BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałkiewicz Anna (Uniwersytet Łódzki), Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Oceniać nowocześnie - zmiany w systemach ocen okresowych pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
To Appraise Modernly - Changes in the Appraisal Systems in the Selected Local Government Units
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1243-1258, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Regulacje prawne
Local government, System of periodic performance evaluation, Human Resources Management (HRM), Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono problem oceniania okresowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania i specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi, w tym również oceniania pracowników tych jednostek. Zaprezentowano proces wdrażania zmian w systemach ocen okresowych w dwóch wybranych urzędach miasta, analizując problemy związane z oceną pracowników oraz działania podjęte w celu ich rozwiązania i skutecznego zmodernizowania systemów oceniania okresowego. Celem artykułu jest przedstawienie pożądanych zmian w zakresie oceny okresowej w jednostkach samorządu terytorialnego i możliwości ich wprowadzania. (abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of appraisal process in local government units. The determinants of local government units functioning and the specificity of the human resource management, particularly in appraisal process are shown. The process of changes implementation in the appraisal system is presented on the example of 2 selected city councils. The authors analyze the problems concerning appraisal process and the actions undertaken in order to solve them and modernize the appraisal system effectively. The purpose of this article is to present the desired changes in the area of appraisal process in local government units and the possibility of their implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak, B.D. (2005). Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przemiany struktur i procesów administracji publicznej. W: L. Kozioł (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 2. Bińczycki, B. (2005). Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. W: L. Kozioł (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 3. Boachie-Mensah, F.O. (2012). Employees' Perception of Performance Appraisal System: A Case Study. International Journal of Business and Management, vol. 7, no. 2, 73-88.
 4. Czubasiewicz, H. (2005). Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Daley, D. (1983). Performance Appraisal as a Guide for Training and Development: A Research Note on the Iowa Performance Evaluation System. Public Personnel Management Journal, vol. 12, no. 2, 159-166.
 6. Dzieńdziora, J. (2008a). Rola oceniania okresowego pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Nr 1/2008, 137-149.
 7. Dzieńdziora, J. (2008b). Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 8. Gableta, M., Bąk, D. (2005). Funkcja personalna w urzędach samorządu terytorialnego oraz przesłanki zmian w jej realizacji. W: L. Kozioł (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 9. Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Mikułowski, W. (2011). Koncepcja strategii rozwoju zasobów ludzkich administracji. W: W. Mikułowski, A. Jezierska (red.). Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego - jak działać lepiej, mając mniej?. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 11. Mulvaney, M.A., McKinney, W.R., Grodsky, R. (2012). The Development of a Pay-for-Performance Appraisal System for Municipal Agencies: A Case Study. Public Personel Management, vol. 41, no. 3, 505-533.
 12. Rostkowski, T. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. 2007 nr 55 poz. 361).
 14. Seredocha, I. (2010). Pracownicy samorządowi: nowe-stare zasady oceniania pracowników samorządowych, http://www/samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/pracownicy-samorzadowi-nowe-stare-zasady-oceniania-pracownikow-samorzadowych, (20.01.2015).
 15. Sidor-Rządkowska, M. (2011). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 16. Sidor-Rządkowska, M. (2000). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).
 18. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami).
 19. Zieliński, W. (2011). Efektywność zzl w sektorze publicznym. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 3-4, 25-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu