BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Linowska Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Czynniki i bariery rozwoju innowacyjności w Polsce
Factors and Barriers of Innovation Development in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 389-400, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacje, Bariery innowacyjności
Innovations, Innovativenesss barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konkurencyjność współczesnej gospodarki jest zdeterminowana poprzez jej innowacyjność. Wiodącą rolę odgrywają tu przedsiębiorstwa, gdzie następuje wdrożenie innowacji, i one budują innowacyjność całej gospodarki. Od szybkości i efektywność upowszechniania innowacji w gospodarce zależy wzrost efektywności gospodarowania i wzrost gospodarczy. Stwarza to konieczność rozpoznania i monitorowania czynników stymulujących działalność innowacyjną, które występują zarówno w obszarze przedsiębiorstwa, jak też w jego otoczeniu społeczno-gospodarczym. Daje to możliwości rozpoznania barier w rozwoju innowacyjności w celu prowadzenia efektywnej polityki proinnowacyjnej zapewniającej odpowiednie wsparcie przedsiębiorstwom i działaniom innowacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The competitiveness of modern economies is determined by its innovation. The leading roles are played by the companies where there is the implementation of innovation and they build innovation throughout the economy. The speed and efficiency of the dissemination of innovation in the economy determines the increase of the efficiency of management and the economic growth. It creates a necessity for the diagnosis and monitoring of factors stimulating innovative activity which occur both in the enterprise as well as in its socio-economic environment. It gives the opportunity of the identification of barriers in the development of innovation in order to carry out an effective innovation policy providing adequate support for enterprises and innovation activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu. Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych latach 2002-2004. Informacja i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_6384_PLK_HTML.htm.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 4. European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, February 2008, http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=275&parentID=51.
 5. European Innovation Scoreboard 2008, Comparative Analysis of Innovation Performance, January 2009, Annex D, www. trendchart.org, 9.03.2011.
 6. Jasiński L.J., Gospodarka innowacyjna i konkurencyjna, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, red. T. Baczko, Instytut Nauk ekonomicznych PAN, Warszawa 2005.
 7. Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
 8. Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.
 9. Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 10. Polska w Unii Europejskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 11. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu