjaśnienia pojęcia zarządzania w chmurze. Prezentując rynki pracy wzięto pod uwagę zarówno czynniki o charakterze technologicznym, polityczno-ekonomicznym, jak i demograficznym i społeczno-kulturowym. Wskazane tendencje prowadzą do szeroko rozumianego uelastyczniania pracy i przeniesienia środowiska pracy oraz samej pracy jako takiej w przestrzeń wirtualną. Cyfrowe miejsca pracy i praca w chmurze stają się powoli rzeczywistością dotyczącą pracy coraz większych grup współczesnych pracowników.(abstrakt oryginalny)

This article aims to presents the factors shaping the contemporary labor markets. It also characterizes the environments of cloud computing and clarifies the concept of cloud management. The aforementioned factors include technological, political and economic, as well as demographic and socio-cultural ones. These trends lead to a more flexible work environment and the transfer of jobs and the work itself into virtual space. Digital workplace and cloud computing are becoming often a reality for larger groups of contemporary employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackwell J.(2012), Meeting the future of work, Regus, , http://www.regus.co.uk/images/ RE0478_Whitepapers%20Meeting%20the%20future%20of%20work_JUN%202012%20V16_ tcm294-50765.pdf, (16.12.2014)
 2. 2 Boomer J., (2013), Why Your Firm Should Consider a Cloud Ecosystem, CPA Practice Advisor, Vol.23, No. 12/2013, p 20.
 3. Capgemini Consulting, (2013), The new digital workplace. Employee productivity, brand image, business value., http://www.fr.capgemini-consulting.com/points-of-view/digital-workplace-trans-formation, (15.11.2014)
 4. Dach Z. (2008), Przemiany współczesnych rynków pracy Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, nr 6/2008, s.249-263
 5. Global Office Forecast 2014-2015. A Cushman & Wakefield Research Publication ; http://www cushmanwakefield.com/~/media/global-reports/CW_Global%20Office%20Forecast_2014-2015.pdf; (3.12.2014)
 6. Global Human Capital Trends 2014, A report by Deloitte Consulting LLP and Bersin by Deloitte; https://documents.dupress.deloitte.com/HCTrends2014 ; (26.11.2014)
 7. Grycuk A. (2013), Najważniejsze tendencje na rynkach pracy w krajach rozwiniętych, Studia BAS Nr 4(36), s.9-25
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl (13.11.2014)
 9. http://ec.europa.eu/news/economy/120515_pl.htm (14.11.2014)
 10. Jacukowicz Z. (2004), Nowy świat pracy w: "Przyszłość pracy w XXI wieku", pod red. S. Borkowskiej, IPiSS, Warszawa
 11. Khanapurkar N., KPMG, The Cloud. Changing the Business Ecosystem, http://www.kpmg com/IN/en/lssuesAndlnsights/ThoughtLeadership^he_Cloud_Changing_the Business_Ecosystem.pdf; (1.12.2014)
 12. Kubiczek A. (2006), Nierówności na rynku pracy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 8, s. 413-422
 13. Mikuła B., Stefaniuk T., (2013), Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 97/2013, s. 101-111
 14. Murray A., Mohamed M., The Future of the Future: The virtual workplace is a "must," not a "should", KM World, June 2010, Vol.19, Issue 6 ; http://www.kmwor1d.com/Articles/ColumnЯhe-Future-of--the-Future/The-Future-of-the-FutureThe-virtual-workplace-is-a-must-not-a-should-67382.aspx; (10.12.2014)
 15. Odesser-Torpey M., Managing your workforce, Convenience Store Decisions; http://www cstoredecisions.com/2013/11/20/managing-workforce/; (15.12.2014)
 16. Patton Ph., (2012), Consumer IT drives 'bottom up' change, NZBusiness, May 2012, Vol. 26 Issue 4
 17. Piasecki R. (2002), Procesy globalizacji a interesy państw narodowych. Konsekwencje dla Polski, w: Materiały z seminarium popularnonaukowego "Polska w obliczu globalizacji", Łódź 9.03.2002 str. 10-23
 18. Rakowska A., Pastuszak Z., (2013), Menedżer z głową w chmurach, Cloud managing i jego wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie i Finanse, Tom 4, Nr 2, Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański, s.343-352
 19. Słocińska A. (2013), Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy - ujęcie interpretatywne, Studia Ekonomiczne, nr. 161, s. 153-161
 20. Sorensen D., Left to Your Own Devices, A Look at "Bring Your Own Device" Tech Solutions, Utah Business Magazine, May 2013; http://www.utahbusiness.com/articles/view/left_to your own_ devices ; (10.12.2014)
 21. Urbanowicz B., (2013), Wpływ teorii organizacji pracy na przestrzeń biurową, Architecturae et Artibus, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 4/2011, s.52-65
 22. Willyerd K., A New Vision for HR Management: The workforce ecosystem, SAP Center for Business Insight, (2013); http://www.sap.com/ms/business-thought-leadership/focus-areas/overview/employees/ hr-mgmt-engagement-report/index.html; (26.11.2014)
 23. Wróbel A. (2014), Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014), s.306-319
 24. Wujec B., Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych, http://manager.nf.pl/coaching-wielo-kulturowych-zespolow-wirtualnych,,14381,16 ; (15.12.2014)
 25. Yazdani B., (2012), Building a Cloud Development Culture, Chief Learning Officer, March 2012, p. 36-39
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu