BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Newlin-Łukowicz Kamila
Tytuł
Fundusze europejskie jako instrument przeciwdziałania skutkom kryzysu finansowego
European Funds as a Counteraction Towards the Effects of the Crisis
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 89-104
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Fundusze unijne, Fundusze strukturalne
Financial crisis, EU funds, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Światowy kryzys finansowy zapoczątkowany wskutek pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 r. uważany jest za najgłębszą recesję gospodarki światowej od czasu Wielkiego Kryzysu, obserwowaną również w większości krajów europejskich. Eskalacja kryzysu, która nastąpiła wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehmann Brothers, wpłynęła później również na spadek wartości zabezpieczeń dla papierów dłużnych, obniżkę cen tych papierów oraz powiązanych z nimi instrumentów pochodnych, a co najważniejsze, miała swoje konsekwencje w pogorszeniu sytuacji w zakresie realnej sfery gospodarki światowej. Efektem problemów finansowych na rynkach krajów rozwiniętych i rozwijających się stało się bowiem ograniczenie popytu, dodatkowo wzmocnione ograniczeniami w dostępie do kredytu. Trudna sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych wymagała wobec tego koordynacji działań głównych banków centralnych w celu zapewnienia płynności sektora bankowego. (fragment tekstu)

Financial crisis, triggered by a liquidity shortfall in the United States banking system in 2007, is considered to be the biggest recession in the global economy since the Great Depression, which has also affected European countries. The situation on the Worldwide financial markets caused the values of securities tied to real estate pricing to plummet, thereafter, decrease of the price of stocks and shares and influenced the overall economic situation. Financial problems of the developed and developing markets resulted also in the reduced demand and in many difficulties in the area of the access to the credit. Therefore the situation on the international markets required the coordinated activites of the main central banks to ensure the liquidity of the global banking sector. Present economic situation creates in that case many challenges for the national governments as well as for the European Union. Not only Polish authorities but also the European Council and the European Commission have implemented many actions and instruments as a part of the European regional policy. Main role in it play structural funds and the Cohesion Fund, which are the means of budget's distributed among the Member States. The total allocation of those money in Poland in the period of 2007-2013 amounts for 67.8 billion Euro and enables the authorities to reinforce the budget up to 4 % of the national GDP. Moreover, the access to those resources helps to decrease the negative results of the Worldwide crisis. All actions introduced by the European Commission and then implemented by now only in Polish regions are very helpful. Only in the first and second quarter of 2009 the investments in infrastructure (especially roads and highways) as well as the changes in the national legislation enabled the development of many companies. The European instruments reinforced also the economic potential and increased the competitiveness of the Polish economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A European Economic Recovery Plan, Communication from the Commission to the European Council, COM (2008) 800 final, Brussels, http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20 081126.pdf, 26.11.2008.
 2. http://ec.europa.eu/press_room/press_packs/crisis/index_en.htm
 3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:PL:PDF, 12.05.2009.
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers, 28.10.2009.
 5. Inicjatywa Jaspers w Polsce, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/jaspers/, 12.05.2009.
 6. Komisja Nadzoru Bankowego, Rekomendacja S, Warszawa 2006, s. 1, http://www.knf.gov.pl/Images/rekomendacja_s_tcm20-8566.pdf
 7. Konkluzje prezydencji, 15 i 16 grudnia 2005 r., Bruksela, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/05/4&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=fr, 15.05.2009.
 8. Pakiet Zaufania NBP, http://wyborcza.pl/1,76 842,5 803 791, Pakiet_zaufania_NBP.html, 12.06.2009.
 9. PAP, MFW przyznał Polsce elastyczną linię kredytową w wysokości 20,58 mld dolarów, http://www.bankier.pl/wiadomosc/MFW-przyznal-Polsce-elastyczna-liniekredytowa-w-wysokosci-20-58-mld-dolarow-1 948 945.html, 15.05.2009.
 10. Plan Stabilności i Rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, http://www.textiles.pl/g2/2009_03/539_fileot.pdf, 12.05.2009.
 11. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, s. 1.
 12. Press pack: Financial Crisis - Europe's response, 16.12.2008.
 13. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:PL:PDF, 12.05.2009
 15. Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2008-2010, Bruksela, KOM (2007) XXX - CZĘŚĆ V, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200 712-annual- progress-report/200 712-annual-report-integrated-guidelines_pl.pdf, 12.05.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu