BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Krzysztof (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Tytuł
Udział Niemiec w eksporcie polskich towarów - analiza wybranych wskaźników
Exports of Polish Goods to Germany : Analysis of Selected Indicators
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, nr 14, s. 69-86, tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Wymiana międzynarodowa, Wymiana handlowa, Handel wewnątrzgałęziowy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Export, International trade, Trade exchange, Intra-industry trade, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza polskiego eksportu towarów do Niemiec na podstawie wybranych wskaźników. Problem struktury, a także konkurencyjności wymiany towarowej Polski z Niemcami jest wciąż aktualny. Podstawową tezą artykułu jest wzrost znaczenia handlu wewnątrzgałęziowego we wzajemnych obrotach handlowych między krajami. Autor dokonał ponadto przeglądu najważniejszych teoretycznych koncepcji wymiany handlowej. Uwagę skoncentrowano w szczególności na ewolucyjnym charakterze ich rozwoju. W ostatnich latach wymiana handlowa została sprowadzona na poziom podmiotów dokonujących wymiany. W związku z powyższym w artykule zaprezentowano również najważniejsze koncepcje teoretyczne odnoszące się do konkurencyjności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to analyse exports of Polish goods to Germany on the basis of selected indicators. The issues of the structure and competitiveness of trade exchange between these countries still remain relevant. The basic thesis of the paper is that intra-industry trade has gained importance in the trade exchange between Poland and Germany. The paper also reviews the key theoretical concepts of trade, focusing on the evolutionary nature of their development. In recent years, trade has been considered mostly in the context of entities participating in that trade. Due to that, the paper also presents the most important theoretical concepts pertaining to company competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B. [1989], Comparative Advantage, Trade Policy and Economic Development, New York University Press, New York.
 2. Barney J.B. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 17, nr 1.
 3. Barney J.B., Clark D.N. [2009], Resource-based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford, New York.
 4. Barteczko K., Przystupa J. [2006], Czynniki określające zmiany strumieni handlu zagranicznego polski i ekonometryczna prognoza obrotów na lata 2007-2009, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 5. Bieńkowski W. [1988], The Applicability of Western Measurement Methods to Assess East European Competitiveness, "Comparative Economic Studies", vol. 30, nr 3.
 6. Borowski J. [2001], Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa, http://www.nbp.pl/konferencje/droga_do_euro/borowski_pl.pdf.
 7. Czarny E. [2006], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 8. Dzikowska M., Gorynia M. [2012], Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej? "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 9. Flejterski S. [1984], Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", nr 9.
 10. Gorynia M. [2010], Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Haberler G. [1929], The Theory of Comparative Cost Once More, "Quarterly Journal of Economics", vol. 43, nr 2.
 12. Hamel G., Prahalad C.K. [1994], Competing for the Future, Harvard Business Press, Harvard.
 13. Khalafall K.Y., Webb A.J. [2001], Export-led Growth and Structural Change: Evidence from Malaysia, "Applied Economics", vol. 33, nr 3.
 14. Krugman P. [1981], Intraindustry Specialization and the Gains from Trade, "Journal of Political Economy", Chicago, vol. 89, nr 5.
 15. Krugman P. [1983], New Theories of Trade among Industrial Countries, "The American Economic Review", vol. 73, nr 2.
 16. Krugman P., Obstfeld M. [2007], Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Krugman P.R., Obstfeld M. [2009], International Economics. Theory & Policy, 8th edition, Pearson Education, Boston.
 18. Kultys J. [2007], Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii [w:] Zachowanie rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Lechman E., Olczyk M. [2010], Udział Polski w globalnej wymianie handlowej produktami sektora ICT [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, t. 2, red. H. Treder, K. Żołądkiewicz, FRUG, Sopot.
 20. Lubiński M. [1995], Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 6.
 21. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej [2002], red. M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 22. Mahdavinia S.M. [2009], Modelling and Patterns of Intra-Industry Trade, 9th annual IBER & TLC Conference Proceedings, Las Vegas.
 23. Marrewijk Ch. van [2008], Intra-industry Trade, Princeton University Press, Erasmus University, Rotterdam.
 24. Michałek J., Śledziewska-Kołodziejska K. [2000], Analiza i perspektywy handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKC HZ, Warszawa.
 25. Molendowski E. [2006], Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 26. Mongiało D. [2007], Możliwość zastosowania wybranych teorii handlu międzynarodowego dla wyjaśnienia rozwoju wymiany usługami, "Bank i Kredyt", nr 11-12.
 27. Pawlas I., Adamiecki K. [2008], Export Competitiveness of Polish Goods on Single European Market [w:] Meeting Global Challenges, red. K. Żołądkiewicz, T. Michałowski, FRUG, Sopot.
 28. Person Ch., Salenbier G. [1983] Trade Employment and Adjustment Essays in International Economics, Montreal.
 29. Porter M.E. [1985], Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
 30. Prahalad C.K., Hamel G. [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", vol. 68, nr 3.
 31. Ricardo D. [1821], On the Principles of Political Economy and Taxation, London.
 32. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego [2008-2012], Warszawa, GUS.
 33. Ruffin R.R. [1999], The Nature and Significance of Intra-industry Trade, Economic and Financial Review, Fouth Quarher, Federal Reserve Bank of Dallas, Dallas.
 34. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. [2006], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Serwach T. [2011], Od handlu między państwami do handlu na poziomie przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 36. Smith A. [1981], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, wyd. R.H. Campbell & A.S. Skinner, Glasgow, Liberty Press.
 37. Strojny J. [2006], Przewagi komparatywne a wymiana handlowa produktami rolnymi krajów UE, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60.
 38. Śliwiński R. [2012], Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 39. Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa [2004], red. T. Rynarzewski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 40. Trebilcock M.J., Howse R. [1999], The Regulation of International Trade, Routlege, New York.
 41. Wernerfelt B. [1984], A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 5, nr 2.
 42. Zarzycka A.M. [2010], Strategie eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach WNP - uwarunkowania mikroekonomiczne [w:] Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki WNP - szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 43. Ziółkowski K. [2010], Zjednoczone Niemcy jako partner handlowy Polski w latach 1990-2009 [w:] Wyzwania gospodarki globalnej. Polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej, red. H. Treder, K. Żołądkiewicz, FRUG, Sopot.
 44. Ziółkowski K. [2013a], Determinanty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec, "Ekonomista", nr 3.
 45. Ziółkowski K. [2013b], The Activity of Polish Export Companies as a Factor Stimulating the Development of Poland's Merchandise Exports to Germany, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu