BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fabińska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Profil kadry w kontekście inteligentnych specjalizacji regionalnych na przykładzie sektora włókienniczo-odzieżowego województwa łódzkiego
The Profile of Personnel in the Context of Regional Smart Specializations Illustrated with the Example of the Textile and Clothing Sector in the Lodz Region
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1294-1308, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Przemysł włókienniczy, Inteligentna specjalizacja, Strategia Europa 2020, Innowacyjność regionu, Badanie przedsiębiorstw, Badania empiryczne, Kapitał ludzki, Rynek pracy
Innovative Projects, Textile industry, Smart specialization, Europe 2020 Strategy, Regional innovation, Enterprises study, Empirical researches, Human capital, Labour market
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Strategia Europa 2020, nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020 oraz ciągłe zmiany w strukturach gospodarczo-społecznych krajów, regionów, wymagają podejmowania działań, które nie tylko będą reakcją na nie, ale będą do nich przygotowane, co więcej będą je współtworzyć. Jednym z takich działań jest identyfikacja inteligentnych specjalizacji regionu, czyli zaangażowanie unikalnej lokalnej wiedzy specjalistycznej i zdolności produkcyjnych do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, w celu uzyskania unikalnej przewagi konkurencyjnej, której nie można uzyskać w innej regionie. Celem artykułu jest udzielenie wstępnej odpowiedzi (na bazie analizy źródeł zastanych i badań własnych, w ujęciu regionalnym) na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, aby wspierać tworzenie unikalnej wiedzy w regionie już na poziomie edukacji szkolnej (przede wszystkim szkół ponadgimnazjalnych) w kontekście rozwoju jednej z inteligentnych specjalizacji regionu łódzkiego - nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo). (abstrakt oryginalny)

The Europe 2020 Strategy, the new programming perspective for 2014-2020 and continuous changes in the economic and social structures of countries and regions require taking action that will not only be a reaction to them but will contribute to preparations to them and even their co-creation. One of these activities is to identify smart specializations of the region, which means making use of unique local expertise and production capacity to implement innovative projects in order to obtain a unique competitive advantage that cannot be achieved in any other region. The paper aims to provide a preliminary answer (based on the analysis of existing sources and the author's own research in the context of regional approach) to the question what actions should be taken to support the creation of unique knowledge in the region already at the level of school education (mainly secondary schools) in terms of the development of one of smart specializations in the Lodz region - a modern textiles and fashion industry (including design). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank danych lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, (18.01.2015).
 2. Deloitte, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, (2012). Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Łódź.
 3. Gorzelak, G., Bąkowski, A., Kozak, M., Olechnicka, A. (2006). Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 4. Klepka, M. (2005). Raport z Inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce. Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
 5. Komisja Europejska, (2007). Innovative Strategies and Actions. Results from 15 years of Regional Experimentation, European Commission Working Document. Bruksela.
 6. Komisja Europejska, (2009). Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE. Komunikat Komisji. Bruksela.
 7. Komisja Europejska, (2010a). EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. Bruksela.
 8. Komisja Europejska, (2010b). Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020. Komunikat Komisji. Bruksela.
 9. Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej, (2011). Polityka spójności 2014-2020 Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Bruksela.
 10. Komisja Europejska, (2012). Inteligentna specjalizacja - czynnik stymulujący przyszły rozwój gospodarczy Europy. Bruksela: Panorama inforegio, nr 44, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag44/mag44_pl.pdf, (18.01.2015).
 11. Korenik, S., Szołek, K., Miszczak, K., Zakrzewska-Półtorak, A. (2006). Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Praga, Pilsen, Karlovy Vary, South Transdanubian, South Great Plain, Nitra, Central Sweden, Luneburg, Cypr, Słowenia. Wrocław: Dolnośląskie centrum studiów regionalnych.
 12. Łobejko, R. (2012). Zasady tworzenia regionalnych strategii innowacji, Warszawa: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultopisy/393/9/1/2012_23_24_02_zasady_tworzenia_regionalnych_strategii_innowacji_stanislaw_lobejko.pdf, (18.01.2015).
 13. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, (2014). Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa. Warszawa: https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf (18.01.2015).
 14. Sapała, M. (2012). Ramy prawne europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 w opiniach ekspertów. Gliwice: Wydawnictwo "Wokół nas".
 15. Rogut, A., Piasecki, B. (2011). Analiza możliwości rozwoju specjalizacji regionalnych z uwzględnieniem innowacyjnego potencjału sfery badawczo-rozwojowej. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, http://bppwl.lodzkie.pl/ckfinder/userfiles/files/SRW%C5%81%202020/Ekspertyzy/Ekspertyza%20nr%203.pdf. (18.01.2015).
 16. Wintjes, R., Hollander, H. (2011). Innovation pathways and policy challenges at the regional level: smart specialization, Maastricht: UNU-Merit Working Paper Series.
 17. Żuber, P. (2012). Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów Strategii Europa 2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu