BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulska Aniela (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Obraz przedsiębiorczości w Polsce
Picture of Entrepreneurship in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 461-471, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Bariery innowacyjności
Entrepreneurship, Innovativenesss barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka przedsiębiorczości w Polsce przez pryzmat dynamiki procesów gospodarczych, odwzorowywanych w takich parametrach, jak przychody, nakłady inwestycyjne czy wynik finansowy. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2008, od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej do roku, w którym odczuwalne były skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Dodatkowo do porównań sytuacji przedsiębiorstw posłużono się przykładowymi wskaźnikami efektywności. Artykuł wskazuje słabości gospodarki polskiej w zakresie warunków działania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem barier w sferze finansowej i innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to characterize entrepreneurship in Poland through the prism of the dynamics of economic processes, mapped in such parameters as revenue, investment expenditures and financial performance. The period of study covers the years 2004-2008, from the Polish accession to the EU until the year, when the effects of global economic crisis were felt. In addition to compare the situation of enterprises the examples of performance indicators were used. The article indicates the weaknesses of Polish economy in the scope of businesses, focusing on barriers in the areas of finance and innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 2. Bratnicki M., Dialektyczne nośniki przedsiębiorczości strategicznej, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, red. L. Woźniak, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 3. Bullock A., Codh A., Fu X., Hughes A., Yang Q, SME Growth Trajectories. A pilot study of UK SME growth and survival using CBR panel data, Centre for Business Research, Cambridge University 2004.
 4. Carland J.W., Hoy F., Boulton W.R., Carland J.C., Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization, "Academy of Management Review" 1984, vol. 9(2).
 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 6. Eurostat; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir020&plugin=0, marzec 2011.
 7. Gartner W.B, Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 1989, nr 13/4.
 8. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Raport z badania zrealizowanego w ramach programu Ernst & Young "Sprawne państwo" 2009, www.ey.com/PL/pl/Industries/Government---Public-Sector/Raport-Innowacyjnosc-MSP; również: www.sprawnepanstwo.pl, marzec 2011.
 9. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 12. Romanowska M., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekonomicznych, [w:] Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
 13. Schmitz J.A., Imitation, Entrepreneurship, and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1989, vol. 97.
 14. Tałasiewicz A., Tynel P., Bariery dla rozwoju innowacyjności, "Rzeczpospolita", 24.11.2009, www.ey.com/PL/pl/Srveces/Tax/Media09_GIA_Bariery-dla-rowzoju-innowacyjnosci, marzec 2011.
 15. Thompson J.L., The world of the entrepreneur - a new perspective, "Journal of Workplace Learning: Employee Counselling Today" 1999, vol. 11, no. 6.
 16. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 17. www.innovationventures.sg/Entrepreneurship-resources, marzec 2011.
 18. www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard, marzec 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu