BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkiewicz Marcin (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kompetencje menadżera jako determinanta rozwoju organizacji
Competence of a Manager as a Determinant of Organization Development
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 7, s. 63-71, rys., bibliogr. 28 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie kompetencjami, Model kompetencji menedżerskich, Przegląd literatury
Human capital, Competence management, Model of managerial competence, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje szeroki zakres problemów organizacji związanych ze strukturą i kulturą, zarządzaniem zmianą, efektywnością organizacji, skutecznością działania, kompetencjami, doborem zasobów pod kątem przyszłych wymagań organizacji oraz ogólnym rozwojem pracowników, w tym także menadżera. Zarządzanie zasobami ludzkimi polega między innymi na efektywnym wykorzystaniu ludzi w formułowaniu strategii i wdrażaniu jej w życie. Znaczący wpływ na skuteczność tych działań mają kompetencje kadry menadżerskiej zaangażowanej w obsługę kluczowych procesów biznesowych w organizacji. Duże znaczenie należy przypisać przygotowaniu odpowiednich ścieżek kariery umożliwiających rozwój zawodowy menadżera oraz efektywnego wykorzystania posiadanych kompetencji przez pracodawcę. Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych kompetencji menadżera kształtowanych przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji oraz predyspozycje osobowe. W oparciu o powyższy cel, przyjęto tezę, iż kluczowe kompetencje menadżera gwarantują skuteczne funkcjonowanie i rozwój organizacji. W niniejszym opracowaniu wykorzystano analizę literatury przedmiotu z zakresu analizowanej problematyki.(abstrakt oryginalny)

Strategic human resources management covers a wide range of issues related to the structure and culture, change management, organizational effectiveness, the effectiveness of the actions, responsibilities, selection of resources for the future requirements of the Organization and the overall development of the employees, including Manager. Human resource management involves, inter alia, the effective use of people in the formulation of strategies and its implementation. A significant impact on the effectiveness of these actions have the powers of the human resources management positions involved in support for key business processes in an organization. The importance of the preparation of appropriate career paths for professional development manager and efficient use of their competence by the employer. The purpose of this study is the analysis of selected competence Manager shaped by internal and external factors and personal predisposition. Based on the above goal, adopted the idea that the key competences of the Manager is to ensure effective operation and development of the organization. In this study, we used an analysis of literature on the subject from the scope of the issues to be analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 153.
 2. Bober B., Matuska E., 2014, Competence management of medical staff in Polish public hospitals, Publisher Procedia-Social and Behavioral Journal, Praha, p. 17.
 3. Bober В., 2010, Kompetencje - czynnik redukujący ryzyko decyzyjne w procesie świadczenia usługi szpitalnej, [w:] Innowacyjność i jakość-wyznaczniki sukcesu, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 8.
 4. Boruszewski J., 2012, Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie, Lingua ac Communitas, Vol. 22, p. 244-245.
 5. Brdulak J., 2005, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa, s. 17.
 6. Domański S.R., 2000,Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka Narodowa, nr 7-8, Warszawa, s. 32.
 7. DrukerP E., 1994, Menadżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność, Kraków, s. 13-18.
 8. Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa, s.17.
 9. Flakiewicz W., 2005, Pojęcie informacji w technologii multimedialnej, SGH, Warszawa, s. 5.
 10. Gleick J., 2012, Informacja, Wyd. Znak, Kraków, s. 6.
 11. Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, s. 725 -726.
 12. Harmon G., 1984, The measurement of information, Information Processing and Management, No. 1-2, p. 24.
 13. Jemielniak D., Koźmiński A.K., (red), 2008, Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 81-82.
 14. Kałuszyńska E., 2005, Wiedza i informacja, w: Heller M., Mączka J., (red), Informacja a rozumienie, Wyd. PAN, Warszawa, s. 17.
 15. Kubik M., 2005, Menadżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Wyd. Dom Organizatora, Toruń, s. 71.
 16. Moczydłowska J., 2008, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Di fin, Warszawa, s. 42.
 17. Nogalski В., Surawski B.M., 2003, Informacja strategiczna ijej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Borowiecki R., Kwieciński M., (red), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Zakamycze, Kraków, s. 205.
 18. Obłój K., 2001, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 37.
 19. Oleksyn T., 2006, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków, s. 9.
 20. Olkiewicz M., 2013, Jakość zasobów ludzkich determinantą procesu sukcesji, w: Marjański A. , (red), Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, Zeszyty Naukowe Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, zeszyt 6, część 1, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź, s. 57.
 21. Olkiewicz M., 2013, The influence of human resources on quality management system in organization, in: Corejovej T. (red), Human Resources Management and Ergonomics, University ofżilina, Slovak Republic, p. 263-264.
 22. Sopińska A., Wachowiak P., 2006, Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, e-mentor, nr 2, s. 1.
 23. Sztucki Т., 2001, Marketing przedsiębiorcy i menadżera, Wyd. Placet, Warszawa, s. 15.
 24. Thompson J.L., Richardson В., 1996, Strategie and Competitive Success: Towards a Model of the Comprehensively Competent Organization, Management Decision, No 2., p. 18.
 25. Tyrańska M., (red), 2012, Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa, s. 57.
 26. Wachowiak P., 2001, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa, s. 20.
 27. Walicha-Chowaniec K., 2012, Rola współczesnego menadżera i jego nowe koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Logistyka-Nauka, Nr 5, s. 203.
 28. Witkowski S.A., Listwan T., (red), 2008, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 416.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu