BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podlewska Ewa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
Tytuł
Zaufanie w perspektywie ponowoczesności
Confidence in the Postmodernity Perspective
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 54-67, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Relacje międzyludzkie, Zachowania międzyludzkie, Zaufanie
Virtual enterprise, Interpersonal relations, Interpersonal behaviours, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w nowych realiach gospodarowania, gdzie globalizacja, postęp technologiczny i organizacje wiedzy wyznaczają kierunek biznesu, stawiają wyzwania w zakresie zarządzania oraz określają kształt relacji z pracownikami. Badanie zostało przeprowadzone metodą triangulacji za pomocą ankiet, zogniskowanych wywiadów grupowych oraz wywiadów indywidualnych, nieskategoryzowanych celem zweryfikowania hipotez, dotyczących zaufania jako nadrzędnego czynnika wpływającego na kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole, jak również będącego najbardziej pożądaną przez pracowników cechą w postawie i zachowaniu menedżerów sprzyjającą budowaniu tych relacji. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają jednomyślnie, pozytywnie zweryfikować postawionych hipotez i wskazują na rozbieżności w postrzeganiu omawianych zagadnień z punktu widzenia menedżerów i pracowników. Wnioski dotyczą podjęcia niezbędnych działań przez menedżerów, aby sprostać warunkom ponowoczesności.(abstrakt oryginalny)

Modern companies operate in the new realities of farming, where globalization, technological progress and knowledge organizations define business direction, pose challenges in terms of management and determine the shape of the relationship with employees. The study was conducted using the triangulation through surveys, focus groups and individual interviews, uncategorised to verify hypotheses, the trust as the overriding factor in shaping positive attitudes in the band, as well as being the most desired by employees trait in the attitude and maintaining a conducive managers build these relationships. The results of the tests do not allow unanimously positively verify hypotheses and indicate a divergence in the perception of these issues from the point of view of managers and employees. The proposals concern take the necessary action by managers to meet the conditions of postmodernity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., 2013, Kapitał ludzki w strukturach wirtualno sieciowych. Wydawnictwo Difin, Warszawa
 2. Biznesowy Serwis informacyjny, http:// HRStandard.pl [25.02.2015]
 3. Bratnicki M., Strużyna J.(red) Praca zbiorowa, 2011, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 4. Bugdol M., 2010, Wymiary i problemy zarządzania organizacją oparta na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 5. Brzeziński M., http://www.miloszbrzezinski.pl/wirtualne-zespoly-2
 6. Chester E., 2006, Młodzi w pracy Jak zadbać o pracowników w pokolenia Y, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 7. Czechowska-Świtaj T., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa
 8. Glińska-Neweś A., 2007, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń
 9. Glińska-Neweś A., Haffer R.,2013, Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się, Dom Organizatora TNOiK, Toruń
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 11. Henttonen К., Blomqvist К., 2005 Managing Distance In a Global Virtual Team: The Evolution of Trust Through Technology-Mediated Relational Communication, "Strategie Change", 14 (2), S.L. Jarvenpaa, ТВ.
 12. Hoffman R., Casnocha В., Yeh C.,2013, Pracownik na misji, Harward Business Review Polska, lipiec-sierpień
 13. Janowska Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 14. Podlewska E., 2014, Różnorodność systemów zarządzania w obliczu wielopokoleniowego rynku pracy, w: Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania, Tom III, Monografia, Brendzel-Skowera K, Łukasik К (red), Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 15. Podlewska E., 2014, Innowacje w relacjach interpersonalnych w zespołach pracowniczych, w: Praca zbiorowa, Piekut M. (red), Nauka gospodarce, gospodarka nauce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 16. Popiel S., 2013, Generacje a rekrutacja "Personel i Zarządzanie", Styczeń
 17. Sankowska A., 2011, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrz-organizacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 18. Sztompka P, 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu