BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Turek Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany obrazu skutecznego przywódcy w percepcji pracowników przedsiębiorstw w okresie 2006-2010
Changes in the Effective Leader Image as Perceived by Enterprise Employees in the Period 2006-2010
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 843-855, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Profil osobowy, Przywództwo, Kompetencje, Menedżer skuteczny
Personal profile, Leadership, Competences, Effective manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa. W publikacji omówiono zmieniającą się rolę lidera w kontekście wybranych teorii przywództwa oraz uwarunkowania jego sukcesu zawodowego. Podkreślono znaczenie (obok kwalifikacji zawodowych) predyspozycji poznawczych, osobowościowych, emocjonalno-motywacyjnych, które określają specyficzny styl przywództwa oraz związaną z nim efektywność. Przeprowadzone w okresie 2006-2010 badania empiryczne dotyczące zmian w obrazie skutecznego przywódcy w percepcji pracowników przedsiębiorstw wskazują na wzrost znaczenia orientacji zadaniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby osiągnięć.(abstrakt oryginalny)

The paper is aimed to present theoretical and empirical issues related to effective leadership. It discusses the changing role of a leader in the context of chosen leadership theories and determinants of leaders' professional success. In this context, special attention (apart from professional qualifications) is paid to cognitive predisposition, personality predisposition, and emotional-motivational predisposition, which determine a specific style of leadership and effectiveness related to it. Empirical research on the changes of the image of an effective leader as perceived by enterprise employees performed in the years 2006-2010 shows an increase of significance of task orientation , with particular attention paid to the need for achievement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boin A., New word of crises management: implications for policymaking and research, "Review of Policy Research" 2009, vol. 26, no 4.
 2. Cohen S.L., Effective global leadership requires a global mindset, "Industrial and Commercial Training" 2010, vol. 42, no 1.
 3. Dulewicz V., Higgs M.J., Design of a New Instrument to Assess Leadership Dimensions and Styles, Henley Working Paper Series HWP, 0311, Hanley-on-Thames: Hanley Management College, UK 2003.
 4. Fiedler F.E., A Theory of Leadership Effectiveness, McGraw-Hill, New York 1967.
 5. Giuliani R.W., Przywództwo, Wydawnictwo M, Kraków 2003.
 6. Goleman G.D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław - Warszawa 2002.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zmiana paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, [w:] W.M. Grudzewski, I. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, SGH, Warszawa 2008.
 8. Heifetz R., Grashow A., Linsky M., Leadership in a (permanent) crisis, "Harvard Business Review", July-August 2009.
 9. Hersey P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, New York 1988.
 10. Hogan R., Curphy G.J., Hogan J., What we know about leadership: effectivness and personality, "American Psychologist" 1994, vol. 49.
 11. House R.J., A path-goal theory of leader effectiveness, "Administrative Science Quartely" 1971, vol. 16.
 12. Hoving R., Leadership challenges - past, present, and future, "Information Systems Management" 2007, vol. 24.
 13. Juros A., Oleś P., Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.H. Heilbruna, [w:] J. Brzeziński, E. Hornowska (red.), Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej, UAM, Poznań 1992.
 14. Kets de Vries M., Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Studio Emka, Warszawa 2008.
 15. Koopman P.L., Den Hartog D.N., Konrad E., & 52 co-authors, National culture and leadership profiles in Europe: some results from the GLOBE study, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 1999, vol. 8, no 4.
 16. Kotler P., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Business, Warszawa 2009.
 17. Kowske B.J., Kshanika A., Towards defining leadership competence around the world: what mid-level managers need to know in twelve countries, "Human Resource Development International" 2007, vol. 10.
 18. Lord R.G., De Vader Ch.L., Alliger G.M, A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: an application of validity generalization procedures, "Journal of Applied Psychology" 1986, vol. 71.
 19. Mazurek-Kucharska B., Cechy przywódcy a stereotyp społeczny. Badania międzykulturowe, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2007, nr (2) 6.
 20. Nosal Cz., Psychologia myślenia i działania menedżera, Wydawnictwo AKADE, Wrocław 2001.
 21. Stogdill R.M., Personal factors associated with leadership: survey of the literature, "Journal of Psychology" 1948, vol. 25.
 22. Stoner J.A.F., Wankel CH., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 23. Szopiński J., Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe, UJ, Kraków 2004.
 24. Takala T., Charismatic leadership and power, "Problems and Perspectives in Management" 2005, vol. 3.
 25. Tuner J.R., Muller R., The project manager's leadership style as a success factor on projects: a literature review, "Project Management Journal" 2005, vol. 36, no 1.
 26. Vroom V.H, Yetton P., Leadership and Decision-making, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
 27. Wojtczuk-Turek A., Psychologiczne i organizacyjne aspekty rozwoju kompetencji przywódcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2008, nr (2) 9.
 28. Wojtczuk-Turek A., Turek D., Kompetencje społeczno-psychologiczne a przywództwo. Badania nad obrazem skutecznego przywódcy, [w:] K. Kasianiuk (red.), Lider, manager, oportunista - współczesne koncepcje przywództwa, Collegium Civitas, Warszawa 2008.
 29. Wolińska J., Drwal R., Test Przymiotnikowy (ACL) H.G. Gougha i A.H. Heilbruna w badaniu samooceny i percepcji społecznej, [w:] R. Drwal (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki, PWN, Warszawa 1995.
 30. Yukl G., Leadership in Organizations, Prentice Hall, New York 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu