BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wsparcie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+ z funduszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
EU Funded Support for Professional Mobilization of People over 50 under the Human Capital Operational Programme (HC OP)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 401-412, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Fundusze strukturalne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Labour market, Structural funds, Operational Programme Human Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany demograficzne, a w konsekwencji starzenie się społeczeństwa mają istotny wpływ na sytuację na polskim rynku pracy. W trudnej sytuacji znajdują się zwłaszcza osoby w wieku 50+, których problemem jest wysokie bezrobocie oraz zwykle niskie kwalifikacje, co utrudnia ich aktywizację. Ważne są zatem działania sprzyjające wydłużaniu aktywności zawodowej tych osób, czemu mogą sprzyjać projekty finansowane z funduszy europejskich. Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz wskazanie możliwości ich aktywizacji poprzez wsparcie z funduszy europejskich, na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowane wnioski oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych wśród beneficjentów - realizatorów projektów i w instytucjach wdrażających projekty PO KL.

Demographic changes, and in consequence an ageing population, have a significant impact on the labour market situation in Poland. People over 50 find themselves in a particularly difficult situation as they are affected by a high level of unemployment due to their usually low qualifications, which hinders their mobilization. Hence, measures that facilitate prolonging the professional activity of such people are important and the EU funded projects may foster such measures. The aim of this paper is the analysis and assessment of the situation of people over 50 in the labour market and the presentation of the possibilities for their mobilization supported by the European funds such as the Human Capital Operational Programme. The presented conclusions are based on the authors' own research carried out among the beneficiaries- project contractors and in the institutions implementing HC OP projects.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (według stanu na dzień 4 stycznia 2010 r.), http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/informacja_0401.pdf.
  2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  3. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  4. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu