BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwat-Woźniak Bożena (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Tytuł
Transition Processes in Selected Socio-economic Structures of Rural Areas and Agriculture in Poland
Procesy przemian w wybranych społeczno-gospodarczych strukturach wsi i rolnictwa w Polsce
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 35-46, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Struktura agrarna, Obszary wiejskie, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Rozwój obszarów wiejskich
Agrarian structure, Rural areas, Structural changes in agriculture, Rural development
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich wiąże się ze zmianami polegającymi na wzroście funkcji pozarolniczych i dezagraryzacji wiejskiej gospodarki. Poziom zaawansowania tego procesu świadczy o wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Ten proces znajduje odzwierciedlenie w zachodzących zmianach w społeczno-ekonomicznych strukturach wsi i rolnictwa, a analiza tych przeobrażeń była celem opracowania. Uzyskane wyniki wskazują na wzrost ruchliwości społecznej na obszarach wiejskich, zmianę wzorca migracji na wsi, przesunięcia ludności w ramach wsi z rodzin rolniczych do bezrolnych, spadek liczby gospodarstw i procesy koncentracji, dywersyfikację aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej i przekształcenia w źródłach utrzymania rodzin zamieszkujących wsie. Te przeobrażenia były połączone ze zmianami w wiejskiej sieci osadniczej. Stwierdzono, iż następujące zmiany strukturalne na polskiej wsi oraz w rolnictwie mają charakter trwały, wskazują na postępującą dezagraryzację, a dynamika tych przemian była wyraźnie większa po akcesji naszego kraju do UE niż po latach wcześniejszych.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 1994. Strukturalne zmiany obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty Europejskiej. Człow. I Śr.Vol.18, N (1). GPiK, 7.
 2. Chmieliński P. 2013. Ludność wiejska na rynku pracy - zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005-2011. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 7.
 3. Chmieliński P., Otłowska A. 2009. Źródła utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 9.
 4. Karwat-Woźniak B. 2012. Ruchliwość wiejskich rodzin, w: Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej. Red. A. Wrzochalska. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 82-110.
 5. Karwat-Woźniak B. 2013. Zmiany w społeczno-ekonomicznych w uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa, J. Agribus. Rural Dev. 2 (28), 121-131.
 6. Karwat-Woźniak B., Sikorska A. 2013. Migracje ludności wiejskiej w latach 2005-2011. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 9-10.
 7. Kijanowski P. 1998. Ruchliwość ludności wiejskiej w latach 1992-1996. IERiGŻ, Warszawa,10, 21.
 8. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w Zasobie Własności Skarbu Państwa. 2013. Warszawa, ANR, 8.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2012. Warszawa, GUS, 275.
 10. Sikorska A. 1997. Ogólne informacje o badanych jednostkach osadniczych, w:. Charakterystyka wsi objętych badaniem w 1996 roku (wyniki ankiety IERiGŻ) IERiGŻ. Red. L. Ostrowski. Warszawa, IERiGŻ, 7-13.
 11. Sikorska A. 1999. Struktura społeczno-demograficzna i wykształcenie ludności wiejskiej. Warszawa, IERiGŻ, 39-40.
 12. Sikorska A. 2001. Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzin, w: Przemiany strukturalne we wsiach objętych badaniem IERiGŻ w latach 1996-2000. Red. A. Sikorska. Warszawa, IERiGŻ, 7-15.
 13. Sikorska A. 2006 a. Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzi, w: Przemiany w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach 2000-2005. Red. A. Sikorska. Warszawa, IERiGŻ, 7-17.
 14. Sikorska A. 2006 b. Źródła utrzymania rodzin użytkujących gospodarstwo rolne. Warszawa, IERiGŻ- PIB.7,17-18.
 15. Sikorska A. 2013 a. Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zag. Ek. Rol. 1, 8-21.
 16. Sikorska A. 2013 b. Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych. Warszawa, IREiGŻ-PIB, 16, 25.
 17. Wielki słownik wyrazów obcych - PWN Dictionary of Loanwords. 2005. Warszawa, PWN, 835.
 18. Wilkin J. 2009. Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rol. 4, 4-29.
 19. Zegar J.S. 2009. Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 200.
 20. Zwoliński Ł. 2006. Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu