BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Importance of Tourist Services in the Opinion of the Inhabitants of Surveyed Gminas (Communes)
Ważność usług turystycznych w opinii mieszkańców badanych gmin
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 89-98, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Turystyka, Badanie opinii, Atrakcyjność turystyczna, Agroturystyka
Tourism services, Tourism, Opinion research, Touristic attractiveness, Agrotourism
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie opinii mieszkańców gmin wiejskich województwa podlaskiego na temat znaczenia usług turystycznych, z uwzględnieniem ich nastawienia do turystów i właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz oceny atrakcyjności turystycznej regionu. Badanie przeprowadzono w 2014 roku na 79 mieszkańcach gmin wiejskich województwa podlaskiego, tj. Jeleniewa, Suchowoli i Suwałk, którzy sami nie byli zaangażowani w agroturystykę. Wyniki wskazują na to, że mieszkańcy oceniają atrakcyjność regionu pozytywnie, zaś ci z nich, którzy mieli jakiekolwiek kontakty z turystami, również oceniają je pozytywnie. Większość respondentów (69,6%) ma pozytywny stosunek do turystów. Zwraca uwagę fakt, że młodsi respondenci dużo częściej aniżeli starsi mówili o pozytywnym nastawieniu wobec turystów, podczas gdy starsi respondenci częściej deklarowali obojętność lub negatywny stosunek do turystów. Badania wskazują na to, że w opinii osób starszych tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gmin w wyniku rozwoju turystyki jest dużym plusem. Młodsi respondenci doceniali głównie wzrost przychodów i poprawę poziomu życia. Zgodnie z wynikami, 35,4% respondentów pochwala działania rolników związane z agroturystyką, taka sama ilość badanych je podziwia, zaś co czwartemu badanemu były one zupełnie obojętne. Niewiele osób wyrażało zazdrość w związku z działalnością agroturystyczną lub miało negatywny stosunek do rolników oferujących tego typu usługi.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Airey D. 2005. Badania, wiedza i edukacja turystyka na rozdrożach, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Wydaw. AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, 251-261.
 2. Alejziak W. 2003. Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, 231-248.
 3. Altkorn J. 2002. Marketing w turystyce, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 4. Dane Głównego Urzędu Statystycznego. Turys., ser. Inf. Oprac. Stat, Warszawa, 18.
 5. Dane Instytutu Turystyki na lata 2002, 2003, 2004, 2005.
 6. Gaworecki W.W. 2000. Turystyka, PWE, Warszawa, 85.
 7. Goluch U. 2001. Programy wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, Służb. Prac. 8, 23-32.
 8. Hunek T. 2001. Wizje modelu wsi polskiej, w: Przyszłość polskiej wsi. Wizje, strategie, koncepcje, red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, ISP, Warszawa, 42-59.
 9. Jagusiewicz A., Legienis H. 2007. Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 i 2007 r., Instytut Turystyki, Warszawa.
 10. Janiuk I. 2005. Rola promocji w marketingu usług turystycznych, Podl. Kul. Fiz., 2 (6).
 11. Kmita E. 1994. Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, Zag. Doradz. Rol. 2, 17-21.
 12. Kołodziejczyk D. 1999. Pozarolnicza działalność gospodarcza w środowisku lokalnym i regionalnym, Wieś Rol. 2, 109-117.
 13. Kompendium wiedzy o turystyce. 2002. red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań, 251-261.
 14. Krzyżanowska K. 1997. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki jako formy wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich, w: Doradztwo w rozwoju agroturystyki, red. A. Wiatrak, SGGW, Warszawa, 18.
 15. Kurtyka I. 2006. Agroturystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zesz. Nauk. Akad. Rol. we Wrocławiu, 540, 269-275.
 16. Lane B., Majewski J. 2001. Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań, 42-59.
 17. Lewandowski J. 2001. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. Zarządzanie w Agrobiznesie, WSH, Kielce, 30-35.
 18. Młynarczyk K. 2002. Agroturystyka, UWM, Olsztyn.
 19. Prus P. 2000. Przedsiębiorczość pozarolnicza mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego, w: Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników, SGGW, Warszawa, 113-121.
 20. Roman M. 2014. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podlaskiego. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo, 29-40.
 21. Tyran E. 2003. Turystyka wiejska jako szansa rozwoju obszarów wiejskich, w: Turystyka wiejska i agroturystyka. Stan i perspektywy rozwoju, red. A. Mirończuk, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 179-187.
 22. Wysokiński J. 2006. Oferta agroturystyki w regionie podlaskim, Rynek Pod. 2 (17).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu