BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw
Innovativeness and Competitive Position of a Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 291-302, rys., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Business strength
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy rośnie znaczenie innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej. Wyniki licznych badań literaturowych pokazują, że pozycja konkurencyjna firmy zależy od poziomu jej innowacyjności. Celem artykułu jest analiza związku pomiędzy innowacyjnością przedsiębiorstw a ich pozycją konkurencyjną oparta na wynikach ogólnopolskiego badania zrealizowanego w 2010 r. na reprezentatywnej próbie 600 firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza wyników badania pozwala stwierdzić istnienie przesłanek do wnioskowania o istniejącej pozytywnej relacji pomiędzy pozycją konkurencyjną a innowacyjnością przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In a knowledge-based economy the importance of innovativeness as a source of competitive advantage is growing. The results of numerous literature studies show that the company's competitive position depends on its innovativeness level. This article aims to analyze the relationship between innovativeness of firms and their competitive position based on the results of a nationwide survey conducted in 2010 on a representative sample of 600 small and medium-sized enterprises. The analysis of the results of the study demonstrates the existence of grounds for claiming a positive relationship existing between the competitive position of enterprises and their innovativeness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Balcerowicz E., Wziątek-Kubiak A., Determinanty innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
 3. Barańska-Fischer M., Innowacje produktowe jako narzędzie konkurencyjności przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim, [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, red. J. Otto, A. Maciaszczyk, t. I, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 4. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 5. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1994, nr 9.
 6. Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2009.
 7. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 8. Grabska A., Instrumenty konkurowania a trwałość przewagi konkurencyjnej, [w:] Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, t. 2, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 9. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 10. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 11. Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 12. Malara Z., Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 10.
 13. Marciniak R., Uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw - spojrzenie z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 41, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 14. Mieszaniec J., Ślusarz M., Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 36, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 15. Penc J., Zarządzanie innowacyjne - sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007.
 16. Pierścionek Z., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 17. Pierścionek Z., Rynkowe oraz zasobowe strategie konkurencji, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 18. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 19. Plawgo B., Kornecki J., Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 20. Pomykalski A., Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
 21. Roszyk-Kowalska G., Przewaga konkurencyjna w aspekcie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne firm: nowe instrumenty analizy i wdrażania, red. P. Płoszajski, G. Bełz, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 22. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa - Poznań 2002.
 23. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 24. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 25. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 26. Szczepkowska M., Łańcuch składników konkurencyjności, [w:] Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
 27. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 28. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu