BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego
Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 862-872, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Emisja gazów
Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano wykorzystanie transakcji repo i reverse repo na EUA - uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych występujące w europejskim systemie handlu emisjami EU ETS - do arbitrażu między rynkiem EUA a międzybankowym rynkiem depozytów w euro. Autor zanalizował dwie możliwe sytuacje - arbitraż typu cash and carry oraz typu reverse cash and carry. Warunki do drugiego rodzaju arbitrażu występowały na obu analizowanych rynkach w momencie pisania artykułu. Niestety użytkownicy instalacji emitujących gazy cieplarniane w Polsce wskutek niedopracowanych i niezgodnych z literą prawa Wspólnot Europejskich przepisów prawa polskiego napotykają wiele utrudnień w korzystaniu z taniego źródła dodatkowego finansowania, jakim jest arbitraż międzyrynkowy wykorzystujący EUA.(abstrakt oryginalny)

In this paper the author describes the use of EUA 2010-2012 repo and reverse repo for cash and carry and reverse cash and carry arbitrage between EUA market and interbank deposit market in euro. He analyses market conditions for both kinds of inter-market arbitrage and has found that during the work on the paper there were very profitable conditions to make a reverse cash and carry arbitrage. He also analyzes Polish legal conditions for making deals such as repo or reverse repo with the use of EUAs and has found them very uncomfortable because of restrictive and unnecessary regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE, DzUrz UE L nr 275 z 25.10.2003, s. 32
  2. Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006 www.kashue.pl/images/kpru/kpruii-28-06-06-final.pdf,30.11.2010.
  3. Głowacki M., Obowiązująca ustawa o emisjach CO2 - niestety z licznymi błędami, b.d.w. i b.m.w. (artykuł w posiadaniu autora).
  4. Projekt nowej ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Sejm RP V Kadencji, nr druku: 1791.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. DzU nr 202, poz. 1248.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Roz-działu Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf//pl_nap_part1.pdf, 30.11.2010.
  7. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2004, nr 281, poz. 2784, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. DzU 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu