BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich
Communal Waste Management in Rural Areas
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 147-155, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Obszary wiejskie
Commercial wastes, Waste management, Rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich. W badaniu oparto się na studium przypadku, za który posłużyła gmina Brusy. Omówiono zagadnienie gospodarki odpadami w myśl ustawy z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2011 r., poz. 897, z późn. zm.). (fragment tekstu)

With the development of civilization and urbanization as well as the improvement in the quality of life, there is an increase in the quantity of waste, both in cities and in rural areas. As a result, it has become necessary to introduce certain regulations concerning communal waste management. The aim of this study was to present the issues of communal waste management in rural areas. The target of the research was the Borough of Brusy. The amendment to the legislation concerning cleanness and order in boroughs has caused important changes, both for communal institutions (tasks and powers of the borough, rules of waste collection and management and penal and administrative sanctions resulting from disregard for current laws) and the residents (duties of the communal waste producers). The change introduced in the legislation aims at the creation of proper condition for the management of waste produced in households. Besides, it is supposed to reach high, legally described levels of waste recycling, particularly plastic, paper, glass and biodegradables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pawul M., Sobczyk W. 2011. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Problems of sustainable development, Vol. 6, no 1, 147-156.
 2. Rosik-Dulewska C. 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa, PWN, 12, 28.
 3. Sicińska K. 2010. Gospodarka odpadami w świetle planowanych zasadniczych zmian regulacji prawnych, Instytut Transportu Samochodowego, Biuletyn 6, 8-14.
 4. Smoczyńska M. 2007. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w myśl przepisów prawa, w: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska w rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. Red. P. Jeżowski. Warszawa, SGH, 77-90.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. DzU z 2003 r., nr 66, poz. 620.
 6. System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych. 2012. Wrocław, ITP, 6.
 7. Uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Brusach z 16 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy.
 8. Uchwała nr XIX/174/13 Rady Miejskiej w Brusach z 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. DzU z 2011 r., poz. 897, z późn. zm.
 10. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. DzU z 2013 r., poz. 21.
 11. Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. 2010. Warszawa, MRiRW, ITP Falenty, 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu