BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska Urszula (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Poprawa jakości stanowienia prawa jako narzędzie ograniczania ryzyka regulacyjnego
Improvement of the Quality of the Legislative Process as a Tool of Limiting the Regulatory Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 309-320, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Ryzyko regulacyjne, Prawodawstwo, Polityka regulacyjna, Regulacyjna funkcja państwa
Regulatory risk, Legislation, Regulatory policy, Regulatory function of the state
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Zweryfikowanie tezy, że sprawne i konsekwentne wdrożenie systemowych i organizacyjnych rozwiązań, przewidzianych w ramach reformy systemu regulacji realizowanej w Polsce w latach 2013-2015 doprowadzi do podniesienia jakości procesu legislacyjnego i tym samym przyczyni się do ograniczenia ryzyka regulacyjnego. Metoda badania - Krytyczna analiza celów i zadań ujętych w rządowym Programie "Lepsze Regulacje 2015". Wynik - Kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości otoczenia regulacyjnego ma prawidłowe funkcjonowanie tzw. systemu oceny wpływu regulacji. Jego istotą jest porównanie kosztów i korzyści różnych opcji regulacyjnych i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich. Jednak system ten nie nakłada obowiązku włączenia analizy ryzyka do oceny skutków regulacji. Oryginalność/Wartość - Wskazanie tych cech reformy, które zasługują na pozytywną ocenę oraz określenie kierunku dalszego doskonalenia otoczenia regulacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The work seeks to verify the thesis that a competent and orderly implementation of systemic and organizational solutions, as envisioned within the framework of the regulatory reform adopted in Poland between 2013-2015, will lead to improvements in the legislative process, thereby limiting regulatory risk. Methodology - Critical analysis of goals and tasks as laid out in a government program entitled "Better Regulations 2015". Findings - Proper functioning of the impact assessment is a key issue in ensuring a high quality of the regulatory environment. Likewise, it has a comparative intent, weighing various regulatory cost and benefit options, with the ultimate aim of determining which of these is most optimal. The said system, however, does not necessarily separate risk analysis from the assessment of the results of the regulations. Originality/Value - The work aims to indicate successful aspects of reform, in addition to outlining the direction of continued improvement in the regulatory environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. (2009), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Black J. (2010), Risk-based Regulation: Choices, Practices and Lessons Being Learnt Introduction, Chapter 6 w: Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk, OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD.
 3. Deloitte (2006), The Risk Intelligent Enterprise. ERM for the Energy Industry, "Risk Intelligent Series", nr 3, Deloitte, Belgium.
 4. Fisher E. (2010), Risk Regulatory Concepts and the Law Introduction, Chapter 2 w: Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk, OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD.
 5. Jajuga K. (red.) (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kasiewicz S. (2010), Ryzyko regulacyjne - narzędzie stanowienia lepszego prawa, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 2(6), s. 8-9.
 7. Kasiewicz S. (2011), Nowe regulacje - instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego, w: Zarządzanie ryzykiem. Reakcje i wyzwania pokryzysowe, red. L. Kurkliński, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa.
 8. Kasiewicz S. (2013), Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w sektorze energetyki odnawialnej, w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Kasiewicz S. (red.) (2012), Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej, CeDeWu, Warszawa.
 10. Malinowska U. (2011), Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Oleszczuk D., Kowalczyk S. (2011), Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. PLP (2015), Program "Lepsze Regulacje 2015", załącznik do uchwały 13/2013 Rady Ministrów z 22.01.2013, bip.mg.gov.pl/files/upload/17870/PL_MG_DDR_Program_Lepsze_Regulacje_2015.pdf (31.07.2014).
 13. Szpringer W., Rogowski W. (2007), Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. OFL (2012), Opinia Obywatelskiego Forum Legislacji przesłana podsekratorzowi stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariuszowi Haładyjowi, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/ Uwagi%20OFL%20do%20PrgLepszeRegulacje_Internet.pdf (1.08.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu