BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Pracownicy kreatywni - istota i znaczenie dla rozwoju współczesnych organizacji
Creative Workers their Nature and Significance for Development of Modern Organizations
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1137-1154, tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Kreatywność personelu, Przewaga konkurencyjna, Rozwój przedsiębiorstwa
Creativity, Employees creativity, Competitive advantage, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Wyniki zaprezentowanych badań literaturowych stanowią jeden z efektów realizowanego przez autorkę projektu badawczego pt. "Relacje współtworzenia, a innowacyjność - perspektywa sektora gier video". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum nauki przyznanych na podstawie umowy numer UMO-2013/11/D/HS4/04045
Abstrakt
Sektory kreatywne, praca kreatywna, a także pracownicy kreatywni wzbudzają coraz większe zainteresowanie badawcze zarówno w świecie praktyki jak i teorii zarządzania. Jednakże większość publikacji naukowych poświęcona pracownikom kreatywnym -stanowiącym rdzeń zarówno pracy kreatywnej jak i sektorów kreatywnych - nie definiuje samego pojęcia pracownika kreatywnego, a przyjmowane przez poszczególnych autorów sposoby ich postrzegania, czy identyfikacji znacząco się różnią. Dlatego też, celem artykułu jest synteza oraz krytyczna analiza dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego konceptualizacji pojęcia pracownik kreatywny, a także określenie roli tej szczególnej grupy pracowników dla rozwoju współczesnych organizacji. Egzegeza istniejącego dorobku naukowego wskazuje, że brak spójności konceptualnej wynika z heterogeniczności podejść autorów w zakresie: definiowania kreatywności, stawiania pracownikom kreatywnym wymogu wykonywania pracy kreatywnej, identyfikacji pracowników kreatywnych w granicach lub poza granicami sektorów kreatywnych. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym jednoznaczne zdefiniowanie rozpatrywanego pojęcia jest swoisty bałagan terminologiczny wynikający z faktu, iż wielu autorów traktuje pracowników kreatywnych na równi z pracownikami artystycznymi, pracownikami kulturalnymi, pracownikami wiedzy, czy pracownikami wiedzy kreatywnej. Analiza oraz synteza dotychczasowych publikacji naukowych z zakresu psychologii, socjologii, geografii ekonomicznej, a nawet z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi pozwoliła zaproponować konceptualizację pojęcia pracownik kreatywny, zidentyfikować najistotniejsze cechy własne przypisywane tej szczególnej kategorii pracownika, a także określić podstawowe właściwości wykonywanej przez niego pracy kreatywnej. Ponadto, w artykule zawarto rozważania nad strategicznym znaczeniem pracowników kreatywnych dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Przyjmując podejście zasobowe pracownicy kreatywni zostali ukazani jako wartościowe, rzadkie, trudne do skopiowania i substytucji zasoby organizacyjne pozwalające generować przewagę konkurencyjną wynikającą nie tylko z klasycznej renty ekonomicznej, ale także z jej specyficznego rodzaju tj. renty relacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Creative industries, creative work, and creative workers have become of greater research interest in both the theory and practice of management. However, the majority of scientific publications devoted to the creative workers - being the core of both creative work and creative industries - does not provide their definition. Furthermore, the adopted by the individual authors views on creative workers and ways in which they understand creative workers differ substantially. Therefore, the aim of this article is the synthesis and critical analysis of prior literature in the field of understanding and definition of creative workers. Moreover, this paper aims at providing proposition of conceptualization of creative workers and identification of their role for development of modern organizations. The results of critical review and synthesis of prior literature indicate that there is a lack of conceptual coherence among authors with regard to the meaning and understanding of creative workers. A quite high level of conceptual heterogeneity refer to: creativity definition, imposition of requirement for creative work, consideration of creative workers inside creative industries only. Furthermore, an additional factor that hinders a clear and consistent understanding of creative workers, it is a kind of a terminological chaos resulting from the fact that many authors perceive creative workers synonymously with artistic workers, cultural workers, knowledge workers, or knowledge-intensive workers. Based on prior research conducted in the field of psychology, sociology, economic geography, and even in the area of human resource management this article provides the proposition of creative workers conceptualization, identifies the most important features assigned to this particular category of human resources, and indicates characteristic attributes of creative work realized by them. In addition, the discussion on the strategic importance of creative workers for the development of modern enterprises has been included at the end of the paper. The strategic character of creative workers and their ability to create long-term competitiveness have been identified through analysis of Barney's VRIS features describing the strategic resources as simultaneously valuable, rare, inimitable and nonsubstitutable. Furthermore, we suggest that creative workers - as they are extremely embedded in dense social networks - give organization opportunity to benefit from additional type of economic rent, namely relational rent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Taylor, S. (2011). Negotiating oppositions and uncertainties: Gendered conflicts in creative identity work. Feminism and Psychology, 21(3), 354-371.
 2. Florida, R. (2002). The rise of the creative class. The Washington Monthly, 34(5), 15-25.
 3. Alvesson, M. (1993). Organizations as rhetoric: Knowledge-intensive firms and the struggle with ambiguity. Journal of Management Studies, 30(6), 997-1015.
 4. Alvesson, M. (2000). Social Identity And The Problem of Loyalty In Knowledge-Intensive Companies. Journal of management studies, 37(8), 1101-1124.
 5. Bennett, D., Reid, A., Petocz, P. (2014). Creative workers' views on cultural heritage and sustainability. Journal of Aesthetics & Culture, 6, 1-13.
 6. Brown, J., Meczyski, M. (2009). Complexcities: Locational choices of creative knowledge workers. Built Environment, 35(2), 238-252.
 7. Carr, J.A. (2009). Creative Industries, Creative Workers and the Creative Economy: A review of Selected Recent Literature. Edinburgh: Scottish Government Social Research.
 8. Caudron, S. (1994a). Strategies for managing creative workers. Personnel Journal, 73(12), 104-114.
 9. Caudron, S. (1994b). Motivating creative employees calls for new strategies. Personnel Journal, 73(5), 103-106.
 10. Clare, K. (2013). The essential role of place within the creative industries: Boundaries, networks and play. Cities, 34, 52-57.
 11. Clifton, N., Cooke, P. (2009). Creative knowledge workers and location in Europe and North America: a comparative review. Creative Industries Journal, 2(1), 73-89.
 12. Henard, D.H., McFadyen M.A. (2008). Making Knowledge Workers More Creative. Research-Technology Management, 51(2), 40-46.
 13. Darchen, S., Tremblay, D.G. (2010). What attracts and retains knowledge workers/students: The quality of place or career opportunities? The cases of Montreal and Ottawa. Cities, 27(4), 225-233.
 14. Poon, J.P., & Shang, Q. (2014). Are creative workers happier in Chinese cities? The influence of work, lifestyle, and amenities on urban well-being. Urban Geography, 35(4), 567-585.
 15. Czakon, W. (2005). Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 5, 5-8.
 16. Dai, J., Zhou, S., Keane, M., Huang, Q. (2012). Mobility of the creative class and city attractiveness: A case study of Chinese animation workers. Eurasian Geography and Economics, 53(5), 649-670.
 17. Department for Culture, Media and Sport (1998). Creative Industries Mapping Document [https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport].
 18. Felton, E. (2013). Working in the Australian suburbs : creative industries workers' adaptation of traditional work spaces. City, Culture and Society, 4(1), 12-20.
 19. Ghasemi, I., Habibi, A., Sharifonnasabi, F. (2013). Achieving Competitive Advantage through HR Practices. Journal of Applied Sciences Research, 9(13), 6240-6244.
 20. Gotsi, M., Andropoulos, C., Lewis, M., Ingram, A.E. (2010). Managing creatives: Paradoxical approaches to identity regulation. Human Relations, 63(6), 781-805.
 21. Grant, J.L., Buckwold, B. (2013). Precarious creativity: immigrant cultural workers. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6(1), 1-17.
 22. Gruber, H.E. (1988). The evolving systems approach to creative work. Creativity Research Journal, 1(1), 27-51.
 23. Gupta, B. (2009). Understanding the Preferences of Creative & Non-creative Employees. Indian Journal of Industrial Relations, 45(2), 289-301.
 24. Holden, J. (2007). Publicly-funded culture and the creative industries. London: Arts Council England.
 25. The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture). http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_en.html (20.01.2015 r.).
 26. Kieżun, W. (2003). W stronę antyutopii. Przegląd Organizacji, 2, 7-9.
 27. Kourtit, K., Nijkamp, P., van Vught, F., Vulto, P. (2012). Supernova stars in knowledge based regions. Research Memorandum, 7.
 28. Krupski, R. (2011). Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych: identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 29. Lingo, E.L., Tepper, S.J. (2013). Looking Back, Looking Forward: Arts-Based Careers and Creative Work. Work and Occupations, 40(4), 337-363.
 30. Markusen, A. (2010). Organizational Complexity in the Regional Cultural Economy. Regional Studies, 44(7), 813-828.
 31. Namyślak, B. (2010). Sektor kreatywny w gospodarce aglomeracji wrocławskiej. Wiadomości Statystyczne, (7), 36-47.
 32. Oldham, G.R., Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of management journal, 39(3), 607-634.
 33. Otsuka, Y., Misawa, R., Noguchi, H., Yamaguchi, H. (2010). A consideration for using workers' heuristics to improve safety rules based on relationships between creative mental sets and rule-violating actions. Safety science, 48(7), 878-884.
 34. Pomykalski, A. (2009). Innowacyjność organizacji, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 35. Porat, M.U. (1977). The information economy: definition and measurement. Washington: OT Special Publication, US Department of Commerce, Office of Telecommunication.
 36. Primorac, J. (2006). Position of Cultural Workers in Creative Industries: The South-eastern European Perspective. Amsterdam: European Cultural Foundation.
 37. Bartnicki, M., Strużyna, J. (red.) (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 38. Rainnie, A., Fitzgerald, S., Bennett, D. (2011). Creative workers in western Australia: towards renewed research agenda. Regions Magazine, 283(1), 19-21.
 39. Sang, K.J., Ison, S.G., Dainty, A.R. (2009). The job satisfaction of UK architects and relationships with work-life balance and turnover intentions. Engineering, Construction and Architectural Management, 16(3), 288-300.
 40. Scott, R.K. (1995). Creative employees: A challenge to managers. The Journal of Creative Behavior, 29(1), 64-71.
 41. Skrzypek, E. (2009). Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. W: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji. Warszawa: U.M.C.S.
 42. Sternberg, R.J., Lubart, T.I. (1991). An Investment Theory of Creativity and Its Development. Human Development, 34, 1-31.
 43. Stolarick, K., Currid-Halkett, E. (2013). Creativity and the crisis: The impact of creative workers on regional unemployment. Cities, 33, 5-14.
 44. Witryna internetowa Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji: The European Year of Creativity and Innovation, EYCI 2009. http://www.create2009.europa.eu, (15.01.2015 r.).
 45. Throsby, D. (2008). The concentric circles model of the cultural industries. Cultural Trends, 17, 147-164.
 46. Vivant, E. (2013). Creatives in the city: Urban contradictions of the creative city. City, Culture and Society, 4(2), 57-63.
 47. Yùdice, G. (2003). The expediency of culture: Uses of culture in the global era Durham. New York: Duke University.
 48. Yanisky-Ravid, S. (2013). For a Mess of Pottage: Incentivizing Creative Employees Toward Improved Competitiveness. Cornell HR Review. http://www.cornellhrreview.org/for-a-mess-of-pottage%C2%B7%C2%B7-incentivizing-creative-employees-toward-improved-competitiveness/, (27.01.2015 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu