BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz-Krupa Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój zasobów ludzkich - przegląd wybranych badań empirycznych w literaturze przedmiotu
Human Resource Development - Review of Empirical Research Findings in the Subject Literature
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1094-1106, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Rozwój kapitału ludzkiego, Rozwój zawodowy pracownika, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Przegląd literatury
Human resources, Development of human capital, Professional development of employees, European Social Fund (ESF), Literature review
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł został poświęcony zagadnieniu rozwoju zasobów ludzkich. Na początku wyjaśniono tytułowe pojęcie zastosowane w referacie. W dalszej części dokonano przeglądu badań empirycznych dotyczących rozwoju pracowników w oparciu o kryterium: wielkości organizacji oraz rodzaju organizacji. W ostatniej części artykułu wskazano na ograniczenia dotychczasowych badań i na przyszłe kierunki eksploracji, dowodząc, iż istnieje luka badawcza w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W artykule wykorzystano polskie i zagraniczne źródła literaturowe z obszaru rozwoju zasobów ludzkich. (abstrakt oryginalny)

The main subject of this article is human resource development (HRD) and the main purpose is to present the agenda of research on human resource development taking into consideration the following criteria: the size of the organization and the type of the organization. The last part indicates the limitations of the existing research and lists the possible directions of further exploration with special emphasis on HRD within European Social Fund (ESF). Considerations of Polish and foreign literature studies were used from the field of human resource development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak, A., Pisarska, A. (2011). Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 5, 69-84.
 2. Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 3. Brown, L., Murphy, E., Wade, V. (2006). Corporate eLearning: Human Resource Development Implications for Large and Small Organizations. Human Resource Development International. Nr 3, 415-427.
 4. Cardenete, M., Delgado, M. (2013). Analysis of the Impact of the European Funds in Andalusia in 2007-2013 Using a General Equilibrium Model, Modern Economy. Nr 4, 448-452.
 5. Chaston, I. (1997). Small firm performance: assessing the interaction between entrepreneurial style and organizational structure. European Journal of Marketing. Nr 31 (11/12), 814-831.
 6. European Commission (2011). European Social Fund: Regulations. Luxembourg: European Commission.
 7. European Commission (1958). Treaty Establishing the European Economic Community. Brussels: European Commission.
 8. Farnham, D., Horton, S., Barlow, J., Hondehgam, A. (1996). New Public Managers in Europe. London: Macmillan Press Ltd.
 9. Gableta, M., Duniakowska, M. (2008). Zarządzanie personelem w publicznych usługach uzdrowiskowych. Przesłanki i bariery zmian. W: B. Kożuch, (red.) Zarządzanie usługami publicznymi. Kraków: Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania.
 10. Garavan, T., Costine, P., Heraty, N. (1996). The emergence of strategic human resource development. Journal of European Industrial Training, Nr 19(10), 4-10.
 11. Garavan, T., Wilson, O., Cross, Ch., Carbery, R. (2008). Mapping the context and practice of training, development and HRD in European call centers. Journal of European Industrial Training. Tom 32 (Nr 8/9), 612-728.
 12. Gibb, A. (1997). Small firms training and competitiveness: building upon the small business as a learning organization. International Small Business Journal, Nr 15(3), 13-29.
 13. Hill, R., Stewart, J. (1999). Human resource development in small organizations. Human Resource Development International. Nr 2:2, 103-123.
 14. Instytut Badań Edukacyjnych (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 15. Jacobs, R.L. (2000). Determining the boundaries of HRDQ and HRD. Human Resource Development Quarterly. Nr 11, 1-3.
 16. Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 17. Juchnowicz, M. (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: PWE.
 18. Kaliński, M. (2011). Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 5, 49-67.
 19. Koziński, J., Listwan, T. (2005). Podstawy zarządzania organizacją. Wrocław - Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 20. Kożuch, B. (2002). Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia. Współczesne Zarządzanie. Nr 2, 21-37.
 21. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 22. Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.
 23. Listwan, T. (1998). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław: Wydawnictwo Kadry.
 24. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014). Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 25. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013). Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki III edycji badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP.
 26. Pocztowski, A. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 27. Pocztowski, A., Pauli, U. (2013). Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 3-4, 9-22.
 28. Rowden, R. (1995). The Role of Human Resource Development in Successful Small to Mid-Sized Manufacturing Businesses: A Comparative Case Study. Human Resource Development Quarterly. Nr 4, 355-373.
 29. Rybak, M. (2000). Rola kształcenia i doskonalenia pracowników w rozwoju potencjału pracy. W: M. Rybak (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 30. Sheehan, M., Pocztowski, A. (2013). Od redakcji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 6, 7-11.
 31. Strużyna, J., Bratnicki, M., Majowska, M., Ingram, T. (2008). Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 32. Suchodolski, A. (2008). Doskonalenie i rozwój kadry menedżerskiej. W: T. Listwan, M. Stor (red.) Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych działających w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 33. Suchodolski, A. (2010). Porównanie praktyk rozwoju pracowników w firmach polskich i międzynarodowych. W: T. Listwan., S.A. Witkowski (red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 34. Suchodolski, A. (2010). Rozwój i zarządzanie karierą pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa: C.H. Beck.
 35. Susabowska, K. (2013). Na tropie polskiego HRD. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 6, 89-108.
 36. Szaban, J. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 37. Szczucka, A., Turek, K., Worek, B. (2012). Kształcenie przez całe życie. Warszawa: PARP.
 38. Tome, E. (2001). An evaluation of the European Social Fund, Lisbon: ISEG.
 39. Tome, E. (2012). The European Social Fund in Portugal: a complex question for human resource development, European Journal of Training and Development. Tom 36, nr 2/3, 179-194.
 40. Tome, E. (2013). The European Social Fund: a very specific instrument of HRD policy, European Journal of Training and Development. Tom 37, nr 4, 336-356.
 41. Tracz-Krupa, K. (2010). Możliwości wnioskowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych w przedsiębiorstwach. W: T. Listwan, S.A. Witkowski (red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 42. Tracz, K. (2008). Dysfunkcje w sferze doskonalenia kadr organizacji samorządowych. W: S.A. Witkowski i T. Listwan (red.) Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin.
 43. Trochimiuk, R. (2013). Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nr 3-4, 127-138.
 44. Walkowiak, R. (2004). Kompetencje menedżerów organizacji publicznych. W: T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 45. Westhead, P., Storey, D. (1997). Training Provision and the Development of Small and Medium-size Enterprises. DfEE Publications Research report No 26.
 46. Żukowska, J. (2012). Wpływ szkoleń pracowników na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. W: M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu