BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Struktura przychodów powszechnych towarzystw emerytalnych
The Incomes Structure of Public Pension Societies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 770-781, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Emerytury, Towarzystwa emerytalne, Przychody
Open Pension Funds (OPF), Pensions, Pension fund companies, Revenue
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstrakt
W artykule autor podejmuje problematykę przychodów powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Przedstawiany obszar badawczy dotyczy analizy wszystkich PTE obecnych na rynku na koniec 2009 r. Autor stawia hipotezę 1 o zdominowaniu przychodów PTE przez przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) oraz hipotezę 2 o niskim zróżnicowaniu struktury przychodów pomiędzy poszczególnymi PTE. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że w badanym okresie około 90% przychodów PTE stanowiły przychody wynikające z zarządzania OFE. Powyższe stwierdzenie pozwala pozytywnie zweryfikować hipotezę 1. Natomiast analiza struktury przychodów poszczególnych PTE nie potwierdziła jednorodności w zakresie źródeł przychodów poszczególnych PTE. Nie udało się zatem potwierdzić hipotezy 2.(abstrakt oryginalny)

In the article the author undertakes the issue of incomes of public pension societies (PPSs). The presented research area concerns the analysis of all PPSs which were present on the market at the end of 2009. The author puts hypothesis 1 that PPSs incomes are dominated by incomes inherent from the management of open pension funds (OPFs), and hypothesis 2 about low differentiation of income structure between particular PPSs. As a result of the conducted research it is stated that about 90% of PPSs total incomes came from the management of OPFs. That statement allows to verify hypothesis 1 positively. However, the analysis of the structure of incomes of particular PPSs has not confirmed homogeneity in the area of sources of incomes of particular PPSs. The author did not succeed in confirming hypothesis 2. PN-(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chybalski F. (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_kwartalne/dane_kwartalne.html, dostęp 30 listopada 2010.
  3. http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_roczne/dane_roczne.html (pobrano 30.11.2010).
  4. Poteraj J., Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lutego 2004 w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych, DzU 2004 nr 31, poz. 262.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2004 w sprawie Funduszu Gwarancyjnego, DzU 2004 nr 56, poz. 545.
  7. Ustawa z 28 sierpnia 1998 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2010 nr 34, poz. 189, tekst jednolity wraz ze zmianą DzU 2010 nr 127, poz. 858.
  8. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223, tekst jednolity wraz ze zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu